Prejsť na obsah
Uchádzači

Bakalárske štúdium je prvým stupňom vysokoškolského štúdia. Štúdium je ukončené štátnou skúškou, ktorou je aj obhajoba bakalárskej práce. Absolventovi je udelený titul Bc.  Absolvent získa okrem diplomu aj dodatok k diplomu (Diploma Supplement), ktorý vytvorila Európska komisia, Rada Európy a UNESCO/CEPES. Dodatok dopĺňa údaje z VŠ diplomu a  umožňuje  absolventovi získať pracovnú pozíciu v rámci celoeurópskeho trhu práce.

Fakulta ponúka štúdium v dennej forme. Výučba prebieha v dvoch metódach štúdia:

Metóda štúdia:

 • prezenčná, výučba sa uskutočňuje v pondelok až piatok, pozri vysvetlivky
 • kombinovaná, výučba sa uskutočňuje v piatok popoludní a v sobotu. Táto metóda štúdia je vhodná pre uchádzačov, ktorí majú záujem študovať popri zamestnaní, pozri vysvetlivky

Štandardná dĺžka štúdia:  3 roky. Štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné. Po prekročení štandardnej dĺžky štúdia sa platí školné. Informácie k poplatkom za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium nájdete v smernici rektora

MIESTO ŠTÚDIA: 

 • Uchádzač môže študovať celé bakalárske štúdium v Trnave.
 • Uchádzač môže študovať v 1. ročníku na Výučbovom stredisku v Dubnici nad Váhom. V niektorých študijných programoch (Počítačová podpora výrobných technológií, Priemyselné manažérstvo) môže pokračovať v štúdiu aj v 2. ročníku na tomto výučbovom stredisku. Následne výučba v ďalších ročníkoch pokračuje v Trnave.
 • Uchádzač môže študovať v 1. ročníku na Výučbovom stredisku v Brezne alebo na Výučbovom stredisku v Leviciach. Následne výučba v ďalších ročníkoch pokračuje v Trnave.

 

Poznámka: výučba na výučbových strediskách bude realizovaná v prípade dostatočného počtu študentov (minimálne 20).

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM

Uchádzači sú prijímaní na štúdium BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY, na základe študijných výsledkov počas stredoškolského štúdia. Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie strednej školy maturitnou skúškou.

Vnútorný predpis 5/2013 – Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého, tretieho stupňa na STU v Bratislave v znení dodatku č. 1

Vnútorný predpis 12/2021 - Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na MTF STU so sídlom v Trnave v akademickom roku 2022/2023 v znení dodatku č. 1

 

POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE:

 • Doklad o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ústrižok poštovej poukážky, potvrdenie o prevode v banke, resp. výpis z účtu, z ktorého musí byť jasné priezvisko a meno uchádzača, za ktorého bol poplatok uhradený) doručí len uchádzač, ktorý neuhradil poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania online platobnou kartou v aplikácii elektronickej prihlášky v AIS, resp. neuviedol správny variabilný symbol pri platbe bankovým prevodom
 • Životopis
 • Výročné vysvedčenie (overenú kópiu) z posledného roku štúdia na strednej škole doručiť poštou alebo osobne na fakultu. Výročné vysvedčenia za 1. až 4. ročník (resp. za 2. – 5. ročníka naskenovať obojstranne a vložiť do e-prihlášky.
 • Maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) doručiť na fakultu poštou alebo osobne.
 • Uchádzači, ktorí absolvovali predchádzajúce štúdium na strednej škole v zahraničí, priložia doklad o ukončenom úplnom strednom vzdelaní spolu s rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní vydaným okresným úradom v sídle kraja podľa miesta ich pobytu v zmysle 36 alebo 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Overený doklad o účasti na odborných súťažiach – ak má uchádzač k dispozícii.

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou dokumentácie  uchádzača o štúdium. Zaplatený poplatok sa uchádzačovi po termíne určenom na podanie prihlášky nevracia.

 

UKONČENÉ STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE V ZAHRANIČÍ – dôležitá informácia:

Uchádzač, občan Slovenskej republiky, ktorý maturoval na strednej škole v zahraničí a uchádzač, občan inej krajiny (cudzinec), ktorý má záujem o štúdium na vysokej škole je povinný predložiť rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov získaných na strednej škole podľa pokynov MŠ SR – bližšie informácie

Postup uznávania dokladov

 

HARMONGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA

2. kolo prijímacieho konania – bez prijímacích skúšok

Termín na podanie e-prihlášky a uhradenie poplatku za prijímacie konanie od 01.06.2022 - do 31.07.2022
Vloženie požadovaných príloh do e-prihlášky od 01.06.2022 - do 30.07.2022
Doručenie povinných príloh na fakultu            do 31.07.2022
Zasadnutie prijímacej komisie dekana   24.08.2022
Zápis/elektronický zápis na štúdium             september 2022

 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Výučba vo všetkých ponúkaných študijných programoch sa realizuje iba v slovenskom jazyku. Pre  zahraničných uchádzačov, ktorí majú záujem študovať študijný program v slovenskom jazyku organizuje Slovenská technická univerzita intenzívne kurzy slovenského jazyka v trvaní jedného roku. Tieto kurzy odporúčame absolvovať rok pred podaním si prihlášky na štúdium. Viac informácií poskytne Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave, http://icv.stuba.sk/

Jazyk výučby „slovenský jazyk a anglický jazyk“ znamená, že ide o študijný program vyučovaný v slovenskom jazyku a štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné.  Anglický jazyk môže byť niekedy potrebný napr. pri prečítaní odborných textov vo vyšších ročníkoch.

 

VSTUP DO ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Ak sa chceš dozvedieť o študijných programoch viac, klikni na názov študijného programu

Študijný program

Výučba

Plánovaný počet prijatých uchádzačov

Miesto štúdia

Aplikovaná informatika a
automatizácia v priemysle

Slovenský a anglický

70

Trnava, Dubnica nad Váhom

Integrovaná bezpečnosť

Slovenský a anglický

70

Trnava, Dubnica nad Váhom, Brezno, Levice

Materiálové inžinierstvo

Slovenský a anglický

70

Trnava, Dubnica nad Váhom, Brezno, Levice

Mechatronika v technologických zariadeniach

Slovenský a anglický

70

Trnava, Dubnica nad Váhom

Počítačová podpora výrobných
technológií

Slovenský a anglický

70

Trnava, Dubnica nad Váhom, Brezno, Levice

Priemyselné manažérstvo

 • modul Priemyselné manažérstvo
 • modul Personálna práca
  v priemyselnom podniku
 • modul Kvalita produkcie

Slovenský a anglický

210

Trnava, Dubnica nad Váhom, Brezno, Levice

Výrobné technológie

 • modul Výrobné technológie
 • modul Výrobné technológie
  a výrobný manažment

Slovenský a anglický

140

Trnava, Dubnica nad Váhom, Brezno, Levice

Výrobné zariadenia a systémy

Slovenský a anglický

70

Trnava, Dubnica nad Váhom, Brezno, Levice

 

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z.)

 • štúdium v štátnom (slovenskom) jazyku      20 €       prihláška na jeden program.

 

Vyžadujeme platbu za e-prihlášku realizovať jedným z troch nasledovných spôsobov:

 1. ONLINE platba (priamou platbou v elektronickej prihláške, platobná brána)
 2. bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu U. V týchto prípadoch je potrebné uviesť údaje uvedené nižšie a predložiť doklad o úhrade.

SEPA ÚHRADY - Krajiny EU, EHP a ostatné / Payments  from countries of the EU, EEA and others:
Banka príjemcu*: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN*: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
VS/ Variable symbol:  vygenerovaný priamo v prihláške/Number of transaction in application form in information system
BIC/SWIFT*: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu: Príjmy a výdavky Materiálovotechnologická fakulta Trnava
Adresa príjemcu:  Jána Bottu č. 25, 917 24  Trnava
Kód krajiny:  SK
*povinné údaje/mandatory data

 

PLATBY Z KRAJÍN MIMO EÚ / Payment from outside the EU (SWIFT):
Banka príjemcu*/Beneficiary‘s bank*: STATNA POKLADNICA, Radlinskeho 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
BIC/SWIFT*: SPSRSKBAXXX
Sprostredkujúca banka príjemcu*/Beneficiary’s intermediary bank*: Vseobecna uverova banka, a.s., Mlynske Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia
VS/ Variable symbol:  vygenerovaný priamo v prihláške/Number of transaction in application form in information system
BIC/SWIFT*: SUBASKBXXXX
Please contact SUBASKBX in order to find correspondent banks.
Číslo účtu príjemcu*/Beneficiary‘s account number IBAN*:  SK44 8180 0000 0070 0008 1404
Názov účtu príjemcu*/Beneficiary‘s account name*: Príjmy a výdavky Materiálovotechnologická fakulta Trnava
Adresa príjemcu/Beneficiary‘s address: Jána Bottu č. 25, 917 24  Trnava
*povinné údaje/mandatory data

 

PONUKA KURZOV FYZIKY A MATEMATIKY

Fakulta pre prijatých uchádzačov organizuje bezplatné kurzy matematiky a fyziky so zameraním na doplnenie znalostí a zručností z týchto predmetov, ktoré môžu budúcemu študentovi pomôcť k úspešnému zvládnutiu skúšok počas štúdia na fakulte. Kurzy sa realizujú v septembri pred začiatkom akademického roku počas predmetu Úvod do štúdia.

PRÍLOHY K PRIHLÁŠKAM POSIELAJTE NA ADRESU:

MTF STU so sídlom v Trnave
študijné oddelenie
Ulica Jána Bottu č. 2781/25
917 24 Trnava

 

Kontaktná osoba:

Renáta Cuninková 
email: renata.cuninkova@stuba.sk, +421 918 646 009

Adriana Richnáková 
email: adriana.richnakova@stuba.sk, +421 918 646 008

E-mail: prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk