Prejsť na obsah
Uchádzači

Doktorandské štúdium je III. stupňom vysokoškolského štúdia a nadväzuje na získané vzdelanie II. stupňa štúdia. Absolvent získa okrem diplomu aj dodatok k diplomu (Diploma Supplement), ktorý vytvorila Európska komisia, Rada Európy a UNESCO/CEPES.

Forma štúdia: 

 • denná, štandardná dĺžka štúdia 4 roky
 • externá, štandardná dĺžka štúdia 5 rokov.

Udelený akademický titul po absolvovaní štúdia: PhD. (philosophiae doctor) 

Štúdium v dennej forme uskutočňované v štátnom jazyku (slovenskom) je bezplatné počas štandardnej dĺžky štúdia.

Štúdium uskutočňované v cudzom jazyku (anglickom) je spoplatnené – viď smernica rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na STU

  

PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je získanie akademického titulu na druhom stupni vysokoškolského štúdia. Uchádzač, ktorý v čase zasadnutia komisie dekana pre prijímanie uchádzačov nepredloží doklad o ukončení štúdia na druhom stupni, môže byť prijatý na štúdium podmienečne, ak najneskôr v deň určený na zápis tento doklad predloží.

Vnútorný predpis 5/2013 – Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého, tretieho stupňa na STU v Bratislave v znení dodatku č. 1

Vnútorný predpis 2/2020 - Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na III. stupeň štúdia na MTF STU v ak. roku 2020/2021

Súčasťou prijímacieho konania na doktorandský stupeň štúdia na MTF STU pre každého uchádzača je prijímacia skúška. Skúšobná komisia hodnotí:

 • vedomosti a poznatky z predmetov študijného programu druhého stupňa súvisiace so zvoleným doktorandským študijným programom a vybranou témou dizertačnej práce
 • predpoklady uchádzača pre samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy, techniky a umenia
 • zodpovedajúcu úroveň jeho odborných znalostí
 • jazykové schopnosti uchádzača z anglického jazyka.

Uchádzač sa prihlasuje na konkrétnu tému dizertačnej práce a uvedie názov študijného programu a formu štúdia, na ktorej má záujem študovať.

Ponuku tém dizertačných prác si môžete pozrieť  - TU

 

ODBORNÁ JAZYKOVÁ PRÍPRAVA

Súčasťou prijímacej skúšky je overenie jazykových schopností uchádzača z jazyka anglického formou písomného testu

 

Prijatý uchádzač na III. stupeň štúdia absolvuje počas štúdia výučbu (cudzieho jazyka) iba v jazyku anglickom

 

TERMÍNY

Podanie e-prihlášky a doloženie povinných príloh  do 31. mája 2020
Uhradenie poplatku za prijímacie konanie do 31. mája 2020
Termín prijímacej skúšky 18. júna 2020
Zasadnutie prijímacej komisie dekana 25. júna 2020
Zverejnenie výsledkov na web stránke fakulty 26. júna 2020
Predpokladaný termín zápisu na štúdium do 31.8.2020

 

POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE:

Povinné prílohy k prihláške je uchádzač povinný doručiť najneskôr do 31. 5. 2020. Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou dokladov uchádzača o štúdium.      

Uchádzači, ktorí ukončia štúdium štátnymi skúškami v ak. roku 2019/2020 štúdium na MTF STU v Trnave, doklady (vysvedčenie o štátnej skúške, diplom, dodatok k diplomu) doloží študijné oddelenie.

Prílohy:

 • životopis
 • vysvedčenie o štátnej skúške (originál alebo matrikou/notárom overená kópia)
 • diplom potvrdzujúci ukončenie VŠ vzdelania na II. stupni štúdia (originál alebo matrikou/notárom overená kópia)
 • dodatok k diplomu, resp. výpis absolvovaných predmetov (originál alebo matrikou/ notárom overená kópia)
 • overené osvedčenie o absolvovaní jazykového vzdelávacieho programu (ak má uchádzač k dispozícii)
 • doklad o úhrade platby za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ak je poplatok uhradený iným spôsobom ako je prepísaná forma úhrady v AIS)
 • stručná predstava riešenia zvolenej témy dizertačnej práce (motivačný list)
 • súpis publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti príp. posudky týchto prác a činností (ak má uchádzač k dispozícii)
 • rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou (iba v prípade ukončenia predchádzajúceho štúdia v zahraničí) – bližšie informácie
 • lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške.

 

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

Denná forma štúdia:

a) štúdium v štátnom jazyku 20 €
b) štúdium v anglickom jazyku 40 €

   

Externá forma štúdia:

a) štúdium v štátnom jazyku 20 €
b) štúdium v anglickom jazyku 40 €

 

Vyžadujeme platbu za e-prihlášku realizovať jedným z troch nasledovných spôsobov:

 1. ONLINE platba,
 2. bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky,
 3. internet banking (realizovaný cez internet).

 

PLATBA ZA PRIHLÁŠKU v rámci krajín EÚ, EHP a ostatné:

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu: MTF STU Trnava, Ulica Jána Bottu 2781/25, 917 24  Trnava, Kód krajiny – SK
Variabilný symbol: vygeneruje informačný systém pri vkladaní údajov do elektronickej prihlášky 
(Informácie o čísle účtu, variabilnom symbole, výške poplatku a adrese prijímateľa platby, nájdete priamo v systéme zakladania e-prihlášok  v sekcii "zaplatené")
POZOR! – informačný systém vygeneruje jeden variabilný symbol iba pre jednu prihlášku. V prípade, ak si uchádzač podáva viac prihlášok na dva a viac študijných programov, resp. na dve metódy štúdia, každá prihláška bude mať pridelený iný variabilný symbol. 

PLATBA ZA PRIHLÁŠKU mimo EÚ:

Banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SUBASKBX
Názov účtu príjemcu: MTF STU Trnava, Ulica Jána Bottu 2781/25, 917 24  Trnava, Kód krajiny – SK
Variabilný symbol: vygeneruje informačný systém pri vkladaní údajov do elektronickej prihlášky 
(Informácie o čísle účtu, variabilnom symbole, výške poplatku a adrese prijímateľa platby, nájdete priamo v systéme zakladania e-prihlášok  v sekcii "zaplatené")

Ak uchádzač uhradí platbu iným spôsobom, ako fakulta požaduje, JE POVINNÝ doložiť doklad o úhrade.

 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (pre vstup do e-prihlášky a na profil absolventa klikni na názov programu)

 

DOKUMENTY K PRIHLÁŠKAM SA ZASIELAJÚ NA ADRESU

MTF STU so sídlom v Trnave
študijné oddelenie
Ulica Jána Bottu č. 25
917 24 Trnava 

kontaktná osoba:
Kvetoslava Šprinková
E-mail: kvetoslava.sprinkova@stuba.sk
tel. : +421 917 367 300