Prejsť na obsah
Uchádzači

Ambasádor - vedením fakulty schválený motivačno-vzdelávací program, ktorého cieľom je zvýšiť záujem študentov o štúdium na MTF STU so sídlom v Trnave. Program „Ambasádor“ je zameraný na systémové využitie potenciálu a kontaktov študentov fakulty pri získavaní absolventov stredných škôl pre štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave. Ambasádor reprezentuje svoju fakultu, predstavuje dôležitý kontakt pre potencionálnych uchádzačov z prostredia strednej školy, na ktorej ukončil štúdium a spolupracuje s fakultou v aktivitách zameraných na propagáciu štúdia.

Základné princípy a pravidlá programu „Ambasádor“

  • Ambasádor – študent fakulty, ktorý má záujem propagovať fakultu na strednej škole, ktorej je absolventom, prípadne inej strednej školy v okolí svojho bydliska.
  • Ambasádor bude získavať študentov pre študijné programy gestorského ústavu. V prípade záujmu môže propagovať aj študijné programy, ktoré nie sú pod gesciou jeho ústavu.
  • Ambasádorovi dekan fakulty odovzdá menovací dekrét, ktorý ho oprávňuje komunikovať s predstaviteľmi stredných škôl vo veci organizovaného náboru maturantov pre štúdium na MTF STU so sídlom v Trnave. 
  • Príprava prezentácie a  komunikovanie s vybranou strednou školou je v kompetencii študenta-ambasádora fakulty.
  • Za výber ambasádorov, koordináciu ich činnosti a metodické usmernenie zodpovedá študijné oddelenie, ktoré je garantom tohto programu. 

  

V rokoch 2012 - 2019 bolo odovzdaných 129 menovacích dekrétov ambasádorom fakulty, ktorí propagovali štúdium na stredných školách vo všetkých krajov Slovenskej republiky.

 

AMBASÁDOR 2019

AMBASÁDOR 2018

AMBASÁDOR 2017

AMBASÁDOR 2016

AMBASÁDOR 2015

AMBASÁDOR 2014

AMBASÁDOR 2013 

AMBASÁDOR 2012