Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Stručný popis projektu

Východisková situácia

Projekt je zameraný na podporu intelektuálneho kapitálu vedeckého potenciálu a vychádza z dlhodobého zámeru zvyšovať mieru zodpovednosti za prenos poznatkov a technológií. Predmetom duševného vlastníctva je výsledok tvorivej, alebo intelektuálnej činnosti. V ostatnom období dochádza k harmonizácii právnych poriadkov duševného vlastníctva nielen na pôde EÚ, ale i v medzinárodných organizáciách, vedeckých a vzdelávacích inštitúciách. Kvalita intelektuálneho a znalostného potenciálu inštitúcie, intenzita jej rozvoja je spojená s manažmentom informácií. Transfer poznatkov predstavuje revíziu postavenia znalostí v hodnotovej hierarchii organizácie. Východiská pre komplexnú podporu vedy a výskumu určujú pridanú hodnotu informačných procesov na fakulte. Na základe týchto vstupov bol vypracovaný akčný plán projektu, ktorý predstavuje integritu vzdelávania-výskumu-inovácií a informatizácie.

Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Vytvorenie centra poznatkovej organizácie duševného vlastníctva s funkcionalitami virtuálnej knižnice a digitálneho archívu, komplexnej starostlivosti práv duševného vlastníctva  a expertného vedeckého a výučbového pracoviska bude výsledkom globalizačných trendov pre znalostnú fakultu ako centra knowledge society. Pôjde o model riadenia poznatkov definovaný na základe informačného prieskumu, informačného správania, organizácie poznania, interakcie a prístupov k informáciám. Prínosy predstavujú komplexný informačný balík pre oblasť duševného a priemyselného vlastníctva znalostnej inštitúcie, ktorou sa fakulta chce stať. Najpodstatnejším prínosom je, že hodnota projektu pretrvá dobu riešenia projektu, t. z. bude predstavovať kvalitný základ pre rozvoj podporných mechanizmov na úspešný výskum pre vedeckú komunitu univerzity bez bariér prístupu.

Spôsob realizácie projektu

Projekt predstavuje systémový  a logicky usporiadaný prístup k riešenej problematike na základe vedeckých metodologických postupov: pre vznik virtuálnej knižnice a digitálneho archívu je nevyhnutné získať prístupy k databázovým centrám portálov duševného vlastníctva a vybudovanie centra ako útvaru; pre zabezpečenie komplexnej podpory riadenia práv duševného vlastníctva pôjde o transfer poznatkov, využitie metodológie a nástrojov informačného manažmentu akademickej knižnice, komunikačných a informačných technológií. Funkcionalita expertného vedeckého a výučbového pracoviska bude verifikačným modelom získaných teoretických vedomostí overených vo vedeckom výskume a vyučovacom procese s pridanou hodnotou informácií, ktoré budú definované ako významy prisudzované údajom s cieľom ich transformácie do poznatkov zahrňujúcich skúsenosť a kvalitu.

Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

Aktuálnosť témy vychádza z poznania, že informácie sú dôležitým faktorom efektívneho fungovania súčasnej univerzity. Determinujú úroveň, príťažlivosť a kvalitu jej procesov a  sú podmienkou kvalitnej vedeckovýskumnej činnosti. Projekt súvisí so stratégiou budovania poznatkových organizácií a zámerov vednej štátnej politiky. Výskum a vzdelávanie predstavujú najefektívnejšie investície do rozvoja výrobných faktorov, ktoré sa zhodnocujú 2 formami: inovuje a zefektívňuje sa proces tvorby úžitkových hodnôt vo vzdelávacej a výskumnej organizácii a vytvárajú sa  podmienky pre vlastný rozvoj organizácie. Účelnosť a efektívnosť poznatkového manažmentu musí byť potvrdená množstvom a kvalitou výstupov. Poznatky by sa mali chápať ako univerzálna výhoda, ktorá uľahčuje organizovanie podporných systémov vedy a výskumu. Riadenie poznatkov možno charakterizovať ako proces podporujúci integrovaný prístup a využitie informačných aktivít a zdrojov vo vedeckom výskume . Projektu predchádzala analýza súčasného stavu, ktorá závermi potvrdila naliehavosť riešenia danej problematiky. Projekt potvrdzuje ambíciu vytvoriť komplexný program starostlivosti o riadenie práv duševného vlastníctva.

Udržateľnosť výsledkov projektu

Vytvorené centrum bude na základe funkcionalít začlenený do odboru poznatkového manažmentu, ktorý je súčasťou vedecko-výskumnej základne fakulty. Výsledky podporia zvýšenie informačného a znalostného obsahu získaných experimentálnych dát  v oblasti duševného vlastníctva a podporia vedecký výskum pre uplatňovanie horizontálnej priority informačnej inštitúcie. Vytvorí sa priestor na verifikáciu získaných informácií zo znalostnej databázy, ktorá predstavuje transfer poznatkov s cieľom zvládnutia náročných metodologických postupov; stane sa expertíznym vedeckým a výučbovým pracoviskom pre riadenie práv duševného vlastníctva. Zvýšenie kvality vedeckých výstupov vytvorí platformu pre porovnávanie výsledkov výskumu. Projekt je trvale udržateľný a predstavuje vysoký stupeň štrukturácie, interpretácie a prezentácie práv duševného vlastníctva.

 

Nadväzujúce aktivity po ukončení projektu, udržateľnosť projektu a využívanie výsledkov po jeho ukončení

Základná charakteristika vhodnosti predkladaného projektu súvisí s revíziou postavenia znalostí duševného vlastníctva v hodnotovej hierarchii doterajších poznatkov, kde by sa poznatky mali chápať ako univerzálna výhoda, ktoré uľahčujú organizovanie podporných systémov vedy a výskumu.

Najpodstatnejším atribútom predloženého projektu je hodnota projektu, ktorá pretrvá dobu riešenia projektu. Vybudovanie centra ako súčasti už existujúceho odboru poznatkového manažmentu na fakulte nesie v sebe víziu a kvalifikovaný odhad (východisko) pre reštrukturalizáciu súčasnej akademickej knižnice na Centrum komplexných informačných služieb s tým, že akademická knižnica môže byť vyprofilovaná na vedeckú knižnicu s celoslovenskou pôsobnosťou pre duševné vlastníctvo.

Stanovené funkcionality podporia zvýšenie informačného a znalostného obsahu získaných experimentálnych dát  a informácií v oblasti duševného vlastníctva, podporia vedecký výskum integrovaním obsahov bez bariér prístupov a tvorbou informačných produktov. Vytvorí sa priestor pre verifikáciu získaných informácií zo znalostnej databázy, ktorá bude predstavovať transfer poznatkov do vedeckovýskumnej činnosti pre riadenie informácií duševného vlastníctva. Zvýšenie kvality vedeckých výstupov vytvorí platformu pre porovnávanie výsledkov výskumu a umožní publikovať výsledky v karentovaných časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách. Projekt predstavuje vysoký stupeň štrukturácie, interpretácie a prezentácie práv duševného vlastníctva.

K očakávaným úžitkom projektu (okrem vyššie uvedených hodnôt), ktoré budú nasledovať po ukončení realizácie patria aktivity súvisiace s dobudovaním komplexného knižnično - informačného fondu, inovačné knižnično - informačné služby a vyplnenie chýbajúcej funkcionality odborného informačného pracoviska na fakulte.

Inštitucionálne predpoklady pre výkon aktivít, ktoré generujú úžitky aj po skončení projektu súvisia s napĺňaním dlhodobého zámeru a vízie fakulty vybudovať znalostnú inštitúciu prostredníctvom  funkcionalít a aktivít odboru poznatkového manažmentu.