Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Zabezpečuje administratívne spracovanie všetkých náležitostí pre vydanie publikácií (dohody, autorské a licenčné zmluvy, podklady pre vyplatenie odmien za vydavateľskú činnosť) vrátane:

  • koncepčné mapovanie publikačného priestoru doma avzahraničí pre výstupy MTF STU,
  • zabezpečovanie transferu a indexácie publikácií MTF v databázových centrách: využiť všetky dostupné možnosti pre zaradenie časopisov MTF STU azborníkov vydávaných MTF STU do databázy Scopus, príp. iných renomovaných databáz,
  • iniciovanie elektronického publikovania prostredníctvom Versita ainých renomovaných platforiem scieľom posunúť publikačné výstupy MTF STU do sledovaných databáz,
  • administrácia schvaľovacieho procesu edičného plánu až po súhlas Vedeckej rady sdodržiavaním vydavateľských pravidiel akontroly originality prác,
  • zastúpenie v edičnej komisii, redakčných radách časopisov MTF STU -garancia správnych protokolárnych postupov pre realizáciu vydavateľskej činnosti fakulty vrátane dodržiavania zásad anonymného recenzovania,
  • zabezpečovanie kompletného vydavateľského servisu vrátane starostlivosti o portály publikovania,
  • poskytovanie konzultačnej služby v súvislosti s vydavateľskou činnosťou fakulty.