Prejsť na obsah
Uchádzači

Bakalárske štúdium je prvým stupňom vysokoškolského štúdia. Absolvent získa okrem diplomu aj dodatok k diplomu (Diploma Supplement), ktorý vytvorila Európska komisia, Rada Európy a UNESCO/CEPES. Dodatok dopĺňa údaje z VŠ diplomu a  umožňuje  absolventovi získať pracovnú pozíciu v rámci celoeurópskeho trhu práce.

Forma štúdia: denná

Metóda štúdia:

  • prezenčná (výučba sa uskutočňuje v pondelok až piatok), pozri vysvetlivky
  • kombinovaná (výučba sa uskutočňuje v piatok popoludní a v sobotu, náhrada externej formy), pozri vysvetlivky

Štandardná dĺžka štúdia:  3 roky
Udelený akademický titul po absolvovaní štúdia: Bc.

Miesto štúdia: 

  • uchádzač môže absolvovať výučbu v Trnave, alebo prvý rok štúdia na niektorom z výučbových stredísk v Dubnici nad Váhom, v Brezne a v Leviciach. Po prvom roku štúdia vo výučbovom stredisku prechádzajú všetci študenti do Trnavy.

Štúdium v štandardnej dĺžke (3 roky) je bezplatné. Poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium sú zverejnené  v smernici rektora

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM A POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE

Jazyk výučby „slovenský jazyk a anglický jazyk“ znamená, že niektoré predmety vo vyšších ročníkoch môžu byť vyučované aj v anglickom jazyku. Nebojte sa - technickú angličtinu vás naučíme!!!

Uchádzači sú prijímaní na štúdium BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY, na základe študijných výsledkov počas stredoškolského štúdia.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie strednej školy maturitnou skúškou.

Uchádzač, ktorý v čase zasadnutia komisie dekana pre prijímanie uchádzačov nepredloží maturitné vysvedčenie, môže byť prijatý na štúdium podmienečne, ak najneskôr v deň určený na zápis na štúdium predloží maturitné vysvedčenie.

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou osobného spisu.

Vnútorný predpis 5/2013 – Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého, tretieho stupňa na STU v Bratislave v znení dodatku č. 1

Vnútorný predpis 3/2019 - Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na I. stupeň štúdia na MTF STU v ak. roku 2020/2021

 

Dôležitá informácia!

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 Vás informujeme o zmenách v prílohách, ktoré sa vkladajú do elektronickej prihlášky v časti dokumenty:

  • Zostavu známok overených strednou školou nahradíte naskenovaním vysvedčení z 1. – 3. ročníka strednej školy, resp. 2. – 4. ročníka nadstavbového štúdia.
  • Koncoročné vysvedčenie: aktuálny maturant predloží overenú kópiu vysvedčenia pri zápise na štúdium. Maturant z minulého obdobia naskenuje do prihlášky a poštou doručí na fakultu do 8.6.2020.
  • Maturitné vysvedčenie: aktuálny maturant predloží overenú kópiu vysvedčenia pri zápise na štúdium. Maturant z minulého obdobia naskenuje do prihlášky a poštou doručí na fakultu do 8.6.2020.
  • Uchádzač, ktorý získal stredoškolské vzdelanie v zahraničí, predloží potvrdenie o uznaní dokladu o vzdelaní vydané okresným úradom najneskôr v deň zápisu na štúdium - podrobné informácie o termínoch zápisov budú uvedené na www.mtf.stuba.sk.

 

TERMÍNY

1. kolo prijímacieho konania – bez prijímacích skúšok

Termín na podanie e-prihlášky a uhradenie poplatku za prjímacie konanie do 30. 4. 2020
Doručenie povinných príloh               do 8. 6. 2020
Zasadnutie prijímacej komisie dekana   11. 6. 2020
Zápis na štúdium             jún a júl,september 2020

2. kolo prijímacieho konania – bez prijímacích skúšok

Termín na podanie e-prihlášky a uhradenie poplatku za prjímacie konanie do 31. 7. 2020
Doručenie povinných príloh do 31. 7. 2020
Zasadnutie prijímacej komisie dekana   24. 8. 2020
Zápis na štúdium             september 2020

 
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (pre vstup do e-prihlášky a na profil absolventa klikni na názov programu)

Jazyk výučby „slovenský jazyk a anglický jazyk“ znamená, že niektoré predmety vo vyšších ročníkoch môžu byť vyučované aj v anglickom jazyku. Nebojte sa - technickú angličtinu vás naučíme!!!

 

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z.)

- štúdium v štátnom (slovenskom) jazyku 20 €  prihláška na jeden program.

Vyžadujeme platbu za e-prihlášku realizovať jedným z troch nasledovných spôsobov:

  1. ONLINE platba (priamo v e-prihláške cez platobnú bránu)
  2. internet banking (realizovaný cez internet)
  3. bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky.

Ak uchádzač uhradí platbu iným spôsobom ako fakulta požaduje (napr. poštovou poukážkou) JE POVINNÝ doložiť doklad o úhrade.

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu: MTF STU Trnava, Ulica Jána Bottu 25, 917 24  Trnava, Kód krajiny – SK
Variabilný symbol: vygeneruje informačný systém.

 

UKONČENÉ STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE ABSOLVOVANÉ V ZAHRANIČÍ – dôležitá informácia:

Uchádzač, občan Slovenskej republiky, ktorý maturoval na strednej škole v zahraničí a uchádzač, občan inej krajiny (cudzinec), ktorý má záujem o štúdium na vysokej škole je povinný požiadať o ekvivalenciu štúdia na strednej škole podľa pokynov MŠ SR – bližšie informácie

 

PONUKA KURZOV FYZIKY A MATEMATIKY

Fakulta pre prijatých uchádzačov ponúka kurzy matematiky a fyziky so zameraním na doplnenie znalostí a zručností z týchto predmetov, môžu budúcemu študentovi pomôcť k úspešnému zvládnutiu skúšok počas štúdia na fakulte. Kurzy sa realizujú začiatkom septembra, pred začiatkom akademického roku.

Prihlášky na kurz budú doručené prijatým uchádzačom s rozhodnutím o prijatí a zároveň zverejnené na web stránke s oznamom o termíne zápisu na štúdium.

 

DOKUMENTY K PRIHLÁŠKAM SA ZASIELAJÚ NA ADRESU: 

MTF STU so sídlom v Trnave
študijné oddelenie
Ulica Jána Bottu č.25
917 24 Trnava

E-mail : prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk 

Kontaktná osoba:

Renáta Cuninková, email: renata.cuninkova@stuba.sk, +421 918 646 009
Adriana Richnáková, email: adriana.richnakova@stuba.sk, +421 918 646 008