Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu
 1. Recenzovanie príspevkov do časopisov MTF je anonymné.
 2. Recenzentov určuje Edičná rada s tým, že autor aj recenzenti sú navzájom v anonymite.
 3. Redakcia časopisov (Vydavateľstvo AlumniPress MTF):
  • zabezpečí zaslanie textu príspevku (bez autorských údajov) recenzentom do troch dní od ich určenia,
  • zabezpečí zaslanie dohody o vykonaní práce recenzentovi v zmysle smernice dekana o odmeňovaní,
  • spolu s dohodou odovzdá recenzentovi formulár recenzného posudku,
  • recenzné posudky vypracované k príslušnému príspevku rozošle členom redakčnej rady s formulárom o prijatí/neprijatí príspevku,
  • oboznámi autora o prijatí/neprijatí príspevku na základe rozhodnutia redakčnej rady,
  • zabezpečí jazykovú korektúru príspevkov,
  • zabezpečí dohodu o vykonaní práce za jazykovú korektúru v zmysle smernice dekana o odmeňovaní,
  • zodpovedá za technickú stránku spracovania  príspevkov v časopisoch MTF STU,
  • distribuuje časopisy v zmysle štatútov časopisov.

Recenzenti 

 1. Recenzent musí mať minimálne hodnosť docenta v príslušnom alebo príbuznom odbore.
 2. Príspevky recenzujú dvaja recenzenti, pričom jeden je mimo MTF STU. V prípade recenzenta z praxe alebo zo zahraničia s hodnosťou PhD.
 3. Recenzovanie príspevkov je honorované v zmysle smernice dekana o odmeňovaní. Recenzent sa môže vzdať honoráru.
 4. Recenzent odovzdá recenzný posudok na príslušnom formulári s originálnym podpisom a uvedením údajov potrebných k vypracovaniu dohody o vykonaní práce.