Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Napriek tomu, že ani rozpočet Fondu na podporu umenia nie je neobmedzený a žiadateľov je viac ako je možné ich podporiť, je využitie podpory FPU významnou príležitosťou pre akademické knižnice. Táto podpora sa nemusí týkať iba akvizičnej politiky, ale môže presahovať do oblastí vzdelávania, budovania infraštruktúry a podporných činností akademických knižníc. Finančné krytie chýbajúcej študijnej literatúry (najmä ťažko dostupúnej zahraničnej literatúry) z podpory FPU predstavuje výraznú finančnú náročnosť. Stáva sa tak významnou pomocou pri eliminácii nedostupnosti študijnej literatúry.

Priame prínosy z podpory FPU:

  1. nárast knižničného fondu akademickej knižnice (najmä ťažko finančne dostupné tituly)
  2. eliminácia chýbajúcej študijnej literatúry (najmä zahraničnej, ktorá je finančne najnáročnejšou)
  3. zabezpečenosť predmetov študijnou literatúrou
  4. podiel akademickej knižnice v úspešnosti fakulty v domácich grantoch k rozpisu dotácií pre príslušný rok v kapitole T5 (úspešnosť fakulty v získavaní finančných prostriedkov na riešenie domácich nevýskumných projektov)

Nepriame prínosy z podpory FPU:

  1. vyššie výpožičky akademickej knižnice
  2. vyššia obratovosť fondu akademickej knižniuce
  3. vyššia návštevnosť akademickej knižnice
  4. spokojnosť používateľov akademickej knižnice.