Prejsť na obsah
Absolventi

 

Diplom/dodatok k diplomu (duplikát) vydáva Rektorát STU so sídlom v Bratislave.

 

Vysvedčenie o štátnej skúške (duplikát) v prípade skončenia štúdia od roku 2001 a neskôr vyhotovuje Rektorát STU, Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov, Bratislava.

 

Informácie k vydávaniu ostatných výstupných dokladov absolventom nájdete na stránke STU

  

Vysvedčenie o štátnej skúške (odpis) v prípade skončenia štúdia pred rokom 2000 vrátane vyhotovuje  Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave.

Tlačivo žiadosti  (word, pdf)

Poplatok: 20 € + cena poštovného

Vyplnenú a podpísanú žiadosť o vystavenie odpisu a doklad o úhrade poplatku doručiť poštou na adresu fakulty, prípadne oskenovanú na mailovú adresu: renata.ivancikova@stuba.sk

 

Výpis absolvovaných predmetov vydáva Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave.

Tlačivo žiadosti  (word, pdf)

Poplatok: 5€/výpis + cena poštovného (výpis vyhotovený z AIS)
Poplatok: 5€/strana + cena poštovného (výpis vyhotovený mimo AIS)

Vyplnenú a podpísanú žiadosť o vystavenie výpisu a doklad o úhrade poplatku doručiť poštou na adresu fakulty, prípadne oskenovanú na mailovú adresu: renata.ivancikova@stuba.sk