Prejsť na obsah
Študenti

Dňa 19. marca 2015 sa na MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnil 19. ročník Študentskej vedeckej konferencie 2015 (ŠVK).

Na konferencii s medzinárodnou účasťou sa predstavilo 98 zúčastnených študentov, ktorí prezentovali spolu 89 odborných prác v týchto 12 sekciách:

 • Anglický jazyk
 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia
 • Humanitné vedy
 • Kvalita produkcie
 • Materiály
 • Požiarne inžinierstvo
 • Priemyselné inžinierstvo a manažment
 • Production Technologies
 • Výrobné technológie 1
 • Výrobné technológie 2
 • Výrobné technológie 3

Úroveň prezentovaných prác posudzovali odborné komisie zložené z pedagogických a výskumných pracovníkov našej fakulty. V hodnotiacich komisiách pracovalo celkovo 57 odborníkov. Študenti prezentovali práce s aktuálnym obsahom, prejavili výborné prezentačné schopnosti a viaceré práce dosahovali vysokú odbornú kvalitu.

Všetkým zúčastneným študentom boli odovzdané certifikáty o účasti po skončení rokovania v jednotlivých sekciách.

Na slávnostnom vyhodnotení v priestoroch malej auly Z-086 boli v 11 sekciách tri najlepšie práce ocenené diplomom dekana MTF STU a finančnou odmenou (motivačné štipendium za mimoriadne výsledky pre študentov MTF). Diplomy oceneným odovzdal prodekan pre vzdelávanie doc. Ing. Roman Čička, PhD.

Dôkazom o úspešnosti organizovania ŠVK na fakulte je záujem oceniť víťazné práce študentov aj zo strany odbornej verejnosti. V tomto roku Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) udelil ocenenie študentovi Matejovi Janovičovi v sekcii Materiály. Ocenenie študentovi odovzdal počas slávnostného vyhodnotenia predseda Slovenskej zváračskej spoločnosti Ing. Pavol Radič. Informácie o uskutočnení ŠVK v ZSVTS časopise VTS news TU.

V sekcii s medzinárodnou účasťou študentov z Kecskemét College Faculty of Mechanical Engineering and Automation boli študenti ocenení vecnými cenami.

Päť víťazných prác zo sekcií – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Materiály, Výrobné technológie 1, Výrobné technológie 2, Požiarne inžinierstvo bude navrhnutých na udelenie prémie Literárneho fondu v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným študentom, školiteľom, organizačným vedúcim jednotlivých sekcií, pracovníkom ústavov, ktorí organizovali práce súvisiace so ŠVOČ na ústavoch (členovia komisie ŠVOČ), riaditeľom ústavov za podporu konania konferencie a vytvorenie dôstojného rámca celej akcie, členom hodnotiacich komisií, i všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na jej zabezpečení.

V neposlednom rade pre zorganizovanie podujatia bola nevyhnutná podpora vedenia fakulty vyčlenením finančných prostriedkov na materiálne zabezpečenie akcie i finančnú odmenu študentom vo forme motivačných štipendií. Po organizačnej a metodickej stránke bola akcia garantovaná prodekanom doc. Ing. Romanom Čičkom, PhD. a Študijným oddelením fakulty.

 

Prémie Literárneho fondu za najlepšie práce ŠVK (doplnené 16. 10. 2015):

sekcia Materiály Bc. Matej Janovič
sekcia Výrobné technológie 1 Ing. Lukáš Pavlus  (absolvent v ak. roku 2014/2015)
sekcia Výrobné technológie 2 Ing. Andrej Hulač (absolvent v ak. roku 2014/2015)
sekcia Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Bc. Lenka Hodulíková
sekcia Požiarne inžinierstvo Ing. Mária Vargová  (absolventka v ak. roku 2014/2015) 

 

Autor textu: Ivančíková Renáta

Autor fotografií: Daubnerová Miroslava

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.