Prejsť na obsah
Uchádzači

Inžinierske štúdium je II. stupňom vysokoškolského štúdia a nadväzuje na získané vzdelanie I. stupňa štúdia.  Štúdium končí štátnymi skúškami a absolventovi je udelený titul Ing. - inžinier.

Forma štúdia: denná

Metóda štúdia:

 • prezenčná (výučba sa uskutočňuje v pondelok až piatok), pozri vysvetlivky
 • kombinovaná (výučby sa uskutočňuje v piatok popoludní a v sobotu, náhrada externej formy), pozri vysvetlivky

Štandardná dĺžka štúdia:  2 roky
Udelený akademický titul po absolvovaní štúdia: Ing.

Štúdium počas štandardnej dĺžky v trvaní dva roky je bezplatné. Po prekročení štandardnej dĺžky štúdia študent platí školné v určenej výške v zmysle predpisov – pozri poplatky a školné.

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA 

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa štúdia.
Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie tejto podmienky do dňa zasadnutia komisie dekana pre prijímanie uchádzačov na štúdium, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že splnenie uvedenej podmienky preukáže najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Prijímacie konanie sa uskutoční BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. Prijímacia komisia dekana bude posudzovať spôsobilosť uchádzačov na základe výsledkov štúdia z prvého stupňa štúdia, resp. z výsledkov druhého stupňa štúdia (v prípade súvislého štúdia) a na základe plánovaných počtov pre prijatie uchádzačov.

Legislatívne predpisy:
Vnútorný predpis 5/2013 Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého, tretieho stupňa na STU v Bratislave v znení dodatku č. 1
Vnútorný predpis 7/2018 Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na II. stupeň štúdia na MTF STU v Trnave v akademickom roku 2019/2020

 

TERMÍNY 

Termín podania prihlášky a doručenie povinných príloh do 31. mája 2019
Uhradenie poplatku za prijímacie konanie do 31. mája 2019
Zasadnutie prijímacej komisie dekana   26. júna 2019
Zápis na štúdium          august 2019

  

PONUKA AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

 

POVINNÉ PRÍLOHY

 • životopis
 • diplom potvrdzujúci ukončenie VŠ vzdelania na prvom stupni štúdia alebo na druhom stupni (overená kópia matrikou, resp. notárom)
 • výpis predmetov a známok získaných počas predchádzajúceho vysokoškolského štúdia s váženým študijným priemerom potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis vystavila (prípadne overený matrikou, resp. notárom)
 • rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou (iba v prípade ukončenia predchádzajúceho štúdia v zahraničí) – bližšie informácie
 • lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške.

Uchádzači, ktorí končia bakalárske štúdium v ak. roku 2018/2019 na MTF STU priložia k prihláške iba životopis. Ostatné povinné prílohy doplní do prihlášok študijné oddelenie po ukončení štátnych skúšok. Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou dokladov uchádzača o štúdium. 

 

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (podmienka na prijatie na štúdium):

 • štúdium v štátnom (slovenskom) jazyku 20 €/jedna prihláška.

Vyžadujeme platbu za e-prihlášku realizovať jedným z troch nasledovných spôsobov:   

 1. online platba (priamo v e-prihláške platobnou kartou)
 2. internet banking (realizovaný cez internet),
 3. bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky.

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu: MTF STU Trnava, ul. Jána Bottu 25,  917 24  Trnava, Kód krajiny – SK
Variabilný symbol: vygeneruje informačný systém pri vkladaní údajov do elektronickej prihlášky 
(Informácie o čísle účtu, variabilnom symbole, výške poplatku a adrese prijímateľa platby, nájdete priamo v systéme zakladania e-prihlášok  v sekcii "zaplatené")
Ak uchádzač uhradí platbu iným spôsobom, ako fakulta požaduje, je nevyhnutné doložiť doklad o úhrade (príklad: platba poštovou poukážkou).

 

DOKUMENTY K PRIHLÁŠKAM SA ZASIELAJÚ NA ADRESU:

MTF STU so sídlom v Trnave
študijné oddelenie
Ulica Jána Bottu č. 25
917 24 Trnava 

Kontakt:
Bc. Katarína Čapkovičová
+421 918 646 007

Oľga Burská
+421 918 646 006

E-mail: prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk