Prejsť na obsah
Uchádzači

Inžinierske štúdium je II. stupňom vysokoškolského štúdia a nadväzuje na získané vzdelanie I. stupňa štúdia.  Štúdium končí štátnymi skúškami a absolventovi je udelený titul Ing. - inžinier.

Absolvent získa okrem diplomu aj dodatok k diplomu (Diploma Supplement), ktorý vytvorila Európska komisia, Rada Európy a UNESCO/CEPES. Dodatok dopĺňa údaje z VŠ diplomu a  umožňuje absolventovi získať pracovnú pozíciu v rámci celoeurópskeho trhu práce.

  

A) PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM 

Uchádzať o inžinierske štúdium sa môžu výlučne absolventi, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium na prvom alebo druhom stupni štúdia na MTF STU alebo na iných vysokých školách.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie tejto podmienky do určeného termínu – bod D), môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že splnenie uvedenej podmienky preukáže najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Na fakulte je možnosť študovať dennou  formou štúdia  v štandardnej dĺžke 2 roky:

Výučba na všetkých študijných programoch na obidvoch metódach štúdia prebieha iba v Trnave.  Štúdium počas štandardnej dĺžky v trvaní dva roky je bezplatné. Po prekročení štandardnej dĺžky štúdia študent platí školné v určenej výške v zmysle predpisov – pozri poplatky a školné

Prijímacie konanie sa uskutoční bez prijímacích skúšok. Prijímacia komisia dekana bude posudzovať spôsobilosť uchádzačov na základe výsledkov štúdia z I. stupňa štúdia, resp. z výsledkov II. stupňa štúdia (v prípade súvislého štúdia) a na základe plánovaných počtov pre prijatie uchádzačov.

Legislatívne predpisy:

Vnútorný predpis 5/2013 – Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého, tretieho stupňa na STU v Bratislave v znení dodatku č. 1

Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na II. stupeň štúdia na MTF STU v ak. roku 2018/2019 - legislatíva

 

B) INFORMÁCIE K PODANIU ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY A POVINNÉ PRÍLOHY PRIHLÁŠKY

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM - VSTUP

Postup a podrobné informácie k zakladaniu e-prihlášky v informačnom systéme

HESLO VYGENEROVANÉ PRI ZAKLADANÍ PRIHLÁŠKY JE UCHÁDZAČ POVINNÝ SI UCHOVAŤ. BUDE POTREBNÉ V PRÍPADE PRIJATIA NA ŠTÚDIUM PRE VSTUP DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU FAKULTY – odporúčame si heslo zmeniť pre zapamätanie.

Fakulta neakceptuje prihlášky založené cez web  stránku portalvs.sk.

POVINNÉ PRÍLOHY:

 • životopis
 • diplom potvrdzujúci ukončenie VŠ vzdelania na I. stupni štúdia alebo na II. stupni VŠ vzdelania (overená kópia matrikou, resp. notárom)
 • výpis predmetov a známok získaných počas predchádzajúceho vysokoškolského štúdia s váženým študijným priemerom potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis vystavila (prípadne overený matrikou, resp. notárom)
 • rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou (iba v prípade ukončenia predchádzajúceho štúdia v zahraničí) – viď bod G)
 • lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške.

POZNÁMKA: Uchádzači, ktorí končia bakalárske štúdium v ak. roku 2017/2018 na MTF STU priložia k prihláške iba životopis. Ostatné povinné prílohy doplní do prihlášok študijné oddelenie po ukončení štátnych skúšok.

UPOZORNENIE!!!!

Požadované dokumenty nebude možné vkladať do informačného systému pre zadávanie prihlášok po uplynutí určeného termínu. Prihláška bude považovaná za kompletnú až budú splnené všetky podmienky prijímacieho konania.

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA JE PODMIENKOU PRIJATIA NA ŠTÚDIUM.

 

C) PONUKA AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV A PROFIL ABSOLVENTA

Výučba v ponúkaných študijných programoch prebieha iba v slovenskom jazyku.

Názov študijného programu
v slovenskom a anglickom jazyku
Forma a metóda štúdia Dĺžka štúdia
1. AIPP Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
2 roky
Process Automation and Informatization in Industry
2. IBE Integrovaná bezpečnosť

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
2 roky
Integrated Safety
3. MI Materiálové inžinierstvo

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
2 roky
Materials Engineering
4. OAT Obrábanie a tvárnenie

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
2 roky
Machining and Forming Technology 
5. PPP Personálna práca v priemyselnom podniku

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
2 roky
Personnel Policy in Industrial Plant
6. PPN Počítačová podpora návrhu a výroby

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
2 roky
Computer-Aided Design and Production
7. PMA Priemyselné manažérstvo

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
2 roky
Industrial Management
8. VTVM Výrobné technológie a výrobný manažment

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
2 roky
Production Technologies and Production Management
9. VZS Výrobné zariadenia a systémy

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
2 roky
Production Devices and Systems
10. ZASM Zváranie a spájanie materiálov

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
2 roky
Welding and Joining of Materials

 

D) TERMÍNY 

Termín podania prihlášky a doručenie povinných príloh do 31. mája 2018
Uhradenie poplatku za prijímacie konanie do 31. mája 2018
Zasadnutie prijímacej komisie dekana   26. júna 2018
Zverejnenie výsledkov na web stránke fakulty  27. júna 2018
Zápis na štúdium august 2018

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou dokladov uchádzača o štúdium.     

   

E) POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

- štúdium v štátnom (slovenskom) jazyku

20 €

 jedna prihláška

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa platí za jeden študijný program v jednej prihláške.
V prípade záujmu podať si prihlášku na viac študijných programov uchádzač platí poplatok za každú prihlášku.
(Informácie o čísle účtu, variabilnom symbole, výške poplatku a adrese prijímateľa platby, nájdete priamo v systéme zakladania e-prihlášok  v sekcii "zaplatené")

Vyžadujeme platbu za e-prihlášku realizovať jedným z troch nasledovných spôsobov:

 1. online platba (priamo v e-prihláške platobnou kartou)
 2. internet banking (realizovaný cez internet),
 3. bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky.

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu
: MTF STU Trnava, ul. Jána Bottu 25,  917 24  Trnava, Kód krajiny – SK
Variabilný symbol
: Vygeneruje informačný systém pre každú prihlášku samostatne.   

Ak uchádzač uhradí platbu iným spôsobom, ako fakulta požaduje, JE POVINNÝ doložiť doklad o úhrade.

 

F) ŠTUDENT MÁ MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ODBOROVÉ ŠTIPENDIUM

odborove stipendium
 

G) UKONČENÉ VŠ VZDELANIE V ZAHRANIČÍ – dôležitá informácia

Každý uchádzač o štúdium na MTF v Trnave (občan SR, aj cudzinec), ktorý absolvoval predchádzajúce štúdium v zahraničí je povinný doložiť uznaný doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou  vysokou školou – bližšie informácie

 

H) UCHÁDZAČ SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

 

DOKUMENTY K PRIHLÁŠKAM SA ZASIELAJÚ NA ADRESU:

MTF STU študijné oddelenie
Ulica Jána Bottu 2781/25
917 24 Trnava


kontaktná osoba
:

Bc. Katarína Čapkovičová,
E-mail: katarina.capkovicova@stuba.sk
tel. : +421 918 646 006

E-mail : prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk