Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

CIELE PROJEKTU

B1 Strategický cieľ projektu

B2 Väzba na príslušné ciele výzvy

Vytvorenie poznatkovo riadeného systému nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ.

Strategický cieľ projektu je zameraný na podporu zvyšovania kvality a flexibility tvorby nástrojov pre sledovanie uplatnenia absolventov v praxi ako výstup prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti prostredníctvom inovačných foriem rozvoja intelektuálneho kapitálu vedomostného potenciálu fakulty a vychádza z dlhodobého zámeru zvyšovať mieru zodpovednosti za prenos poznatkov a rozvoj vedomostnej spoločnosti. Kvalita intelektuálneho a znalostného potenciálu inštitúcie, intenzita jej rozvoja je spojená s manažmentom poznatkov. Transfer poznatkov predstavuje revíziu postavenia znalostí v hodnotovej hierarchii organizácie. Východiská pre komplexnú podporu vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov určujú pridanú hodnotu informačných a transformačných procesov na fakulte. Na základe týchto vstupov bol vypracovaný akčný plán projektu, ktorý predstavuje integritu vzdelávania-inovácií a vedomostí.

Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti.

 

Snahou je podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť neustálu adaptáciu VŠ na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti s cieľom pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce, podporovať vedecké vzdelávanie a podporou investícií do ľudských zdrojov a spolupráce vedeckovýskumného sektora zabezpečiť transfer know-how a výsledkov výskumno-vývojovej činnosti do praxe.

 

 

 

B3 Špecifické ciele projektu

B4 Väzba na strategický cieľ projektu

1. Tvorba východísk pre transfer poznatkov s funkcionalitami analýzy a prieskumu sledovania uplatnenia absolventov MTF STU v praxi .

Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov VŠ vrátane podpory kariérového poradenstva.

B5 Špecifické ciele projektu

B6 Väzba na strategický cieľ projektu

2. Tvorba systémových nástrojov s funkcionalitami sledovania uplatnenia absolventov MTF STU v praxi.

Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov VŠ vrátane podpory kariérového poradenstva.

B7 Špecifické ciele projektu

B8 Väzba na strategický cieľ projektu

3. Tvorba produktov s funkcionalitami využitia nástrojov hodnotenia sledovania uplatnenia absolventov MTF STU v praxi.

Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov VŠ vrátane podpory kariérového poradenstva.