Prejsť na obsah
O fakulte

V galériách MTF STU prezentujeme osobnosti MTF STU. V súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený, požiadajte vedúcu odboru poznatkového manažmentu o odstránenie z fotodokumentácie.

EMERITNÍ PROFESORI MTF STU

 

Vymenovanie osobnosti za emeritného profesora je vyjadrením úcty k jeho osobe a  poďakovaním Materiálovotechnologickej fakulty STU za jeho celoživotné vedecko-pedagogické dielo.


prof. Ing. Milan Turňa, CSc., EWE., IWE. (*1940 - †2014)

 
 

1964 Strojný inžinier - SjF SVŠT Bratislava
1977 Kandidát technických vied (CSc.) - SjF SVŠT Bratislava
1981 Docent - SjF SVŠT Bratislava
1991 Profesor pre odbor strojárska technológia - prezident ČSFR
1997 European Welding Engineer - European Welding Federation
2004 International Welding Engineer - International Institute of Welding

 

Prof. Turňa patrí do skupiny významných vedecko-pedagogických osobností, ktoré celý život pôsobia  na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Jeho pedagogická a výskumná činnosť začala pod vedením akademika Čabelku na Strojníckej fakulte SVŠT v roku 1964. Na Katedre fyzikálnej metalurgie, zvárania a zlievania SjF SVŠT na Pionierskej ulici v Bratislave pôsobil spočiatku ako odborný asistent, neskôr ako docent a zástupca vedúceho katedry. V roku 1986 začal pôsobiť na novovzniknutej Strojárskotechnologickej fakulte SVŠT v Trnave, neskôr premenovanej na Materiálovotechnologickú fakultu STU. Dvanásť rokov bol členom vedenia MTF STU. Ako jej dekan v rokoch 1993 až 1999 a prodekan v rokoch 1990 až 1993 a 1999 až 2002 sa významne pričinil k rozvoju a akceptácii MTF STU nielen doma, ale aj v zahraničí.

Prof. Turňa je významným odborníkom v oblasti špeciálnych metód zvárania v pevnom stave. Počas svojej vedecko-pedagogickej činnosti bol vedúcim viac ako 200 diplomantov a školiteľom 17 doktorandov. Viacerí z jeho odchovancov sa stali docentmi a jeden z nich získal titul profesor.

Významnou pedagogickou aktivitou prof. Turňu bola jeho účasť na medzinárodných študentských kolokviách zo zvárania, či už ako pedagóga podieľajúceho sa na príprave študentov na toto podujatie, alebo ako vedúceho Československej delegácie v rokoch 1970 až 1990. Za túto činnosť bol ocenený diplomami technických univerzít v Moskve, Magdeburgu, Budapešti, Varšave a Sofii.

O akceptácii prof. Turňu vedeckou a odbornou komunitou doma i v zahraničí svedčí množstvo ocenení, z ktorých je možné spomenúť zlatú medailu FS VUT Brno k 100. výročiu založenia fakulty, zlatú medailu k 60. výročiu ZŤS Dubnica n/V, platinovú medailu Strojníckej fakulty TU v Košiciach a pamätnú medailu Fakulty strojní VŠB Technickej univerzity v Ostrave. V roku 2010 získal čestné občianstvo jeho rodnej obce Čierny Balog V roku 2012 mu rektor STU odovzdal pri príležitosti 75. výročia založenia univerzity a 250 rokov univerzitného technického vzdelávania na území Slovenska  „Pamätný list stromu poznania“ s medailou STU. V roku 2013 získal na STU v Bratislave čestný titul emeritný profesor.

 turna

Titul emeritný profesor udelený v roku 2013

   

prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.

 

1962 Strojný inžinier - Strojnícka fakulta SVŠT Bratislava
1970 Kandidát technický vied - Strojnícka fakulta SVŠT Bratislava
1988 Docent - Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR
1995 Profesor - Prezident SR (odbor strojárska technológia)
1996-2000 - prodekan MTF

 

Profesor Janáč sa svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti venoval najskôr na SVŠT, neskôr na MTF STU v Trnave. V roku 1990 prof. Ing. Alexander Janáč, CSc. prebral vedenie katedry obrábania a montáže. Nastalo obdobie skutočného budovania pracoviska a najmä dobudovávanie laboratórií. Nastali zmeny v štrukturálnej a kvalifikačnej skladbe učiteľov katedry a kvalitatívny obrat vo výskume . Významnou mierou sa zaslúžil o rozvoj laboratórií, vedy a vzdelávania najmä v oblasti teórie a technológie obrábania a špeciálnych metód obrábania. Vychoval množstvo mladých vedeckých pracovníkov, je autorom vysokoškolských učebníc, skrípt a vedeckých článkov. Za výskumnú a pedagogickú prácu v škole a mimo nej dostal viacero spoločenských ocenení a pamätných medailí.

 

Titul emeritný profesor udelený v roku 2010

   

prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.

 

1972 Kandidát vied - ČVUT, Praha
1973 Docent - SVŠT, Bratislava
1985 Profesor - SVŠT, Bratislava

 

Prof. Linczényi sa svojou činnosťou významne podieľal na rozvoji pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti na SjF SVŠT v Bratislave a neskôr na StF SVŠT a MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Významnou mierou sa zaslúžil o rozvoj vedy a vzdelávania najmä v oblasti manažérstva kvality. Prof. Linczényi počas svojho pôsobenia v oblasti vedecko-výskumnej činnosti bol vedúcim riešiteľom 19 úloh štátneho plánu technického rozvoja. Viedol výskumné úlohy, ktoré získali granty agentúr VEGA a KEGA, bol vedúcim riešiteľom 4 medzinárodných úloh (za významné je možné považovať predovšetkým úlohy 6. a 7. rámcového plánu EU). O význame jeho pôsobenia vo vedecko-výskumnej oblasti svedčí skutočnosť, že v roku 2005 bol ocenený ako vedec roka za celoživotné dielo.

linczenyi

Titul emeritný profesor udelený v roku 2010

   

prof. Ing. Jozef Bača, CSc.

 

1967 Strojný inžinier - Strojnícka fakulta SVŠT, Bratislava
1980 VTKS I - Rezortná atestačná komisia MŠ SR
1990 Kandidát technických vied - Slovenská komisia pre vedecké hodnosti SVŠT v Bratislave
1990 Docent - Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy SR
1997 Profesor - Prezident SR

 

Prof. Bača celú svoju činnosť počas 50 ročnej praxe venoval výskumnej a pedagogickej práci na SVŠT, neskôr na STU v Bratislave a MTF STU v Trnave. Významnou mierou sa zaslúžil o rozvoj vedy a vzdelávania najmä v oblasti teórie a technológie tvárnenia kovových materiálov. Za výskumnú a pedagogickú prácu v škole a mimo nej dostal viacero spoločenských ocenení a pamätných medailí.

baca

Titul emeritný profesor udelený v roku 2008

   

prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc., EWE

 

1958 Strojný inžinier - Strojnícka fakulta SVŠT Bratislava
1968 Kandidát technických vied - Strojnícka fakulta SVŠT Bratislava
1992 Docent - Slovenská technická univerzita Bratislava
1993 Doktor technických vied - Slovenská technická univerzita Bratislava
1997 Európsky zváračský inžinier - Výskumný ústav zváračský Bratislava
1998 Profesor - Ministerstvo Školstva SR
2005 Čestný profesor Rybinskej štátnej - Rybinsk, Ruská Federácia leteckej akadémie

 

Prof. Blaškovitš je významnou vedecko-pedagogickou osobnosťou, ktorá úspešne reprezentovaal československú a neskôr slovenskú vedu a techniku vo významných medzinárodných organizáciách (IIW, EAC). Vychoval desiatky diplomantov a viacerých doktorandov, ktorí dnes pracujú vo významných inžinierskych a manažérskych funkciách.

Svojimi monografiami a publikáciami výrazne obohatil poznatkový fond slovenskej a svetovej odbornej literatúry. Založil medzinárodne uznávanú školu tribológie návarov.

blaskovits

Titul emeritný profesor udelený v roku 2008

   

prof. Ing. Dušan Driensky, CSc.

 

1954 Strojný inžinier - Strojnícka fakulta SVŠT v Bratislave
1973 Absolvent - Fakulta spoločenských vied v Prahe
1973 Kandidát vied - Filozofická fakulta UK v Bratislave
1976 Docent - Filozofická fakulta UK v Bratislave
1987 Profesor - Univerzita Komenského v Bratislave
1997 Eur. Ing. - Féderation Européen d´ Association Nationales d´ Ingénieurs Paris
1997 Ing. Paed. IGIP - Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik Klagenfurt

 

Prof. Dušan  Driensky  bol jednou  z  najvýznamnejších osobností vedecko-pedagogických a spoločenských vied, ktorý pôsobil  na Materiálovotechnologickej fakulte STU. Svoju prácu učiteľa nepovažoval nikdy len za svoje povolanie, ale pociťoval ju ako poslanie. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa venoval hlavne problematike teórie vyučovania technických odborných predmetov, didaktickej techniky a inžinierskej pedagogiky. Svoju pozornosť venoval aj postgraduálnemu štúdiu a celoživotnému vzdelávaniu inžinierov. Bol vedúcim projektov, zodpovedným riešiteľom aj riešiteľom mnohých výskumných úloh.

Profesor Driensky zomrel v roku 2013, česť jeho pamiatke.

driensky

Titul emeritný profesor udelený v roku 2008

   

Dr.h.c., prof. Ing. Ivan Hrivňák, DrSc.

 

1954 Strojný inžinier - Strojnícka fakulta SVŠT, Bratislava
1961 Kandidát technických vied - Strojnícka fakulta SVŠT, Bratislava
1966 Docent - Ministerstvo školstva ČSSR
1969 Doktor technických vied - Slovenská vysoká škola technická, Bratislava
1979 Člen korešpondent ČSAV a SAV - Československá (Slovenská) akadémia vied
1982 Akademik SAV - Slovenská akadémia vied
1984 Akademik ČSAV - Československá akadémia vied
1988 Profesor - Ministerstvo školstva SSR

 

Prof. Hrivňák je jednou z najvýznamnejších vedecko-pedagogických osobností pôsobiacich na Materiálovotechnologickej fakulte STU v jej 20-ročnej histórii. Založil medzinárodne uznávanú vedeckú školu v oblasti zvariteľnosti ocelí. Úspešne reprezentoval československú a neskôr slovenskú vedu a techniku vo významných medzinárodných organizáciách (napr. v Medzinárodnom zváračskom inštitúte). Počas svojej 50-ročnej pedagogickej kariéry prednášal desiatky, spravidla profilových, predmetov na viacerých domácich aj zahraničných univerzitách, vychoval desiatky diplomantov a celkom 58 doktorandov.  Vždy sa vyznačoval mimoriadnou životnou vitalitou, vysokou erudovanosťou a schopnosťou nachádzať spravodlivé a zároveň pragmatické riešenia. Svojimi 15 monografiami výrazne obohatil poznatkový fond slovenskej a svetovej odbornej literatúry. Významnou mierou sa zaslúžil o šírenie dobrého mena našej fakulty a STU doma aj v zahraničí.

hrivnak

Titul emeritný profesor udelený v roku 2007

   

Prof. Ing. Dáša Hrivňáková, DrSc.

 

1958 Strojná inžinierka - Strojnícka fakulta SVŠT, Bratislava
1967 Kandidátka technických vied - Strojnícka fakulta SVŠT, Bratislava
1971 Docentka - Ministerstvo školstva SSR
1991 Doktorka technických vied - Slovenská vysoká škola technická, Bratislava
1991 Profesorka - Ministerstvo školstva SR

 

Prof. Ing. Dáša Hrivňáková, DrSc. sa venovala takmer 50 rokov pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na fakultách STU. Na Materiálovotechnologickej fakulte STU pôsobí nepretržite od jej vytvorenia. Významným spôsobom sa podieľala na personálnom a materiálno-prístrojovom budovaní fakulty. Vychovala desiatky diplomantov a viac ako 20 doktorandov. Bola výnimočne úspešná v pedagogickom procese vďaka svojej dôslednosti a didaktickým schopnostiam. Zaslúžila sa šírenie dobrého mena našej fakulty a STU doma aj v zahraničí.

hrivnakova

Titul emeritný profesor udelený v roku 2007

   

prof. Dr. Ing. Marcel Žitňanský, DrSc.

 

1959 Strojný inžinier - Strojnícka fakulta SVŠT, Bratislava
1968 Kandidát technických vied - Strojnícka fakulta SVŠT, Bratislava
1970 Doktor-Ingenieur - Bergakademie Freiberg (bývalá NDR)
1975 Docent - Slovenská vysoká škola technická, Bratislava
1987 Doktor technických vied - Slovenská vysoká škola technická, Bratislava
1988 Profesor - Ministerstvo školstva SSR

 

Prof. Žitňanský je významnou vedeckou osobnosťou. Založil medzinárodne uznávanú vedeckú školu v oblasti vákuovej metalurgie. Úspešne reprezentoval československú a neskôr slovenskú vedu a techniku v medzinárodných organizáciách a na medzinárodných podujatiach. Počas svojej takmer 50-ročnej pedagogickej kariéry vychoval desiatky diplomantov a vedeckých ašpirantov.

zitnansky

Titul emeritný profesor udelený v roku 2007

   

prof. Ing. Anton Vrban, CSc.

 

1956 Inžinier - Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava
1966 Kandidát vied - Detašované stredisko SjF SVŠT v Dubnici n.V.
1973 Docent - Detašované stredisko SjF SVŠT v Dubnici n.V.
1988 Profesor - Materiálovotechnologická fakulta STU

 

Profesor Vrban začal pôsobenie na SVŠT v roku 1963 vo funkcii vedúceho Detašovaného strediska SjF SVŠT v Dubnici n.V., kde zotrval až do r. 1986, keď začal prednášať na SjF a neskôr na MTF, pričom bol jedným zo zakladateľov tejto novej fakulty. Dve funkčné obdobia pôsobil ako prodekan MTF. Bol profesorom na Katedre aplikovanej informatiky a automatizácie MTF STU. Počas svojho pedagogického pôsobenia sa profesor Vrban aktívne podieľal na vytvorení študijných odborov a programov vo vednom odbore Automatizácia a príbuzných. Prednášal asi 15 predmetov, z ktorých viaceré zaviedol a vytvoril sám a ktoré sa stali vzorom pre podobné zamerania na iných technických fakultách na Slovensku i v zahraničí (Identifikácia systémov, Spoľahlivosť výrobných systémov, Diagnostika výrobných systémov a iné). Vychoval 12 kandidátov vied alebo doktorov filozofie a viedol viac než 50 diplomových prác. Vydal 2 monografie a 13 skrípt pre študentov univerzitného štúdia všetkých troch stupňov. Ako podpredseda Spoločnej odborovej komisie pre dizertačné skúšky sa angažoval do r. 2003 v doktorandskom štúdiu v odbore Automatizácia a riadenie.

Profesor Vrban zomrel v roku 2010, česť jeho pamiatke.

vrban

Titul emeritný profesor udelený v roku 2006