Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Predkladaný projekt je určený pre vybranú cieľovú skupinu (skupiny) - študenti vysokej školy a manažment vysokej školy (ďalej len VŠ). Hodnotenie predchádzajúcich skúseností s takto definovanou cieľovou skupinou (skupinami) vychádza z prostredia, v ktorom sa bude projekt realizovať - t. z. akademické prostredie, ktorého riešitelia a miesto projektu je dennodennou súčasťou ich života. Ide o hodnotenie inovatívnych foriem riadenia, poradenstva a manažovania činností na fakulte s cieľom dosiahnuť  racionalizačné, efektívne  a motivujúce prínosy  pre študentov a manažment fakulty. Výsledok riadenia, jeho kvalita a efektívnosť závisí od kompetentnosti subjektov riadenia, od ich realizačných schopností, praktických zručností potrebných pre uplatnenie vlastností a znalosti v každodennom živote vysokej školy.

 

Manažérstvo vysokých škôl zahrňuje aktivity zamerané na stanovenie cieľov a poslania vysokých škôl, ich realizáciu a hodnotenie. Sú to aktivity, ktoré majú informačno - komunikačný charakter a ktorými zamestnanci vysokej školy (akademickí funkcionári, vedúci zamestnanci, učitelia a zamestnanci) a študenti t.j. subjekty riadenia, pôsobia na priebeh a rozvoj výchovno - vzdelávacích procesov a činností v oblasti vedy i ďalších činností, t. z. objekty riadenia, s cieľom   dosahovať efektívnosť a kvalitu ich výsledkov. Znamená to teda, že za subjekty riadenia sú v tomto projekte definovaní vedúci zamestnanci (manažment fakulty) a študenti VŠ ako spoločná cieľová skupina.

 

Za posledné obdobie (od roku 2007) patria na fakulte k najvýraznejším  výstupom, ktoré prebehli hodnotiteľskými procesmi: komplexná akreditácia, evaluácia, samohodnotiteľské procesy, hodnotenie podľa CAF a rôzne iné hodnotiace kritériá a procesy, a ktoré  mali priamy vplyv na študentov a zamestnancov fakulty a predstavujú inovatívne zmeny v živote fakulty:

 • Zmena organizačnej štruktúry, kompletná reštrukturalizácia pracovísk fakulty a implementácia nových foriem riadenia na fakulte s definovaním jasných kompetencií.
 • Etablovanie študentov prostredníctvom zástupcov študentského parlamentu na zasadnutiach vedenia fakulty a poradných orgánov fakulty.
 • Organizácia študentských kolokvií, študentskej vedeckej odbornej činnosti a účasť študentov na Dni otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na MTF STU, účasť na Akadémii vzdelávania a iných prezentačných akciách fakulty, organizácia medzinárodného doktorandského seminára.
 • Klasifikácia činností objektu riadenia VŠ ako základného predpokladu tvorby a budovania riadiaceho systému, identifikácia zložitej interakcie s prostredím a jej štruktúry prenesená do koncepčných materiálov MTF STU (vízia, poslanie stratégie, mechanizmy a nástroje pre zvyšovanie efektívnosti, .... ).
 • Zmena v riadiacej politike a politike odmeňovania, ako i v ďalších oblastiach na fakulte.
 • Racionalizačné opatrenia vo vzdelávacom a výskumnom procese s trvalými efektami rozvoja, na ktorých sa podieľali aj študenti fakulty (napr. prostredníctvom zisťovania spokojnosti s vyučovacím procesom, nastavenými motivačnými faktormi a pod. ).
 • Zvýšená grantová a projektová úspešnosť fakulty (zo všetkých 6-tich centier excelentnosti na STU - čo je 7 fakúlt, sú 2 centrá excelentnosti práve na MTF STU).
 • MTF STU je podľa počtu zamestnancov a počtu študentov vo všetkých formách štúdia, jednou z najväčších fakúlt STU, kreovaním svojich študijných programov a budovaním vysokoškolského prostredia dosahuje najvyšší počet záujmu o štúdium zo všetkých fakúlt STU .
 • Od roku 2008 je nositeľom ceny Ocenený finalista Národnej ceny SR za kvalitu 2008 v kategórii organizácie verejného sektora.
 • Úspešnosť STU v akreditačnom konaní a priznanie statusu výskumnej univerzity aj na základe výsledkov činnosti MTF.
 • Zastúpenie študentov a riadiacich zamestnancov MTF STU vo výkonných orgánoch nielen STU, ale i v profesionálnych organizáciách - MTF STU je partnerom medzinárodných organizácií pri realizácii svetových kongresoch, sympóziách a konferenciách.

Pre hodnotenie skúseností s cieľovou skupinou (skupinami) je preto dôležité vyzdvihnúť, že žiadateľ (MTF STU) o tento projekt, preukazuje:

-  schopnosť efektívneho riadenia/manažmentu organizácie, kde kritériá hodnotenia nepoukazovali iba na hodnotenia z hľadiska dosiahnutia cieľa a plnenia plánovaných úloh, ale  ocenené výsledky boli posudzované tiež z hľadiska manažérskej výkonnosti,

- schopnosť aktivácie systémov hodnotenia výkonnosti vzhľadom k vybraným cieľom,

- účinnosť zavádzania a sledovania faktorov zvyšujúcich efektívnosť komunikácie so študentami fakulty a riadenia/manažmentu VŠ.

Výhodou týchto hodnotení výkonnosti podľa verifikovateľných cieľov bola značná operatívnosť, ktorá sa ukázala ako výhoda pre hodnotenie fakulty.

 

ANALÝZA POTRIEB CIEĽOVEJ SKUPINY

Hlavné zameranie projektu je orientované na mechanizmy tvorby nástrojov pre sledovanie uplatnenia absolventov v praxi ako výstup prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti prostredníctvom inovačných foriem rozvoja intelektuálneho kapitálu vedomostného potenciálu fakulty a vychádza z dlhodobého zámeru zvyšovať mieru zodpovednosti za prenos poznatkov a rozvoj vedomostnej spoločnosti. Kvalita intelektuálneho a znalostného potenciálu inštitúcie, intenzita jej rozvoja je spojená s manažmentom poznatkov. Transfer poznatkov predstavuje revíziu postavenia znalostí v hodnotovej hierarchii organizácie. Východiská pre rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizáciu a skvalitnenie študijných programov VŠ vrátane podpory kariérového poradenstva určujú pridanú hodnotu informačných a transformačných procesov na fakulte. Na základe týchto vstupov bol vypracovaný akčný plán projektu, ktorý predstavuje integritu vzdelávania - inovácií a vedomostí.

  

Manažérstvo vysokých škôl zahrňuje aktivity zamerané na stanovovanie cieľov a poslania, ich realizáciu a hodnotenie. Sú to aktivity, ktoré majú informačno - komunikačnú podstatu a ktorými pracovníci vysokej školy (funkcionári, vedúci pracovníci, učitelia a zamestnanci) a študenti (subjekty riadenia)  pôsobia na priebeh a rozvoj výchovno - vzdelávacích procesov a činností v oblasti vedy i ďalších činností (objekty riadenia), s cieľom dosahovať efektívnosť a kvalitu ich výsledkov. Manažérstvo vysokých škôl sa vyznačuje viacerými zvláštnosťami, ktoré  ovplyvňujú jeho štruktúru i proces jeho činnosti. Sú to najmä:

 • koexistencia procesov samosprávneho riadenia a priameho riadenia ekonomicko-správnych činností;
 • platnosť princípov právnej subjektivity vysokých škôl (a jej zložiek) a súčasne nevyhnutnosť rešpektovať zásahy (požiadavky, predpisy) zriaďovateľa vysokej školy (vonkajšie zásahy Ministerstva školstva SR).

 

Výber cieľovej skupiny - študenti vysokej školy (pre projekt platí dekompozícia, resp. ohraničenie na študentov posledných ročníkov inžinierskeho štúdia v dennej forme štúdia/budúcich absolventov)  a manažment vysokej školy (v prípade projektu platí dekompozícia subjektu na fakultu, t. z. nie univerzita) -  vychádzal zo základných charakteristík manažérstva vysokých škôl a z definičného ohraničenia cieľovej skupiny v tejto výzve.  Študenti fakulty a manažment VŠ sú teda spoločne subjekty riadenia, ktoré ovplyvňujú rozvoj inovatívnych foriem vo vzdelávaní.

 

Manažment je interdisciplinárny vedný odbor, ktorý sa zaoberá riadením ako cieľavedomou činnosťou ľudí a jeho poslaním je vytvoriť metodológiu (filozofiu) riadenia, s dôrazom na dosiahnutie efektívnosti tejto činnosti vo vzťahu k vopred určenému cieľu. Hoci poznatky manažmentu vychádzajú z podnikateľskej činnosti, uplatňuje sa aj v nepodnikateľských organizáciách, v ktorých je nevyhnutná racionalita konania.Za najvýznamnejšie charakteristiky manažmentu  (manažérstva) vo všeobecnosti a teda aj manažérstva vysokých škôl, možno považovať:

 • funkcie manažmentu,
 • proces prijímania rozhodnutí a zabezpečovania ich realizácie,
 • informačný subsystém systému manažérstva,
 • personálny (sociálno-psychologický) subsystém systému manažérstva.

 

Z funkčného hľadiska sa manažment považuje za cyklický, relatívne uzavretý proces, ktorý sa začína vytýčením cieľov a úloh a končí ich splnením. Na základe informácií o výsledkoch (kontroly) sa potom vytyčujú nové úlohy a ciele a cyklus sa začína odznova. V každej inštitúcii však prebieha určité množstvo riadiacich cyklov, ktoré sa od seba odlišujú:

 • priestorovými a časovými rozmermi,
 • charakterom úlohy,
 • metódami a prostriedkami ich riešenia a
 • významom pre celkový rozvoj inštitúcie.

 

Sú to čiastkové riadiace cykly, ktoré obsahujú množstvo na seba nadväzujúcich operácií. Všetky však navzájom súvisia a spolu tvoria jednotný cyklus riadenia. Základné funkcie riadenia spočívajú v

 • príprave manažérskeho riadenia, ktorého jadrom je plánovanie,
 • priebežnom (operatívnom) riadení - regulácii,
 • kontrole - priebežnej izáverečnej,
 • organizovaní ako tvorbe organizačných štruktúr,
 • vedení ľudí,
 • zabezpečení a riadení finančných, materiálnych a technických zdrojov.

 

Vo väčšine organizácií existujú tri rozhodovacie úrovne, ktoré korešpondujú s troma úrovňami manažmentu. Sú to:

 • strategická úroveň - vrcholový manažment
 • taktická úroveň - stredný manažment
 • operačná úroveň - prevádzkový (nižší) manažment.

 

Vysoké školy aplikujú najnovšie poznatky vedy a techniky v úzkom previazaní s kultúrnymi a spoločenskými potrebami krajiny a sprostredkúvajú ich uchádzačom o vysokoškolské vzdelanie daného druhu (obsahu). Manažérstvo (manažment) vysokých škôl je poznačené týmito rozhodujúcimi skutočnosťami :

 • podmienkami vzniku vysokých škôl a ich historickým vývojom,
 • spoločenskými, najmä ekonomickými podmienkami ich rozvoja,
 • systémom výberu manažérov (členov akademických senátov, akademických funkcionárov, vedúcich zamestnancov) a tvorby orgánov manažmentu vysokých škôl,
 • kompetentnosťou manažérov, ktorí riadia vysoké školy ako celok, ale aj jednotlivo každú vysokú školu.

 

Pre potreby dlhodobého efektívneho a kvalitatívne úspešného rozvoja každej vysokej školy je nevyhnutné rozpracovať filozofiu pôsobenia subjektov manažmentu na objekty manažmentu (subsystémy vysokej školy), t.j. filozofiu uplatňovania manažérskych princípov riadenia.

  

Vysoké školy v ich celistvosti treba chápať ako vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne, ktorých prioritným poslaním je rozvoj vzdelanostnej a celkovej kultúrnej úrovne obyvateľstva vôbec. Výchova a vzdelanie sú jedným z najdôležitejších rozvojových mechanizmov, podmienkou osobného rozvoja jednotlivca, jeho aktivity  v spoločenskom, občianskom a kultúrnom živote. Súčasne prispievajú k riešeniu sociálnych a hospodárskych problémov krajiny.

 

Prínosy, resp. efekty  z predloženého návrhu projektu môžu byť :

 • priame (vyčísliteľné)
  • úspora prácnosti niektorých operácií,

  • úspora materiálových a režijných nákladov,

  • úspora finančných nákladov, napr. účelným využitím kapacity študentov a zamestnancov, alebo technického vybavenia;

 • nepriame (nekvantifikovateľné)
  • budovanie akademického prostredia reflektujúceho potreby vedomostnej spoločnosti.

 

Nepriame prínosy, ktoré sú vlastne nekvantifikovateľné, sa prejavujú na strane vrcholového manažmentu fakulty a absolventov fakulty. Ide o získanie informácií potrebných pre rozhodovanie a plánovanie aktivít súvisiacich s problematikou starostlivosti o uplatnenie absolventov vlastnej fakulty v praxi. Merateľnosť faktorov z hľadiska napr. adaptačných procesov v praxi, miery uspokojenia s poznatkami nadobudnutými počas štúdia v študijných programoch (pokým nie sú overené v praxi), je mimoriadne zložitá záležitosť. Naproti tomu je dostatok indikátorov na to, aby výsledky tohto projektu priniesli model, ktorý bude verifikovaný na fakulte a môže byť následne uplatnený pre všetky fakulty/univerzity, pretože ide o spoločný/porovnateľný akademický priestor.

 

Z dostupných zdrojov, ktoré sa venujú otázke kariérového poradenstva vyplynulo, že toto poradenstvo sa  ohraničuje (obmedzuje) na organizáciu kurzov, školení, resp. zavádzania nepovinných predmetov orientovaných na kultúru práce a záujmy trhu práce. Predložený projekt sa bude venovať iným nástrojom, ktoré budú predstavovať jednotný cyklus previazanosti a interakcie cieľovej skupiny - študenti a manažment fakulty, pretože len jednotným  a koncepčným prístupom je možné očakávať prínosy, ktoré tento projekt predikuje a  svojimi odbornými kapacitami je schopný ich dosiahnuť. Nepôjde teda o už zabehnuté štandardné formy usporadúvania kurzov a školení, ale o filozoficky a metodologicky previazaný model aktivít, ktoré budú podporovať:

 • na strane študentov - poznanie ceny svojho vzdelania, cesty k informovanosti a zhodnotenie svojich osobnostných predpokladov,
 • na strane manažmentu fakulty - vytvorenie motivačných faktorov a nastavenie mechanizmov pre adaptáciu sa na zmeny (keď študenti prestanú byť študentmi a čaká ich prax, mení sa ich status a pretože fakulta cíti zodpovednosť za ich spokojnosť v praxi), zorientovať študentov v segmentácii trhu práce a vytvoriť účinné nástroje pre sledovanie uplatniteľnosti svojich študentov v praxi v európskom integračnom priestore.

 

Charakteristiku možných prínosov  navrhovaného  poznatkovo orientovaného systému tvorby nástrojov pre sledovanie uplatnenia absolventov v praxi určuje :

 • na úrovni vedenia (vrcholového manažmentu) fakulty
  • komplexné zabezpečenie starostlivosti o súbor dát z rozhodujúcich oblastí činnosti fakulty,
  • aktualizácia a úprava informácií pre výkon manažérskych aktivít (príprava rozhodnutí) akademických funkcionárov fakulty,
  • aktualizácia a úprava informácií  pre komunikáciu s vedením univerzity, s vedeniami ostatných fakúlt univerzity, resp. s vedeniami ostatných univerzít  a inštitúcií regiónu,
  • integrácia a racionalizácia tvorby a spracovania informácií pre tvorbu koncepčných zámerov fakulty (strategické plánovanie);
 • na úrovni odborov fakulty
  • zabezpečenie profesionality, komplexnosti a kontinuity zberu, spracovania, distribúcie, ochrany a archivácie súboru informácií ouplatnení absolventov vpraxi,
  • integruje činnosť zložiek odborov fakulty (odbor poznatkového manažmentu, odbor akademických činností a odbor komunikačných a informačných systémov),
  • zvyšuje rozsah, obsah, kvalitu i rýchlosť poskytovaných služieb,
  • vylučuje duplicity v činnosti zložiek  odborov, a vytvára predpoklady pre ich (organizačnú, technickú, personálnu) racionalizáciu,
  • dáva možnosť operatívnej kontroly správnosti obsahu poskytovaných informácií,
  • odstraňuje kampanovitosť v práci zložiek odborov fakulty;
 • na úrovni študentov fakulty
  • získanie poznatkov a skúseností v príprave pre prax,
  • adaptácia sa na zmeny po ukončení štúdia (pracovná adaptácia a socializácia),
  • zabezpečenie informovanosti v segmentácii trhu,
  • spolupodieľanie sa na tvorbe motivačných faktorov.