Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu
Skriptá, t.j. učebná pomôcka obsahujúca výklad podstatných častí výučby konkrétneho predmetu (v súlade s učebnou osnovou predmetu), odborne a jazykovo lektorovaných a vydavateľsky upravených v elektronickej podobe vo Vydavateľstve AlumniPress; skriptá - návody na cvičenia, t.j. učebná pomôcka určená pre realizáciu praktických laboratórnych, výpočtových, resp. konštruktérsko-projektových zadaní študentov v rámci výučby konkrétneho predmetu (doplnkov ku skriptám s rovnakou úrovňou ich spracovania), odborne a jazykovo lektorovaných a vydavateľsky upravených v elektronickej podobe vo Vydavateľstve AlumniPress. Zásady charakteru skrípt pre MTF STU sú detailne opísané na portáli Publikovanie na MTF STU.