Prejsť na obsah
Uchádzači

Bakalárske štúdium je prvým stupňom vysokoškolského štúdia. Štúdium končí štátnymi skúškami a absolventovi je udelený titul Bc. – bakalár.

Absolvent získa okrem diplomu aj dodatok k diplomu (Diploma Supplement), ktorý vytvorila Európska komisia, Rada Európy a UNESCO/CEPES. Dodatok dopĺňa údaje z VŠ diplomu a umožňuje absolventovi získať pracovnú pozíciu v rámci celoeurópskeho trhu práce.

PREČO  ŠTUDOVAŤ PRÁVE NA MTF STU SO SÍDLOM V TRNAVE?

 

A) FORMY A METÓDY ŠTÚDIA

 • Forma štúdia denná v štandardnej dĺžke 3 roky:
 • Forma štúdia externá: fakulta neponúka. Nahrádza ju denná forma kombinovanou metódou.
 • Výučba vo všetkých ponúkaných akreditovaných študijných programoch sa realizuje: v Trnave a v Dubnici nad Váhom. V Dubnici nad Váhom absolvujú študenti I. rok štúdia, následne pokračujú v štúdiu v Trnave.
 • Výučba vo vybraných akreditovaných študijných programoch sa realizuje aj v Brezne a v Leviciach, kde študenti absolvujú I. rok štúdia, následne pokračujú v štúdiu v Trnave.
 • Uchádzač, ktorý má záujem o štúdium v niektorom z výučbových stredísk v Brezne/Dubnici nad Váhom/Leviciach musí miesto štúdia označiť v e-prihláške. Ak tak neurobí prihláška je automaticky zaradená do Trnavy.

 

B) PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM A POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE

Základnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie strednej školy maturitnou skúškou. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie tejto podmienky do určeného termínu – bod D), môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že splnenie uvedenej podmienky preukáže najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Legislatívne predpisy:
Vnútorný predpis 5/2013 – Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého, tretieho stupňa na STU v Bratislave v znení dodatku č.1

Vnútorný predpis 4/2017 - Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na I. stupeň štúdia na MTF STU v ak. roku 2018/2019

Uchádzači sú prijímaní na štúdium BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. Kritériá pre prijatie na štúdium: 

  • celkový priemer zo strednej školy
  • priemer z profilujúcich predmetov (matematika, fyzika, chémia)
  • maturita z profilujúcich predmetov (matematika, fyzika, chémia)
  • účasť na odborných súťažiach (originál dokladu nevyhnutné doložiť)

Aj uchádzač, ktorý nematuruje z profilujúcich predmetov má šancu na prijatie na štúdium.

Odporúčame uchádzačovi vyplniť elektronickú prihlášku.

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM - VSTUP

HESLO VYGENEROVANÉ PRI ZAKLADANÍ PRIHLÁŠKY JE UCHÁDZAČ POVINNÝ SI UCHOVAŤ. BUDE POTREBNÉ V PRÍPADE PRIJATIA NA ŠTÚDIUM PRE VSTUP DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU FAKULTY – odporúčame si heslo zmeniť pre zapamätanie.

Fakulta neakceptuje prihlášky založené cez web  stránku portalvs.sk.

POVINNÉ PRÍLOHY:

 • životopis
 • overené kópie koncoročných vysvedčení – viď postup nižšie
 • overená kópia maturitného vysvedčenia – viď postup nižšie.

Postup a podrobné informácie k podaniu e-prihlášky a jej príloh

 

UPOZORNENIE!!!!

Požadované dokumenty nebude možné vkladať do informačného systému pre zadávanie prihlášok po uplynutí určeného termínu. Prihláška bude považovaná za kompletnú až budú splnené všetky podmienky prijímacieho konania.

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA JE PODMIENKOU PRIJATIA NA ŠTÚDIUM.

 

C)PONUKA AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV A PROFIL ABSOLVENTA

Výučba v ponúkaných študijných programoch prebieha iba v slovenskom jazyku.

Názov študijného programu
v slovenskom a anglickom jazyku

Forma a metóda
štúdia
Dĺžka
štúdia

Miesto
štúdia

AIA Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Trnava, Dubnica nad Váhom
Aplied Informatics and Automation in Industry
IBE Integrovaná bezpečnosť

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Trnava, Brezno, Dubnica nad Váhom, Levice
Integrated Safety
KPR Kvalita produkcie

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Trnava, Brezno, Dubnica nad Váhom, Levice
Quality of Production
MI Materialové inžinierstvo

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Trnava, Brezno, Dubnica nad Váhom, Levice
Materials Engineering
MTTZ Mechatronika v technologických zariadeniach

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Trnava, Dubnica nad Váhom
Mechatronics in Technological Equipment
PPP Personálna práca v priemyselnom podniku

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Trnava, Brezno, Dubnica nad Váhom, Levice
Personnel Policy in Industrial Plant
PPT Počítačová podpora výrobných technológií

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Trnava, Brezno, Dubnica nad Váhom, Levice
Computer-Aided Production Technologies
PMA Priemyselné manažérstvo

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Trnava, Brezno, Dubnica nad Váhom, Levice
Industrial Management
VTE Výrobné technológie

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Trnava, Brezno, Dubnica nad Váhom, Levice
Manufacturing Technologies
VTVM Výrobné technológie a výrobný manažment

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Trnava, Brezno, Dubnica nad Váhom, Levice
Production Technologies and Production Management
VZS Výrobné zariadenia a systémy

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Trnava, Brezno, Dubnica nad Váhom, Levice
Production Devices and Systems

 

D) TERMÍNY

1. kolo prijímacieho konania – bez prijímacích skúšok

Termín podania prihlášky    do 31. 3. 2018
Uhradenie poplatku za prijímacie konanie    do 31. 3. 2018
Doručenie povinných príloh  do 31. 3. 2018
Doručenie povinných príloh  (platí pre maturantov 2017/18) do 8. 6. 2018
Zasadnutie prijímacej komisie dekana   13. 6. 2018
Zverejnenie výsledkov na web stránke fakulty  14. 6. 2018
Zápis na štúdium          jún 2018

 

2. kolo prijímacieho konania – bez prijímacích skúšok

Dekan fakulty môže vyhlásiť II. kolo prijímacieho konania.  Rozhodne tak po ukončení prijímacieho konania v I. kole.

Termín podania prihlášky a doručenie povinných príloh do 31. 7. 2018
Uhradenie poplatku za prijímacie konanie    do 31. 7. 2018
Zasadnutie prijímacej komisie dekana   23. 8. 2018
Zverejnenie výsledkov na web stránke fakulty  24. 8. 2018
Zápis na štúdium september 2018

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou dokladov uchádzača o štúdium. 

 

E) POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

- štúdium v štátnom (slovenskom) jazyku 20 €  jedna prihláška.

Uhradený poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa platí za jeden študijný program v jednej prihláške.
V prípade záujmu podať si prihlášku na viac študijných programov uchádzač platí poplatok za každú prihlášku.
(Informácie o čísle účtu, variabilnom symbole, výške poplatku a adrese prijímateľa platby, nájdete priamo v systéme zakladania e-prihlášok  v sekcii "zaplatené")

Vyžadujeme platbu za e-prihlášku realizovať jedným z troch nasledovných spôsobov:

 1. online platba
 2. internet banking (realizovaný cez internet)
 3. bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky.

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu: MTF STU Trnava, Ulica Jána Bottu 25, 917 24  Trnava, Kód krajiny – SK
Variabilný symbol: vygeneruje informačný systém pre každú prihlášku samostatne

Ak uchádzač uhradí platbu iným spôsobom, ako fakulta požaduje, JE POVINNÝ doložiť doklad o úhrade.

 

F) ŠTUDENT MÁ MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ODBOROVÉ ŠTIPENDIUM

 odborove stipendium

  

G) PONUKA KURZOV FYZIKY A MATEMATIKY 

Ponuka kurzov matematiky a fyziky vychádza z analýzy výsledkov na fakultách technického zamerania, ktorá ukazuje veľmi rozdielnu úroveň absolventov rôznych typov stredných škôl. Tento stav v konečnom dôsledku spôsobuje problémy so zvládnutím fyziky/ matematiky a  tých predmetov, ktoré so stredoškolskými poznatkami z týchto predmetov úzko súvisia.
Ponúkané kurzy (realizujú sa začiatkom septembra) sú zamerané na doplnenie znalostí a zručností z týchto predmetov a môžu budúcemu študentovi pomôcť k úspešnému zvládnutiu skúšok počas štúdia na fakulte.
Prihláška na kurz bude pre prijatých uchádzačov zverejnená na web stránke po zasadnutí komisie dekana pre prijímanie uchádzačov. 

 

H) UKONČENÉ STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE V ZAHRANIČÍ – dôležitá informácia:

 • uchádzač, občan Slovenskej republiky, ktorý maturoval na strednej škole v zahraničí a uchádzač - cudzinec  (nie občan SR), ktorý má záujem o štúdium na vysokej škole je povinný požiadať o ekvivalenciu štúdia na strednej škole podľa pokynov MŠ SR – bližšie informácie

 

I) UCHÁDZAČ SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI 

 

J) Informácie ku Školnému a poplatkom spojených so štúdiom nájdete TU.

 

DOKUMENTY K PRIHLÁŠKAM SA ZASIELAJÚ NA ADRESU: 

MTF STU študijné oddelenie
ulica Jána Bottu 25,
917 24 Trnava

Telefonický kontakt  +421 918 646 008, +421 918 646 009, +421 918 646 005
E-mail : prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk