Prejsť na obsah
Uchádzači

Doktorandské štúdium je III. stupňom vysokoškolského štúdia a nadväzuje na získané vzdelanie II. stupňa štúdia. Štúdium končí štátnymi skúškami a absolventovi je udelený akademický titul PhD. – philosophiae doctor.

Absolvent získa okrem diplomu aj dodatok k diplomu (Diploma Supplement), ktorý vytvorila Európska komisia, Rada Európy a UNESCO/CEPES.

  

A) PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM A POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je získanie akademického titulu na druhom stupni vysokoškolského štúdia. 

Na fakulte je možnosť študovať dennou  formou štúdia v trvaní štandardnej dĺžky štúdia 4 roky a externou formou štúdia v trvaní štandardnej dĺžky štúdia 5 rokov.
Denná forma štúdia – výučba v slovenskom jazyku je bezplatná počas štandardnej dĺžky štúdia, výučba iba v anglickom jazyku je spoplatnená.
Externá forma štúdia – výučba v slovenskom/anglickom jazyku a anglickom jazyku je spoplatnená po celú dobu štúdia.
Informácie k poplatkom a školnému nájdete TU.

Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na III. stupeň štúdia na MTF STU v ak. roku 2018/2019 - legislatíva

Súčasťou prijímacieho konania na doktorandský stupeň štúdia na MTF STU pre každého uchádzača je prijímacia skúška. Skúšobná komisia hodnotí:

 • vedomosti a poznatky z predmetov študijného programu druhého stupňa súvisiace so zvoleným doktorandským študijným programom a vybranou témou dizertačnej práce
 • predpoklady uchádzača pre samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy, techniky a umenia
 • zodpovedajúcu úroveň jeho odborných znalostí
 • jazykové schopnosti uchádzača z anglického jazyka

Na fakulte je možnosť študovať doktorandské štúdium:

 • dennou formou – štyri roky štandardná dĺžka štúdia (bezplatné štúdium počas štandardnej dĺžky v SJ)
 • externou formou – päť rokov štandardná dĺžka štúdia (spoplatnené štúdium).

Uchádzač sa prihlasuje na konkrétnu tému dizertačnej práce a uvedie názov študijného programu a formu štúdia, na ktorej má záujem študovať.

Ponuku tém dizertačných prác si môžete pozrieť  - TU

 

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM - VSTUP

Postup a podrobné informácie k zakladaniu e-prihlášky v informačnom systéme

HESLO VYGENEROVANÉ PRI ZAKLADANÍ PRIHLÁŠKY JE UCHÁDZAČ POVINNÝ SI UCHOVAŤ. BUDE POTREBNÉ V PRÍPADE PRIJATIA NA ŠTÚDIUM PRE VSTUP DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU FAKULTY – odporúčame si heslo zmeniť pre zapamätanie.

 

POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE:

a) Uchádzač, ktorý ukončí štúdium štátnou skúškou v ak. roku 2017/2018 k prihláške doručí:

 • životopis
 • osvedčenie o absolvovaní jazykového vzdelávacieho programu UNIcert III. a Unicert IV (ak má uchádzač k dispozícii) - originál alebo matrikou/notárom overená kópia
 • doklad o úhrade platby za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ak je poplatok uhradený iným spôsobom ako je prepísaná forma úhrady v AIS)
 • stručná predstava riešenia zvolenej témy dizertačnej práce (motivačný list)
 • súpis publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti príp. posudky týchto prác a činností (ak má uchádzač k dispozícii)
 • podľa §58, odst. 3, písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o VŠ uvedie uchádzač dennej formy štúdia v prihláške údaje o predchádzajúcom, prípadne súčasnom zamestnaní. Pri prijímacej skúške podpíše uchádzač o denné doktorandské štúdium čestné prehlásenie, v ktorom deklaruje, že počas štúdia nebude v čase, ktorý vykazuje v evidenčnom systéme dochádzky prítomnosť na pracovisku alebo plnenie iných povinností doktoranda, vykonávať práce pre iného zamestnávateľa.
 • lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške.

V prípade prijatia na štúdium je uchádzač povinný najneskôr do dňa zápisu doručiť aj ostatné povinné prílohy uvedené v bode b) – netýka sa absolventov, ktorí ukončia štúdium štátnymi skúškami v ak. roku 2017/2018 štúdium na MTF STU v Trnave, doklady doloží študijné oddelenie.

b) Uchádzač, ktorý ukončil štúdium štátnou skúškou pred rokom 2018 k prihláške doručí:

 • životopis
 • vysvedčenie o štátnej skúške (originál alebo matrikou/notárom overená kópia)
 • diplom potvrdzujúci ukončenie VŠ vzdelania na II. stupni štúdia (originál alebo matrikou/notárom overená kópia)
 • dodatok k diplomu, resp. výpis absolvovaných predmetov (originál alebo matrikou/ notárom overená kópia)
 • osvedčenie o absolvovaní jazykového vzdelávacieho programu UNIcert III. a Unicert IV (ak má uchádzač k dispozícii) - originál alebo matrikou/notárom overená kópia
 • doklad o úhrade platby za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ak je poplatok uhradený iným spôsobom ako je prepísaná forma úhrady v AIS)
 • stručná predstava riešenia zvolenej témy dizertačnej práce (motivačný list)
 • súpis publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti príp. posudky týchto prác a činností (ak má uchádzač k dispozícii)
 • podľa §58, odst. 3, písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o VŠ uvedie uchádzač dennej formy štúdia v prihláške údaje o predchádzajúcom, prípadne súčasnom zamestnaní. Pri prijímacej skúške podpíše uchádzač o denné doktorandské štúdium čestné prehlásenie, v ktorom deklaruje, že počas štúdia nebude v čase, ktorý vykazuje v evidenčnom systéme dochádzky prítomnosť na pracovisku alebo plnenie iných povinností doktoranda, vykonávať práce pre iného zamestnávateľa.
 • lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške.

 

B) TERMÍNY 

Podanie e-prihlášky a doloženie povinných príloh  do 31. mája 2018
Uhradenie poplatku za prijímacie konanie do 31. mája 2018
Termín prijímacej skúšky 15. júna 2018
Zasadnutie prijímacej komisie dekana 26. júna 2018
Zverejnenie výsledkov na web stránke fakulty 27. júna 2018
Predpokladaný termín zápisu na štúdium do 31.8.2018

Povinné prílohy k prihláške je uchádzač povinný doručiť najneskôr do 31. 5. 2018. Do uvedeného dátumu musí byť uhradený aj poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou dokladov uchádzača o štúdium.      

 

C) POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

Denná forma štúdia:

a) štúdium v štátnom jazyku 20 €
b) štúdium v anglickom jazyku 80 €

   

Externá forma štúdia:

a) štúdium v štátnom jazyku 25 €
b) štúdium v anglickom jazyku 80 €

Poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania uvedené v súlade s legislatívou – pozri poplatky a školné.

 

Vyžadujeme platbu za e-prihlášku realizovať jedným z troch nasledovných spôsobov:

 1. ONLINE platba,
 2. bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky,
 3. internet banking (realizovaný cez internet).

 

PLATBA ZA PRIHLÁŠKU v rámci krajín EÚ, EHP a ostatné:

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu: MTF STU Trnava, Ulica Jána Bottu 2781/25, 917 24  Trnava, Kód krajiny – SK
Variabilný symbol: vygeneruje informačný systém pri vkladaní údajov do elektronickej prihlášky  
(Informácie o čísle účtu, variabilnom symbole, výške poplatku a adrese prijímateľa platby, nájdete priamo v systéme zakladania e-prihlášok  v sekcii "zaplatené")
POZOR! – informačný systém vygeneruje jeden variabilný symbol iba pre jednu prihlášku. V prípade, ak si uchádzač podáva viac prihlášok na dva a viac študijných programov, resp. na dve metódy štúdia, každá prihláška bude mať pridelený iný variabilný symbol.

 

PLATBA ZA PRIHLÁŠKU mimo EÚ:

Banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SUBASKBX
Názov účtu príjemcu: MTF STU Trnava, Ulica Jána Bottu 2781/25, 917 24  Trnava, Kód krajiny – SK
Variabilný symbol: vygeneruje informačný systém pri vkladaní údajov do elektronickej prihlášky  
(Informácie o čísle účtu, variabilnom symbole, výške poplatku a adrese prijímateľa platby, nájdete priamo v systéme zakladania e-prihlášok  v sekcii "zaplatené")
POZOR! – informačný systém vygeneruje jeden variabilný symbol iba pre jednu prihlášku. V prípade, ak si uchádzač podáva viac prihlášok na dva a viac študijných programov, resp. na dve metódy štúdia, každá prihláška bude mať pridelený iný variabilný symbol. 

Ak uchádzač uhradí platbu iným spôsobom, ako fakulta požaduje, JE POVINNÝ doložiť doklad o úhrade.

 

D) PONUKA AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV A PROFIL ABSOLVENTA

Názov študijného programu
v slovenskom a anglickom jazyku
Forma štúdia Dĺžka štúdia Výučba v jazyku
(DŠ denná forma, EŠ externá forma) 
1. AAIP Automatizácia a informatizácia procesov denná forma
externá forma 
4 roky DŠ
5 rokov EŠ 
slovenský alebo anglický


EŠ 

Process Automation and Informatization anglický
EŠ 
2. INBE Integrovaná bezpečnosť denná forma
externá forma 
4 roky DŠ
5 rokov EŠ
slovenský alebo anglický


Integrated Safety anglický


3. PPPP Personálna práca v priemyselnom podniku denná forma
externá forma 
4 roky DŠ
5 rokov EŠ
slovenský alebo anglický
 EŠ 
Personnel Policy in Industrial Plant anglický
EŠ 
4. PMAN Priemyselné manažérstvo denná forma
externá forma

4 roky DŠ
5 rokov EŠ

slovenský alebo anglický
EŠ 
Industrial Management anglický
5. PMMD Progresívne materiály a materiálový dizajn denná forma
externá forma 
4 roky DŠ
5 rokov EŠ
slovenský alebo anglický
Advanced Materials and Material Design anglický
6. STAM Strojárske technológie a materiály denná forma
externá forma
4 roky DŠ
5 rokov EŠ
slovenský alebo anglický


EŠ 

Mechanical Engineering Technologies and Materials
7. VZAS Výrobné zariadenia a systémy denná forma
externá forma 
4 roky DŠ
5 rokov EŠ
slovenský alebo anglický


EŠ 

Production Devices and Systems anglický

 

E) UKONČENÉ VŠ VZDELANIE V ZAHRANIČÍ – dôležitá informácia

Každý uchádzač o štúdium na MTF STU v Trnave (občan SR, aj cudzinec), ktorý absolvoval predchádzajúce vysokoškolské štúdium v zahraničí je povinný doložiť uznaný doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou  vysokou školou – bližšie informácie

 

F) ODBORNÁ JAZYKOVÁ PRÍPRAVA

Súčasťou prijímacej skúšky je overenie jazykových schopností uchádzača z jazyka anglického formou písomného testu

 

Prijatý uchádzač na III. stupeň štúdia absolvuje počas štúdia výučbu (cudzieho jazyka) iba v jazyku anglickom.

   

  G) PLATBA ZA ŠTÚDIUM

  Prehľad výšky školného na fakulte v zmysle Smernice rektora 4/2017-SR školné a poplatky spojené so štúdiom na STU na ak. rok 2018/2019 nájdete tu.

   

  H) ŠTUDENTI SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

   

  PRIHLÁŠKY SA ZASIELAJÚ NA ADRESU

  MTF STU študijné oddelenie
  Ulica Jána Bottu 2781/25, 917 24 Trnava 

  kontaktná osoba:
  Kvetoslava Šprinková
  E-mail: kvetoslava.sprinkova@stuba.sk
  tel. : +421 917 367 300