Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Zabezpečuje kompletný editorial a vydavateľskú činnosť časopisov MTF STU vrátane:

 • zaslanie textu príspevku (bez autorských údajov) recenzentom do troch dní od ich určenia,
 • zaslanie dohody o vykonaní práce recenzentovi v zmysle smernice dekana o odmeňovaní,
 • spolu s dohodou odovzdanie recenzentovi formulár recenzného posudku,
 • rozoslanie recenzných posudkov vypracovaných k príslušnému príspevku členom redakčnej rady s formulárom o prijatí/neprijatí príspevku,
 • oboznámenie autora o prijatí/neprijatí príspevku na základe rozhodnutia redakčnej rady,
 • jazykovú korektúru príspevkov,
 • dohodu o vykonaní práce za jazykovú korektúru v zmysle smernice dekana o odmeňovaní,
 • zodpovedá za technickú stránku spracovania  príspevkov v časopisoch MTF STU,
 • distribuuje časopisy v zmysle štatútov časopisov.

 

 1. Časopisy MTF STU sa vydávajú výlučne na pracovisku OPOM - Vydavateľstvo AlumniPress, ktoré zodpovedá za formálnu správnosť vydávania časopisov.
 2. Vydavateľstvo AlumniPress prijíma príspevky do časopisu vypracované v predpísanej forme a odovzdané do termínu uzávierky pre dané číslo časopisu. Neprijaté príspevky Vydavateľstvo AlumniPress vracia autorom.
 3. Časopisy sa vydávajú v tlačenej forme v náklade  max. 100 kusov, alebo elektronickej forme (ku dňu schválenia tohto štatútu: časopis Vedecké práce MTF STU v tlačenej forme a elektronickej forme, internetový časopis Materials Science and Technology - v elektronickej forme).
 4. Vydavateľstvo AlumniPress distribuuje tlačenú formu časopisu - povinné výtlačky Národnej agentúre, 1 výtlačok každému autorovi, 5 výtlačkov Akademickej knižnici.