Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu
V rámci výzvy  Agentúry MŠ SR - SORO pre Operačný program Výskum a vývoj bol schválený projekt pod vedením PhDr. Kvetoslavy Rešetovej, PhD.: Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva

Cieľom projektu je vytvorenie centra s funkcionalitami virtuálnej knižnice a digitálneho archívu, komplexnej starostlivosti práv duševného vlastníctva, expertného vedeckého a výučbového pracoviska pre duševné vlastníctvo. Projekt bude výsledkom globalizačných trendov pre znalostnú fakultu ako centra knowledge society. Pôjde o model riadenia poznatkov definovaný na základe informačného prieskumu, informačného správania, organizácie poznania, interakcie a prístupov k informáciám.

 

 

"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku /Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ/"

 

V rámci výzvy  Agentúry MŠ SR - SORO pre Operačný program Vzdelávanie bol schválený projekt pod vedením PhDr. Kvetoslavy Rešetovej, PhD.: Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ.

Strategický cieľ projektu je zameraný na podporu zvyšovania kvality a flexibility tvorby nástrojov pre sledovanie uplatnenia absolventov v praxi ako výstup prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti prostredníctvom inovačných foriem rozvoja intelektuálneho kapitálu vedomostného potenciálu fakulty. Vychádza z dlhodobého zámeru zvyšovať mieru zodpovednosti za prenos poznatkov a rozvoj vedomostnej spoločnosti. Kvalita intelektuálneho a znalostného potenciálu inštitúcie, intenzita jej rozvoja je spojená s manažmentom poznatkov. Transfer poznatkov predstavuje revíziu postavenia znalostí v hodnotovej hierarchii organizácie. Projekt  predstavuje integritu vzdelávania - inovácií a vedomostí.

 

  "Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ/"

O projekte Databázy projektu Úložisko dokumentácie
Cieľ projektu Formulár k znalostnej databáze a inf. produktom  Učebňa
Popis projektu Informačné produkty Fotogaléria
Realizácia projektu Navigácia v informačných zdrojoch - príručka Postery [patenty 2 + patenty 3]
Výzva na verejné obstarávanie Manuál základných pojmov Publicita projektu
Objednávky Manuál na podanie patentovej prihlášky Manuály k databázam
Kontakty pre projekt Manuál patentovej legislatívy  
  Sprievodca databázami  
  Zoznam patentovej literatúry  

Manuály a pomocé príručky k databázam a iným základným informáciam boli aktualizované v priebehu február - máj 2012.