Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Akvizícia knižničného fondu, doplňovanie knižničných zbierok je jednou z principiálnych a základných činností knižníc. Index obratovosti fondu (pomer výpožičiek k veľkosti knižničného fondu a počtu používateľov), ktorý svedčí o kvalite knižničného fondu, je mimoriadne významným ukazovateľom výkonnosti knižnice.  Akvizícia knižničného fondu je súbor zásad uplatňovaných pri doplňovaní knižničného fondu zohľadňujúcich funkcie a zameranie knižnice, profil knižničného fondu a potreby používateľov knižnice. Súčasťou akvizičnej politiky je identifikácia akvizičných zdrojov, určenie primárnych a sekundárnych spôsobov akvizície, druhov akvizície a ďalších kritérií pri získavaní publikácií (dokumentov) do fondu knižnice. Doplňovanie knižničných fondov (tlačených dokumentov) môže byť realizované štyrmi spôsobmi akvizície: povinný výtlačok, nákup, dar alebo výmena. V odbornej evidencii knižničných dokumentov sa vedie každý knižničný dokument zaradený do knižničného fondu bez ohľadu na spôsob nadobudnutia a formu nosiča.

Cieľom projektu je zabezpečenie najmä nových študijných programov aktuálnou literatúrou. Pretože mať kvalitný, živý a aktuálny knižničný fond je základom pre všetky následné knižničné operácie a služby – určuje obratovosť fondu, atraktívnosť fondu, ktorá sa premieta  do výstupov počtu a kvality služieb knižnice. Knižničný fond je portfólio pre poskytovanie služieb, inovatívnych prístupov a kreatívnosti celej fakulty.”

Ideové východiská projektu- v dnešnom období rozvoja poznatkovej spoločnosti majú akademické knižnice akoby mierny ostych využiť možnosť, ktorá sa im ponúka. A tou je presadiť sa na vedúcej pozícii univerzity, pokiaľ sa chcú etablovať v procesoch vysokoškolskej kreativity, komunikácie a vzdelávaní. Mali by byť pripravené na zmeny svojho poslania a odvážnejšie správanie sa v snahe zachovať si doterajšie postavenie, t. z. musia usilovať o vytváranie pridanej hodnoty akademických procesov pri poskytovaní zdrojov, literatúry a poznatkov. Knižnice by sa nemali báť anticipácie vývoja a rozvoja svojej funkcionality a úsilia o náročnejšie kompetencie. Získavanie finančných zdrojov je problémom pre všetky súčasti akademického prostredia. Priority na skvalitnenie služieb mobilizujú knižnice aktívne reagovať na súčasné podmienky. Ak chce akademická knižnica rozširovať a skvalitňovať služby, potom musí nájsť mechanizmy na premietnutie týchto cieľov do konkrétnych projektov. Zámer projektu korešponduje s funkcionalitami akademickej knižnice, ktorá je vedecko-informačným pracoviskom fakulty v súlade s príslušnou legislatívou. Získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje knižničný fond, predovšetkým vedecké a odborné knižné dokumenty, špeciálne technické dokumenty, normy, patenty a firemnú literatúru podľa profilu fakulty. Je garantom evidencie publikačnej činnosti. Monitoruje a predkladá návrhy do analýz pre extrapoláciu trendov, realizuje digitalizáciu knižničných zbierok pre inštitucionálne digitálne repozitáre. Podieľa sa na informačnej výchove, vytvára, implementuje a riadi projekty na skvalitnenie činnosti knižnice, na koncepčných a rozvojových projektoch knižničnej činnosti, sleduje a rieši projekty zamerané na rozvoj knižničných služieb. Ciele projektu sú definične ohraničené jednou zo základných funkcií pracoviska – a tou je zabezpečenie literatúry pre vzdelávacie a vedecko-výskumné aktivity fakulty. Vzdelávanie predstavuje najefektívnejšiu investíciu do rozvoja faktorov organizácie, ktorá sa zhodnocuje dvoma

formami: inovuje a zefektívňuje proces tvorby úžitkových hodnôt a vytvára podmienky pre rozvoj organizácie jej ľudí, čo je základný predpoklad vzniku učiacej sa spoločnosti a akcelerácie procesu rozvoja poznatkového potenciálu. Takýto potenciál vytvárajú knižničnými zbierkami akademické knižnice. Ciele projektu sú z hľadiska posledného obdobia jednoznačné: doplňovanie knižničných fondov. Pretože mať kvalitný, živý a aktuálny knižničný fond je základom pre všetky následné knižničné operácie a služby – určuje obratovosť fondu, atraktívnosť fondu a premieta sa do výstupov počtu a kvality služieb knižnice. Knižničný fond je portfólio pre poskytovanie služieb, inovatívnych prístupov a kreatívnosti celej fakulty. Preto je cieľom projektu zabezpečenie najmä nových študijných programov aktuálnou literatúrou.