Prejsť na obsah
Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu

PJHV - Oddelenie jazykov

Výučba cudzích jazykov je spätá s históriou Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity (MTF STU) v Trnave od samého začiatku – od jej založenia 1. januára  v roku 1986. Pôvodná ponuka cudzích jazykov na Katedre zahŕňala okrem dominantnej angličtiny aj jazyk nemecký, španielsky, francúzsky a ruský. Avšak od roku 2011/2012 sa na základe rozhodnutia vedenia fakulty stala jediným vyučovaným cudzím jazykom angličtina.

Jazykovú výučbu zabezpečovala Katedra jazykov, neskôr premenovaná podľa odbornej profilácie na Katedru odbornej jazykovej prípravy. Táto Katedra bola v roku 2007/2008 začlenená pod Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied, neskôr spolu s ďalšími humanitnými katedrami pod Lektorský kabinet a od roku 2015  pod Pracovisko jazykov          a humanitných vied, kde funguje ako Oddelenie jazykov.

Súčasný obsah a forma syláb odbornej jazykovej prípravy na všetkých stupňoch štúdia sa formoval na základe dlhoročnej praktickej skúsenosti a vedecko-výskumnej činnosti zainteresovaných učiteľov, aktuálnych úloh v rámci poslania fakulty podnetov priemyselnej praxe a zároveň v duchu rámcových dokumentov Európskej Únie. Tento model syláb bol úspešne zavedený v akademickom roku 1999/2000 ako výsledok inštitucionálneho projektu spočiatku pre celú škálu cudzích jazykov, od roku 2011/2012 len pre anglický jazyk a od septembra 2015 upravený pre dvojsemestrálny kurz anglického jazyka na bakalárskom stupni.

Činnosť Oddelenia jazykov možno mapovať v dvoch hlavných oblastiach:

 

Pedagogická činnosť

Cieľom výučby anglického odborného jazyka (pre technické študijné programy) v bakalárskom stupni štúdia je poskytnúť študentom efektívny nástroj na komunikáciu a výmenu poznatkov v svojom odbore. Piliermi ponúkaného konceptu výučby anglického jazyka sú:

  1. projektová práca, ktorá sa osvedčila ako spoľahlivý a účinný prostriedok praktickej aplikácie syláb a ktorá podporuje zameranie na osobnosť učiaceho sa, autenticitu práce s využívaním poznatkov z vlastného študijného programu, integráciu komplexných jazykových zručností, ako aj vedenie k tímovej spolupráci.
  2. Študentská vedecká konferencia je súčasťou výučby jazykov od jej začiatku v roku 1997. Koncepcia, formát a podmienky ŠVK sa priebežne inovujú vzhľadom na potreby praxe. ŠVK simuluje prostredie reálnej konferencie a umožňuje tak študentom získať skúsenosti v praktickej prezentácii svojich prác pred publikom za podpory posledných informačno-komunikačných technológií. V prípade súťažnej sekcie Anglický jazyk si študenti konferenciu sami moderujú.

Do roku 2015 bola jedným z pilierov aj certifikácia jazykovej kompetencie študentov MTF STU v systéme UNIcert. Oddelenie jazykov bolo pracovisko certifikované 6 rokov, tešilo záujmu študentov o získanie certifikátu na úrovniach UNIcert II a UNIcert III, a mohlo         po splnení podmienok a skúšok odovzdať certifikát 74 študentom. V novej akreditácii platnej    od septembra 2015 bola výučba jazykov znížená zo štyroch na dva semestre a Oddelenie jazykov tak už nebolo oprávnené požiadať o novú akreditáciu, keďže nespĺňa základnú požiadavku pre udelenie akreditácie – 120 hodín výučby.

Výučba anglického jazyka na inžinierskom stupni štúdia je zameraná predovšetkým na prehĺbenie vedomostí vo vlastnom odbore, ktorá je postavená na úzkej spolupráci s prednášajúcimi odborných predmetov.

Cieľom výučby anglického jazyka  pre doktorandov je posilniť akademické zručnosti, predovšetkým tie, ktoré sú potrebné pre aktívnu komunikáciu na medzinárodnom vedeckom fóre. Na tento cieľ je zameraný od roku 2007/2008 aj konečný výstup ašpirantov, tzv. portfólio, ktoré odovzdávajú v tlačenej aj elektronickej forme. Portfólio je výsledkom rastúcich požiadaviek trhu predovšetkým v oblasti IT a inovácií a neustále sa zvyšujúcej jazykovej kompetencie kandidátov doktorandského štúdia. Mapuje osobné dokumenty doktoranda (Európsky pracovný/štruktúrovaný životopis a motivačný list), vedecký článok spolu s glosárom, prezentáciou (v PowerPointe, pdf či Prezi) a posterom.

 

Vedecko-výskumná/projektová činnosť

Vedecko-výskumná činnosť pracoviska je zameraná predovšetkým na projektovú a publikačnú činnosť, ktorú zameriavame hlavne na impaktované výstupy.O aktívnosti v oblasti vedy, výskumu či publikácií svedčí niekoľko úspešných projektov či značka kvality, ktorá bola odovzdaná zástupcom Katedry Ministrom školstva v roku 2008, či cena Ministerstva školstva Malá medaila sv. Svorada za prínos a zásluhy v oblasti výučby cudzích jazykov, ktorou bola kolegyňa PhDr. Emília Mironovová ocenená v r. 2016.

Z predošlej projektovej činnosti spomeniem dva úspešné projekty: SPEKTRUM, ktoré poskytlo metodickú pomoc a priestor pre učiteľov cudzích jazykov v regióne a iniciovalo aktivitu učiteľov stredných škôl alebo projekt: 3/107803 s názvom Tvorba interaktívneho multimediálneho programu metodického vzdelávania učiteľov v oblasti cudzích jazykov na profesijné účely, rovnako s úspešnými výstupmi.

Z projektovej činnosti môžeme spomenúť bilaterálny APVV projekt so Srbskom s názvom Študentské on-line konferencie medzi MTF STU (Slovensko) a FEE, Univerzita v Niši (Srbsko) na účely rozvoja špecifických jazykových a iných zručností, ktorý sme rovnako úspešne ukončili s knižným výstupom. Ďalším úspešne ukončeným medzinárodným projektom je ERASMUS+ s názvom Transnational Exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions, ktorý spojil päť európskych krajín a na konci ktorého organizujeme na Slovensku medzinárodnú konferenciu. Učitelia z Oddelenia jazykov sa podieľajú na projektovej činnosti aj na iných ústavoch MTF STU.

 

ODDELENIE HUMANITNÝCH VIED

Aby bola univerzita univerzitou v pravom zmysle slova, musí poskytovať študentom kvalitné univerzálne vzdelanie  - čiže vzdelanie vo všetkých vedných oblastiach. Oddelenie humanitných vied ponúka vzdelávanie študentov v pestrej škále spoločenskovedných a humanitných predmetov – počnúc dejinami vedy a techniky, cez psychologické, sociologické a komunikačné predmety, vedenie k podnikaniu, až po kognitívne vedy a prípravu na vedeckú prácu. Okrem spoznania a prehĺbenia teoretických podkladov študentov sa naši pedagógovia počas výučby zameriavajú aj na prepojenie s hľadaním riešení na súčasné problémy jednotlivca a spoločnosti. Aktuálna reflexia napojená na potreby praxe a jej predchádzajúcemu hľadaniu zamestnania umožňuje študentom rozhľadenejšie preniknutie do problematiky jednotlivých vedných disciplín.

Každoročne učitelia nášho oddelenia v spolupráci s Ústavom priemyselného inžinierstva a manažmentu úspešne vedú diplomové a bakalárske práce v témach personálnych oblastí, komunikácie, výberu a udržania zamestnancov, zníženia fluktuácie v podnikoch, vzdelávania, koučingu a pod.

Vyučujúci OHV sú pozývaní do štátnicových komisií ako členovia – skúšajúci či vedúci bakalárskych a diplomových prác.

Vedecko-výskumná činnosť zahŕňa prácu v súčasne riešených a úspešne ukončených projektoch VEGA, KEGA, ESF a inštitucionálnych projektoch, v rámci ktorých sú publikované príspevky. Okrem článkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch naši pedagógovia tvoria učebnice, cvičebnice a skriptá.

V Študentskej vedeckej konferencii každý akademický rok otvárame sekciu Humanitné vedy, na ktorú pripravujeme študentov z každého študijného programu. Študenti študujúci nielen manažérske či personálne, ale aj technické študijné programy sa rozvíjajú v oblastiach spoločenskovedných disciplín a tvoria hodnotné a podnetné práce.

Naše oddelenie sa stáva neraz priestorom pre poradenskú činnosť pre študentov v rôznych otázkach. V každom stupni vzdelávania je okrem vzdelávacieho potrebný aj výchovný rozmer, ku ktorému majú najbližšie predovšetkým humanitné predmety.

Oddelenie humanitných vied zabezpečuje komplexnú škálu prípravy a formácie vysokoškolského študenta v rozmanitých disciplínach i životných oblastiach.

 

Oddelenie akademického športu

HISTÓRIA OAKŠ MTF STU TRNAVA

Oddelenie akademického športu (predtým Katedra telesnej výchovy a športu a Centrum akademického športu) MTF STU v Trnave zabezpečuje semestrálnu výučbu telesnej výchovy od svojho vzniku v roku 1986. Prvým vedúcim KTVŠ sa stal Prof. PhDr. Pavol Glesk, PhD. Okrem telesných cvičení boli v tom čase študenti vedení k starostlivosti o svoje zdravie, ale i k teoretickému poznávaniu telovýchovného procesu. V rámci zdravotnej telesnej výchovy, ktorá bola na KTVŠ realizovaná, mohli teda aj študenti s oslabeným zdravím formou rehabilitačných cvičení udržovať svoju telesnú kondíciu na prijateľnej úrovni.

Od konca r. 1989 do 1.7.1993 funkciu vedúceho Katedry telesnej výchovy a športu zastával PaedDr. Július Blaškovič. Po ňom, až do ukončenia Fakulty odborných štúdií 12.4.1995 túto funkciu zastával PaedDr. Dušan Rafaj. V roku 1995 vznikla Materiálovotechnologická fakulta STU a vedúcim KTVŠ sa stal prof. PhDr. Pavol Glesk, PhD., ktorý katedru viedol do 31.8. 2003. Od 1.9. 2003 zastával funkciu vedúceho Katedry telesnej výchovy a športu prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. Od roku 2013 je vedúcim Oddelenia akademického športu MTF Mgr. Rastislav Hlavatý, PhD.

 

SÚČASNOSŤ OAKŠ

Oddelenie akademického športu MTF STU je súčasťou Centra jazykov, humanitných vied a akademického športu. Zabezpečuje výučbu telesnej výchovy v 3. ročníku ako povinného predmetu. V rámci predmetu telesná výchova si študenti môžu podľa záujmu vybrať z ponuky 16 telovýchovných aktivít. Oddelenie akademického športu sa zameriava na dve oblasti:

  1. výučba telesnej výchovy - vrátane zdravotnej telesnej výchovy
  2. oblasť športu - v ktorej je zabezpečovaný proces základov športovej prípravy. V tejto forme môžu študenti prechádzať do športových klubov, kde pokračujú v rozvoji a zdokonaľovaní športovej prípravy i reprezentácii fakulty.

Podmienkou pre úspešnú športovú činnosť študentov vo výkonnostnom a vrcholovom športe sú kvalitné materiálno - technické podmienky, čo má vedenie OAKŠ neustále na pamäti. Po vytvorení Strojárskotechnologickej fakulty a neskôr Materiálovotechnologickej fakulty, Centrum akademického športu využíva k svojej činnosti plavecký bazén, telocvičňu a posilňovňu. Tieto objekty sú v súčasnosti neustále technicky vylepšované, aby spĺňali potrebné parametre pre výučbu, ale aj pre jednotlivé druhy športov. Plánom vedenia MTF v nasledujúcich rokoch je intenzívnou výstavbou vonkajších telovýchovných objektov (tenisových kurtov, univerzálne ihrisko). Aktuálne sa kompletne rekonštruuje telocvičňa a v pláne je i rekonštrukcia plavárne MTF.

K nezanedbateľnému materiálno - technickému zabezpečeniu patrí aj vybudovaná moderná posilňovňa.

V priebehu akademického roka organizuje Oddelenie akademického športu pre študentov a zamestnancov pravidelne v každom semestri športové turnaje vo všetkých športových špecializáciách, ktoré sa na pracovisku vyučujú (basketbal, futbal, volejbal, stolný tenis, tenis, plávanie...). V rámci „Športového dňa dekana fakulty“ organizuje OAKŠ každoročne športové súťaže pre zamestnancov MTF.

 

SPOLUPRÁCA OAKŠ MTF STU TRNAVA S VYSOKOŠKOLSKÝMI ŠPORTOVÝMI KLUBMI V TRNAVE

Oddelenie akademického športu MTF STU spolupracuje s vysokoškolskými športovými klubmi v Trnave. Výsledky výskumných sledovaní členovia OAKŠ aplikujú v tréningovom procese klubov, ktoré v rámci Trnavy pracujú. Úspešnosť a využitie týchto výsledkov a ďalšie merania v oddieloch a kluboch prinášajú spätné informácie pre zameranie ďalších výskumných sledovaní. Študenti môžu prechádzať do jednotlivých klubov (plavecký, volejbalový, tenisový), kde pokračujú v rozvoji a zdokonaľovaní športovej prípravy i reprezentácii fakulty.

V spolupráci s vysokoškolskými športovými klubmi v Trnave organizuje Oddelenie akademického športu MTF STU významné športové podujatia:

  • Medzinárodné plavecké preteky "Veľká cena Trnavy"
  • Medzinárodné turnaj v tenise „Teachers cup STU“
  • Medzinárodné turnaje vo volejbale