Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Názov projektu

Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ.

Žiadateľ

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Realizácia

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

Sektor

Verejný sektor

Operačný program

Vzdelávanie

Doba realizácie projektu

01.04.2010 - 30.09.2012

Kód ITMS

26110230024

Tento projekt je realizovaný na základe podpory operačného programu

Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu