Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Realizácia projektu: 1.7.-15.12.2018

Aktivity projektu:

 1. Informácia vedeniu fakulty o schválení projektu, zabezpečenie podpisov zmluvy
 2. Informácia ekonomickému oddeleniu fakulty a odovzdanie Zásad poskytovania finančných prostriedkov z FPU a Príručky pre vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu, komunikácia ohľadom finančného zabezpečenia projektu, vytvorenie zákazky projektu
 3. Extrapolácia trendov v doplňovaní knižničného fondu
 4. Analýza chýbajúcej študijnej literatúry
 5. Vytvorenie zoznamu chýbajúcej študijnej literatúry
 6. Informačný prieskum zabezpečenia študijnej literatúry
 7. Komunikácia s garantami predmetov
 8. Porovnávanie predpísanej študijnej literatúry v sylaboch predmetov s výsledkami prieskumu knižného trhu
 9. Koordinácia výberu s pedagógmi z hľadiska relevantnosti a adresnosti výberu
 10. Výber titulov vydaných z podpory FPU pre doplnenie fondu Akademickej knižnice MTF STU
 11. Potvrdenie výberu všetkých titulov na zakúpenie s garantami predmetov
 12. Monitorovanie ekonomickej efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov na zabezpečenie literatúry- prieskum trhu s najnižšími cenami
 13. Prieskum dostupnosti vyselektovaných tirulov v elektronickom prostredí (voľne dostupné tituly)
 14. Monitorovanie a komunikácia využitia výhod od možných dodávateľov
 15. Objednanie a menné spracovanie získaných titulov
 16. Vecné spracovanie získaných titulov vrátane ich katalogizácie a dioplnenia do online katalógu knižnice
 17. Poskytnutie získanej literatúry používateľom knižnice
 18. Zabezpečenie publicity projektu: webové rozhranie (aktualita na web stránke fakulty o realizácii projektu), vytvorenie vlastnej web stránky projektu, letáky o projekte v mieste prvého kontaktu- výpožičky knižnice, etikety v získaných knihách, odborný článok o projekte, ppt prezentácia, postery vo všetkých priestoroch campusu školy, zverejnenie projektu na všetkých elektronických informačných tabuliach na fakulte (all-in-one počítače 50 ks), ktoré sú prístupné aj partnerom fakulty, prezentácia projektu v sieti akademických knižníc, zverejnenie zoznamu získanej literatúry z podpory FPU
 19. Analýza prínosov realizácie projektu
 20. Analýza eliminácie chýbajúcej študijnej literatúry
 21. Monitoring ohlasov na realizáciu projektu
 22. Záverečná správa o realizácii projektu vrátane všetkých povinných dokladov k vecnému vyhodnoteniu projektu