Prejsť na obsah
Uchádzači

Doktorandské štúdium je III. stupňom vysokoškolského štúdia a nadväzuje na získané vzdelanie II. stupňa štúdia. Absolvent získa okrem diplomu aj dodatok k diplomu (Diploma Supplement), ktorý vytvorila Európska komisia, Rada Európy a UNESCO/CEPES.

Forma štúdia: 

 • denná, štandardná dĺžka štúdia 4 roky
 • externá, štandardná dĺžka štúdia 5 rokov.

Udelený akademický titul po absolvovaní štúdia: PhD. (philosophiae doctor) 

Štúdium v dennej forme uskutočňované v štátnom jazyku (slovenskom) je bezplatné počas štandardnej dĺžky štúdia.

Štúdium uskutočňované v cudzom jazyku (anglickom) je spoplatnené – viď smernica rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na STU

  

PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia je absolvovanie študijného programu druhého stupňa. Uchádzač, ktorý v čase zasadnutia komisie dekana pre prijímanie uchádzačov nepredloží doklad o ukončení štúdia na druhom stupni, môže byť prijatý na štúdium podmienečne, ak najneskôr v deň určený na zápis tento doklad predloží.

Vnútorný predpis 5/2013 – Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého, tretieho stupňa na STU v Bratislave v znení dodatku č. 1

Vnútorný predpis 14/2021 - Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na MTF STU so sídlom v Trnave v akademickom roku 2022/2023

Súčasťou prijímacieho konania na doktorandský stupeň štúdia na MTF STU pre každého uchádzača je prijímacia skúška. Skúšobná komisia hodnotí:

 • vedomosti a poznatky z predmetov študijného programu druhého stupňa súvisiace so zvoleným doktorandským študijným programom a vybranou témou dizertačnej práce
 • predpoklady uchádzača pre samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy, techniky a umenia
 • zodpovedajúcu úroveň jeho odborných znalostí
 • jazykové schopnosti uchádzača z anglického jazyka.

Uchádzač sa prihlasuje na konkrétnu tému dizertačnej práce a uvedie názov študijného programu a formu štúdia, na ktorej má záujem študovať.

Ponuku tém dizertačných prác si môžete pozrieť  - TU

Témy pre rok 2022/2023 budú aktívne vo februári 2022

Súčasťou prijímacieho konania na doktorandský stupeň štúdia na MTF STU pre každého uchádzača je prijímacia skúška.

PRIJÍMACIA SKÚŠKA

Prijímacia skúška je spravidla ústna, zameraná na zistenie predpokladov a motivácie uchádzača pre samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy a techniky, ako aj zistenie zodpovedajúcej úrovne jeho odborných znalostí zamerané na oblasť danú študijným odborom, v ktorom sa uskutočňuje príslušný študijný program. Súčasťou prijímacej skúšky je test na overenie jazykových schopností uchádzača z anglického jazyka.

Výsledok prijímacej skúšky hodnotí skúšobná komisia. Z uchádzačov sa zostaví poradovník uchádzačov podľa:

 1. výsledkov dosiahnutých v 2. stupni vysokoškolského štúdia,
 2. hodnotenia obhajoby diplomovej práce,
 3. výsledkov prijímacej skúšky,
 4. účasti na študentských vedeckých konferenciách (ďalej len „ŠVK“),
 5. doterajšej publikačnej činnosti uchádzača.

V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov o poradí rozhodne väčší bodový zisk uchádzača v nasledovných kritériách, v uvedenom poradí:

 1. výsledku prijímacej skúšky,
 2. publikačnej činnosti,
 3. umiestnení na ŠVK,
 4. študijných výsledkoch v 2. stupni štúdia,
 5. hodnotení obhajoby diplomovej práce.

 

Počet bodov pridelených v jednotlivých kategóriách je uvedený v predpise 14/2021 Ďalšie podmienky prijatia na štúdium.

 

ODBORNÁ JAZYKOVÁ PRÍPRAVA

Súčasťou prijímacej skúšky je overenie jazykových schopností uchádzača z jazyka anglického formou písomného testu

 

Prijatý uchádzač na III. stupeň štúdia absolvuje počas štúdia výučbu (cudzieho jazyka) iba v jazyku anglickom

 

TERMÍNY

Podanie e-prihlášky a doloženie povinných príloh  do 31. mája 2022
Uhradenie poplatku za prijímacie konanie do 31. mája 2022
Termín prijímacej skúšky 17. júna 2022
Zasadnutie prijímacej komisie dekana 24. júna 2022
Zápis na štúdium do 31.augusta 2022

 

POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE:

Do elektronickej prihlášky v časti dokumenty odovzdá uchádzač do 31. 5. 2022 v elektronickej forme nasledovné  prílohy:

 • kópiu vysokoškolského diplomu
 • kópiu vysvedčenia o štátnej skúške
 • kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu alebo overený výpis absolvovaných predmetov s kreditovým hodnotením
 • stručnú predstavu riešenia zvolenej témy dizertačnej práce (motivačný list)
 • životopis
 • kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, ak bol tento poplatok zaplatený iným spôsobom ako je predpísaná forma úhrady v informačnom systéme. Poplatok ani časť poplatku sa po termíne podania prihlášok uchádzačom nevracia.

Ak uchádzač má k dispozícii, môže poslať na fakultu (poštou) alebo predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky nasledovné dokumenty:

 • súpis svojich publikovaných a nepublikovaných prác, prípadne posudky týchto prác
 • kópie dokladov o účasti a umiestneniach na študentských vedeckých konferenciách
 • kópie dokladov o iných významných výsledkoch svojej odbornej činnosti.

Uchádzač, ktorý končí štúdium štátnymi skúškami  v ak. roku 2021/22 na inej vysokej škole doloží OVERENÉ kópie dokladov: diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu najneskôr pri zápise na štúdium (v prípade prijatia na štúdium).

Uchádzačovi, ktorý ukončí štúdium štátnymi skúškami v ak. roku 2021/22 na MTF STU v Trnave, kópie dokladov: diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu doloží do prihlášky študijné oddelenie.

Uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúce štúdium v zahraničí (netýka sa štúdia v Českej republike), doloží k prihláške rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou – bližšie informácie 

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní uchádzač predkladá na STU v Bratislave, kde uvedenú agendu zabezpečuje Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov, Rektorát STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1.

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačovi nevracajú, zostávajú súčasťou dokladov uchádzača o štúdium.     

 

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

Denná forma štúdia:

a) štúdium v štátnom jazyku 20 €/jeden študijný program
b) štúdium v anglickom jazyku 40 €/jeden študijný program

   

Externá forma štúdia:

a) štúdium v štátnom jazyku 20 €/jeden študijný program
b) štúdium v anglickom jazyku 40 €/jeden študijný program

 

Vyžadujeme platbu za e-prihlášku realizovať jedným z nasledovných spôsobov:   

 • ONLINE platba (priamo platbou v elektronickej prihláške, platobná brána)
 • bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu U. V týchto prípadoch je potrebné uviesť údaje uvedené nižšie a predložiť doklad o úhrade.

 

SEPA ÚHRADY - Krajiny EU,EHP a ostatné/Payments  from countries of the EU, EEA and others:
Banka príjemcu*: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN*: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
VS/ Variable symbol:  vygenerovaný priamo v prihláške/Number of transaction in application form in information system
BIC/SWIFT*: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu: Príjmy a výdavky Materiálovotechnologická fakulta Trnava
Adresa príjemcu:  Jána Bottu č. 25, 917 24  Trnava
Kód krajiny:  SK
*povinné údaje/mandatory data

 

PLATBY Z KRAJÍN MIMO EÚ/Payment from outside the EU (SWIFT):
Banka príjemcu*/Beneficiary‘s bank*: STATNA POKLADNICA, Radlinskeho 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
BIC/SWIFT*: SPSRSKBAXXX
Sprostredkujúca banka príjemcu*/Beneficiary’s intermediary bank*: Vseobecna uverova banka, a.s., Mlynske Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia
VS/ Variable symbol:  vygenerovaný priamo v prihláške/Number of transaction in application form in information system
BIC/SWIFT*: SUBASKBXXXX
Please contact SUBASKBX in order to find correspondent banks.
Číslo účtu príjemcu*/Beneficiary‘s account number IBAN*:  SK44 8180 0000 0070 0008 1404
Názov účtu príjemcu*/Beneficiary‘s account name*: Príjmy a výdavky Materiálovotechnologická fakulta Trnava
Adresa príjemcu/Beneficiary‘s address: Jána Bottu č. 25, 917 24  Trnava
*povinné údaje/mandatory data

 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Výučba vo všetkých ponúkaných študijných programoch sa realizuje v slovenskom alebo anglickom jazyku.

 

Pre viac informácií o študijnom programe, klikni na názov konkrétneho študijného programu

 

Názov študijného programu

Plánovaný počet prijatých uchádzačov 

Výučba v slovenskom jazyku

Výučba v anglickom  jazyku

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia

Automatizácia a informatizácia procesov

3

2

1

1

Integrovaná bezpečnosť

2

2

1

1

Priemyselné manažérstvo – modul priemyselné manažérstvo

3

2

1

1

Priemyselné manažérstvo – modul personálna práca v priemyselnom podniku

1

2

1

1

Progresívne materiály a materiálový dizajn

2

2

1

1

Strojárske technológie a materiály

4

2

0

0

 VSTUP DO ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY

Návod na vyplnenie e-prihlášky


DOKUMENTY K PRIHLÁŠKAM SA ZASIELAJÚ NA ADRESU

MTF STU so sídlom v Trnave
študijné oddelenie
Ulica Jána Bottu č. 2781/25
917 24 Trnava 

kontaktná osoba:
Kvetoslava Šprinková
E-mail: kvetoslava.sprinkova@stuba.sk
tel. : +421 917 367 300