Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Časový rámec realizácie projektu : 01.04.2010 - 30.09.2012

Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch

30 mesiacov

  

Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu

  

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity

Ukončenie realizácie aktivity

  

1.

Tvorba východísk pre transfer poznatkov s funkcionalitami analýzy a prieskumu sledovania uplatnenia absolventov v praxi .

1.1

Analýza uplatnenia absolventov v procese integrácie do EÚ.

Časový rámec aktivity: 04.2010 - 03.2011

1.2

Transfer poznatkov a definičné ohraničenie východísk pre prispôsobenie sa potrebám vedomostnej spoločnosti.

Časový rámec aktivity: 04.2010 - 03.2011

 

2.

Tvorba systémových nástrojov s funkcionalitami sledovania uplatnenia absolventov v praxi.

2.1

Tvorba štruktúry znalostnej databázy a návrh systémových nástrojov pre sledovanie uplatnenia absolventov.

Časový rámec aktivity: 04.2011 - 09.2012

2.2

Tvorba nástrojov pre multimediálne prostredie.

Časový rámec aktivity: 04.2011 - 09.2012

 

3.

Tvorba produktov s funkcionalitami využitia nástrojov hodnotenia sledovania uplatnenia absolventov v praxi

3.1

Tvorba informačných produktov a poradenstva.

Časový rámec aktivity: 04.2011 - 09.2012

3.2

Tvorba výstupov pre vonkajšie a vnútorné prostredie projektu.

Časový rámec aktivity: 04.2011 - 09.2012