Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Vytvorenie nástrojov a partnerského prostredia vedomostnej fakulty pre hospodársku prax.

Hlavné zameranie projektu je orientované na mechanizmy tvorby nástrojovbudovania partnerského prostredia vedomostnej fakulty pre hospodársku prax.  Analýza potrieb vychádza z dlhodobého cieľa fakulty zvyšovania  miery zodpovednosti za prenos poznatkov a rozvoja vedomostnej spoločnosti. Ide o integritu vzdelávania a inovácií prostredníctvom rozvoja intelektuálneho kapitálu vedomostného potenciálu fakulty. Kvalita intelektuálneho a znalostného potenciálu inštitúcie, intenzita jej rozvoja je spojená s manažmentom poznatkov. Transfer poznatkov predstavuje revíziu postavenia znalostí v hodnotovej hierarchii fakulty. Nástroje pre rozvoj inovatívnych foriem transferu výsledkov výskumu, vývoja a vzdelávania určujú pridanú hodnotu poznatkových a transformačných procesov na fakulte.  Projekt mapuje východiská pre rozvoj spolupráce s hospodárskou praxou, prostredie vplyvu na túto spoluprácu a vytvára nástroje na transfer poznatkov najmä do výučby. Snahou projektu je podpora zvyšovania kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť neustálu adaptáciu VŠ na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.

Udržateľnosť výsledkov projektu

Materiálovotechnologická fakulta STU má všetky predpoklady pre poskytovanie najnovších poznatkov  dosiahnutých vzdelávaním a výskumom širšej komunite z hospodárskej praxe. Má potenciál pre vytváranie hodnôt praxe. Vytvára prostriedky na otvorenie a integráciu svojich aktivít a vzťahov s relevantnými partnermi, akceptuje širokú zodpovednosť za osobný rozvoj doktorandov osobitne vo vzťahu k ich budúcim spoločenským kariérovým potrebám. Zvýšený dopyt praxe po poznatkoch je pre fakultu podnetom, aby zefektívnila prenos výstupov výskumu a vývoja do hospodárskej sféry tak, aby sa zlepšila motivácia vedcov pre spoluprácu s praxou a zároveň sa nenarušilo  jej tradičné poslanie. Trvalo udržateľné prostredie vzťahu MTF STU a hospodárskej praxe je cieľavedomá koncepcia rozvoja fakulty s optimálnou koexistenciou základného a aplikovaného výskumu, inovatívnej výučby a efektívnej spolupráce univerzity s priemyselným prostredím.