Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Fond na podporu umenia (http://www.fpu.sk/sk/)

Fond na podporu umenia (ďalej len FPU) je verejnoprávnou právnickou osobou zriadenou zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona. Základným poslaním fondu je utvárať podmienky na trvalo udržateľný rozvoj umeleckej tvorby,  umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, na tvorbu umeleckých diel a ich sprístupňovanie poskytovaním finančných prostriedkov fondu najmä na podporu tvorivých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Štruktúra podpornej činnosti FPU definuje konkrétny rámec na realizáciu základného poslania fondu, ktorým je poskytovanie finančných prostriedkov na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ale aj utváranie materiálnych podmienok na ich verejnú prezentáciu a šírenie v slovenskom a/alebo medzinárodnom kultúrnom, či umeleckom kontexte. Fond si prostredníctvom štruktúry podpornej činnosti kladie za cieľ rozvoj viacerých oblastí umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, medzi ktoré patrí najmä divadlo, tanec, hudba, vizuálne umenie, literatúra, medziodborové aktivity, tradičná kultúra, kultúrno-osvetová činnosť, knižnice, múzeá a galérie. Pre uvedené oblasti v rámci štruktúry podpornej činnosti sa poskytuje podpora vo forme dotácií a/alebo štipendií.

Podprogram 5.1 – Knižnice je zameraný na podporu dlhodobého rozvoja aktivít knižníc, predovšetkým na rozvoj a posilnenie knižnično-informačných služieb, vzdelávacích aktivít a doplňovania knižničných fondov. Podpora je určená na projekty knižníc, ktoré sú evidované v Zozname knižníc Slovenskej republiky, na projekty Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.

Podprogram 5.1.3 -Akvizícia knižníc je zameraná na nákup knižničného fondu, pričom minimálne 15% žiadanej podpory musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice, pričom jedna knižnica može predložiť maximálne jednu žiadosť.