Prejsť na obsah
Študenti

Dňa 14. apríla 2016 sa na MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnil 20. ročník Študentskej vedeckej konferencie 2016 (ŠVK).

Na konferencii sa predstavilo 94 zúčastnených študentov, ktorí prezentovali svoje práce v 11 sekciách:

 • Anglický jazyk
 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Bezpečnostné a požiarne inžinierstvo
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Humanitné vedy
 • Kvalita produkcie
 • Materiály
 • Priemyselné manažérstvo 1
 • Priemyselné manažérstvo 2
 • Výrobné technológie 1
 • Výrobné technológie 2

 

Študenti verejne prezentovali a obhajovali svoje práce, predložené vo forme posterov pred odbornými komisiami. Pri obhajovaní prác prejavili výborné prezentačné schopnosti a mnohé z predložených prác dosiahli vysokú odbornú kvalitu.

V hodnotiacich komisiách, zložených  z pedagogických a výskumných pracovníkov hodnotilo práce  celkom 53 odborníkov.

Každý zúčastnený študent prevzal po ukončení rokovania v sekcii z rúk predsedu hodnotiacej komisie certifikát o účasti. Celkovo bolo v roku 2016 na ŠVK prezentovaných 88 prác, z ktorých komisie vyhodnotili tri najlepšie práce v každej sekcii.

Na spoločnom slávnostnom vyhodnotení v popoludňajších hodinách, v priestoroch auly Z-086 autori víťazných prác prevzali z rúk predsedu organizačného výboru ŠVOČ a prodekana pre vzdelávanie doc. Ing. Romana Čičku, PhD. diplom dekana fakulty. Okrem diplomu im bolo pridelené finančné ocenenie formou motivačného štipendia.

Záujem oceniť víťazné práce prejavila aj odborná verejnosť.  Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) udelil Cenu ZSTVS študentovi Bc. Dušanovi Petríkovi. Slovenská zváračská spoločnosť (SZS) udelila dve ocenenia - Cenu predsedu SZS ako uznanie za Študentskú vedeckú a odbornú činnosť na MTF STU so sídlom v Trnave študentom Bc. Tomášovi Hlístovi a Bc. Mariánovi Drozdovi. Všetky tri ocenenia prevzali študenti zo sekcie Výrobné technológie.  Udelené ceny odovzdal oceneným študentom predseda Slovenskej zváračskej spoločnosti Ing. Pavol Radič, EURO Ing.

V súlade s Rámcovými pravidlami ŠVOČ na MTF STU so sídlom v Trnave bude šesť víťazných prác zo sekcií – Bezpečnostné a požiarne inžinierstvo, Environmentálne inžinierstvo, Materiály, Kvalita produkcie, Priemyselné manažérstvo 1, Priemyselné manažérstvo 2 nominovaných na udelenie prémie Literárneho fondu v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným študentom, školiteľom, organizačným vedúcim jednotlivých sekcií, pracovníkom, ktorí organizovali práce súvisiace so ŠVOČ na ústavoch (členovia komisie ŠVOČ), členom hodnotiacich komisií, riaditeľom ústavov a vedúcim pracovísk za podporu konania konferencie a vytvorenie dôstojného rámca celej akcie, a rovnako všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na jej zabezpečení.

V neposlednom rade pre zorganizovanie podujatia bola nevyhnutná podpora vedenia fakulty vyčlenením finančných prostriedkov na materiálne zabezpečenie akcie i finančnú odmenu študentom vo forme motivačných štipendií. Po organizačnej a metodickej stránke bola akcia garantovaná prodekanom doc. Ing. Romanom Čičkom, PhD. a študijným oddelením fakulty.

Prémie Literárneho fondu za najlepšie práce ŠVK 2016 (doplnené na stránke 03.10.2016): 

sekcia Priemyselné manažérstvo 1 – Ing. Filip Galgóci (absolvent 2015/16)
sekcia Priemyselné manažérstvo 2 – Bc. Tomáš Rudnický
sekcia Environmentálne inžinierstvo – Ing. Stefánia Gerendás (absolventka 2015/16)
sekcia Bezpečnostné a požiarne inžinierstvo – Ing. Andrej Rakyta (absolvent 2015/16)
sekcia Materiálové inžinierstvo -  Bc. Veronika Malovcová.

 

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). 
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.