Prejsť na obsah
Uchádzači

Bakalárske štúdium je prvým stupňom vysokoškolského štúdia. Štúdium končí štátnymi skúškami a absolventovi je udelený titul Bc. – bakalár.

Absolvent získa okrem diplomu aj dodatok k diplomu (Diploma Supplement), ktorý vytvorila Európska komisia, Rada Európy a UNESCO/CEPES. Dodatok dopĺňa údaje z VŠ diplomu a umožňuje absolventovi získať pracovnú pozíciu v rámci celoeurópskeho trhu práce.

PREČO  ŠTUDOVAŤ PRÁVE NA MTF STU SO SÍDLOM V TRNAVE?

 

A) FORMY A METÓDY ŠTÚDIA

 • Forma štúdia denná v štandardnej dĺžke 3 roky:
 • Forma štúdia externá: fakulta neponúka. Nahrádza ju denná forma kombinovanou metódou.
 • Výučba všetkých ponúkaných akreditovaných študijných programoch sa realizuje v Trnave a v Dubnici nad Váhom. V Dubnici nad Váhom absolvujú študenti I. rok štúdia, následne pokračujú v štúdiu v Trnave.
 • Uchádzač, ktorý má záujem o štúdium v Dubnici nad Váhom – musí miesto štúdia označiť v e-prihláške. Ak tak neurobí prihláška je automaticky zaradená do Trnavy.

 

B) PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM A POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE

Základnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie strednej školy maturitnou skúškou. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie tejto podmienky do určeného termínu – bod D), môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že splnenie uvedenej podmienky preukáže najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Legislatívne predpisy:
Vnútorný predpis 5/2013 – Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého, tretieho stupňa na STU v Bratislave

Vnútorný predpis 4/2017 - Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na I. stupeň štúdia na MTF STU v ak. roku 2018/2019

Uchádzači sú prijímaní na štúdium BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. Kritériá pre prijatie na štúdium: 

  • celkový priemer zo strednej školy
  • priemer z profilujúcich predmetov (matematika, fyzika, chémia)
  • maturita z profilujúcich predmetov (matematika, fyzika, chémia)
  • účasť na odborných súťažiach (originál dokladu nevyhnutné doložiť)

Aj uchádzač, ktorý nematuruje z profilujúcich predmetov má šancu na prijatie na štúdium.

Odporúčame uchádzačovi vyplniť elektronickú prihlášku. Pred odoslaním e-prihlášky na fakultu je uchádzač povinný uhradiť poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA - aktívna 20.01.2018

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

HESLO VYGENEROVANÉ PRI ZAKLADANÍ PRIHLÁŠKY JE UCHÁDZAČ POVINNÝ SI UCHOVAŤ. BUDE POTREBNÉ V PRÍPADE PRIJATIA NA ŠTÚDIUM PRE VSTUP DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU FAKULTY – odporúčame si heslo zmeniť pre zapamätanie.

Fakulta neakceptuje prihlášky založené cez web  stránku portal.sk.
Uchádzač si v prípade záujmu o štúdium zakladá e-prihlášku na MTF STU.

POVINNÉ PRÍLOHY:

 • životopis,
 • lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške,
 • maturant v školskom roku 2017/2018 – vloží do prihlášky sken zostavy známok a priemerov zo strednej školy za úspešne ukončené posledné tri ročníky (bez polroka aktuálneho ročníka). Ihneď po maturite naskenuje do prihlášky overenú kópiu maturitného vysvedčenie a vysvedčenia z posledného ročníka a zároveň ich doručí do určeného termínu na fakultu (overiť na matrike/resp. u notára, správnosť údajov môže potvrdiť aj stredná škola),
 • maturant pred rokom 2018 vloží do prihlášky sken vyplnenej zostavy známok a priemerov zo strednej školy za posledné štyri ročníky + maturitné vysvedčenie (v prípade 5-ročného štúdia vypisuje známky a priemery z 2. až 5.ročníka). Zároveň do termínu určeného na podanie prihlášok doručí overenú kópiu maturitného vysvedčenie a vysvedčenia z posledného ročníka na fakultu (overiť na matrike/resp. u notára).

UPOZORNENIE!!!!

Požadované dokumenty nebude možné vkladať do informačného systému pre zadávanie prihlášok po uplynutí určeného termínu. Študijné oddelenie fakulty označí v informačnom systéme prihlášku za kompletnú až budú splnené všetky podmienky prijímacieho konania.

Postup a podrobné informácie k zakladaniu e-prihlášky v informačnom systéme  

 

C)PONUKA AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV A PROFIL ABSOLVENTA

Názov študijného programu
v slovenskom a anglickom jazyku

Forma a metóda štúdia Dĺžka štúdia
1. AIA Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Aplied Informatics and Automation in Industry
2. IBE Integrovaná bezpečnosť

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Aplied Informatics and Automation in Industry
3. KPR Kvalita produkcie

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Production Quality
4. MI Materialové inžinierstvo

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Materials Engineering
5. MTTZ Mechatronika v technologických zariadeniach

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Mechatronics in Technological Equipment
6. PPP Personálna práca v priemyselnom podniku

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Personnel Policy in Industrial Plant
7. PPT Počítačová podpora výrobných technológií

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Computer-Aided Production Technologies
8. PMA Priemyselné manažérstvo

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Industrial Management
9. VTE Výrobné technológie

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Production Technologies
10. VTVM Výrobné technológie a výrobný manažment

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Production Technologies and Production Management
11. VZS Výrobné zariadenia a systémy

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Production Devices and Systems

 

D) TERMÍNY

1. kolo prijímacieho konania – bez prijímacích skúšok

Doručenie e-prihlášky a povinných príloh na fakultu                                    do 31. 3. 2018
Uhradenie poplatku za prijímacie konanie    do 31. 3. 2018
Doručenie povinných príloh  do 31. 3. 2018
Doručenie povinných príloh  (platí pre maturantov 2017/18) do 8. 6. 2018
Zasadnutie prijímacej komisie dekana   13. 6. 2018
Zverejnenie výsledkov na web stránke fakulty  14. 6. 2018
Zápis na štúdium          jún 2018

 

2. kolo prijímacieho konania – bez prijímacích skúšok

Dekan fakulty môže vyhlásiť II. kolo prijímacieho konania.  Rozhodne tak po ukončení prijímacieho konania v I. kole.

Doručenie e-prihlášky a povinných príloh na fakultu                                    do 31. 7. 2018
Uhradenie poplatku za prijímacie konanie    do 31. 7. 2018
Zasadnutie prijímacej komisie dekana   23. 8. 2018
Zverejnenie výsledkov na web stránke fakulty  24. 8. 2018
Zápis na štúdium september 2018

 

E) POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

- štúdium v štátnom (slovenskom) jazyku 20 €  jedna prihláška na štúdium

Uhradený poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa platí za jeden študijný program v jednej prihláške.
V prípade záujmu podať si prihlášku na viac študijných programov - je nutné poslať prihlášku s povinnými prílohami a uhradiť platbu na každý študijný program samostatne.
(Informácie o čísle účtu, variabilnom symbole, výške poplatku a adrese prijímateľa platby, nájdete priamo v systéme zakladania e-prihlášok  v sekcii "zaplatené") 

Vyžadujeme platbu za e-prihlášku realizovať jedným z dvoch nasledovných spôsobov:

 1. bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky,
 2. internet banking (realizovaný cez internet),

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu: MTF STU Trnava, Paulínska 16, 917 24  Trnava, Kód krajiny – SK
Variabilný symbol: vygeneruje informačný systém pre každú prihlášku samostatne

Ak uchádzač uhradí platbu iným spôsobom, ako fakulta požaduje, JE POVINNÝ doložiť doklad o úhrade.

 

F) ŠTUDENT MÁ MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ODBOROVÉ ŠTIPENDIUM

 odborove stipendium

  

G) PONUKA KURZOV FYZIKY A MATEMATIKY 

Ponuka kurzov matematiky a fyziky vychádza z analýzy výsledkov na fakultách technického zamerania, ktorá ukazuje veľmi rozdielnu úroveň absolventov rôznych typov stredných škôl. Tento stav v konečnom dôsledku spôsobuje problémy so zvládnutím fyziky/ matematiky a  tých predmetov, ktoré so stredoškolskými poznatkami z týchto predmetov úzko súvisia.
Ponúkané kurzy (realizujú sa začiatkom septembra) sú zamerané na doplnenie znalostí a zručností z týchto predmetov a môžu budúcemu študentovi pomôcť k úspešnému zvládnutiu skúšok počas štúdia na fakulte.
Prihláška na kurz bude pre prijatých uchádzačov zverejnená na web stránke po zasadnutí komisie dekana pre prijímanie uchádzačov. 

 

H) UKONČENÉ STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE V ZAHRANIČÍ – dôležitá informácia:

 • uchádzač, občan Slovenskej republiky, ktorý maturoval na strednej škole v zahraničí a uchádzač - cudzinec  (nie občan SR), ktorý má záujem o štúdium na vysokej škole je povinný požiadať o ekvivalenciu štúdia na strednej škole podľa pokynov MŠ SR – bližšie informácie

 

I) UCHÁDZAČ SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI 

 

J) Informácie ku Školnému a poplatkom spojených so štúdiom nájdete TU.

 

 

DOKUMENTY K PRIHLÁŠKAM SA ZASIELAJÚ NA ADRESU: 

MTF STU študijné oddelenie
ulica Jána Bottu 25,
917 24 Trnava

Telefonický kontakt  +421 918 646 008, +421 918 646 009, +421 918 646 005
E-mail : prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk