Prejsť na obsah
Študenti

Štipendijný poriadok STU upravuje podmienky na priznávanie a poskytovanie štipendií podľa § 95 ansl. zákona, podmienky na poskytovanie študentských pôžičiek podľa § 101 odst. 3 zákona študentom bakalárskych, inžinierskych, magisterských a doktorandských študijných programov uskutočňovaných na STU a tvorbu a štruktúru štipendiujného fondu STU.

Štipendijný poriadok STU v Bratislave v znení dodatku číslo 1 a 3 (účinný od 01.01.2021)

Štipendijný poriadok MTF STU so sídlom v Trnave upravuje špecifické podrobnosti podmienok priznávania a poskytovania štipendií študentom MTF pri dodržaní zásad stanovených v Štipendijnom poriadku STU v Bratislave.

Štipendijný poriadok MTF STU so sídlom v Trnave (účinný od 24.02.2021)


Základná výška motivačného štipendia odborového na jedného študenta pre rok 2021 predstavuje 300,- €. 

Základná výška motivačného štipendia za vynikajúce plnenie študijných povinností na jedného študenta pre rok 2021 predstavuje 480,- €.