Prejsť na obsah
Uchádzači

CHCEŠ VEDIEŤ PREČO  ŠTUDOVAŤ PRÁVE NA MTF STU SO SÍDLOM V TRNAVE? KLIKNI SEM

  

Bakalárske štúdium je prvým stupňom vysokoškolského štúdia. Absolvent získa okrem diplomu aj dodatok k diplomu (Diploma Supplement), ktorý vytvorila Európska komisia, Rada Európy a UNESCO/CEPES. Dodatok dopĺňa údaje z VŠ diplomu a  umožňuje  absolventovi získať pracovnú pozíciu v rámci celoeurópskeho trhu práce.

 

Forma štúdia: denná

Metóda štúdia:

 • prezenčná (výučba sa uskutočňuje v pondelok až piatok), pozri vysvetlivky
 • kombinovaná (výučby sa uskutočňuje v piatok popoludní a v sobotu, náhrada externej formy), pozri vysvetlivky

Štandardná dĺžka štúdia:  3 roky
Udelený akademický titul po absolvovaní štúdia: Bc.

Miesto štúdia: 

 • uchádzač môže absolvovať výučbu v Trnave, alebo prvý rok štúdia na niektorom z výučbových stredísk v Dubnici nad Váhom, v Brezne, v Leviciach. Po prvom roku štúdia vo výučbovom stredisku prechádzajú všetci študenti do Trnavy.

PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM A POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE

Uchádzači sú prijímaní na štúdium BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. Kritériá pre prijatie na štúdium: 

  • celkový priemer zo strednej školy
  • priemer z profilujúcich predmetov (matematika, fyzika alebo chémia)
  • maturita z profilujúcich predmetov (matematika, fyzika alebo chémia)
  • účasť na odborných súťažiach (originál dokladu nevyhnutné doložiť)

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie strednej školy maturitnou skúškou.

Uchádzač, ktorý v čase zasadnutia komisie dekana pre prijímanie uchádzačov nepredloží maturitné vysvedčenie, môže byť prijatý na štúdium podmienečne, ak najneskôr v deň určený na zápis na štúdium predloží maturitné vysvedčenie.

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou dokladov uchádzača o štúdium. 

Vnútorný predpis 5/2013 – Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého, tretieho stupňa na STU v Bratislave v znení dodatku č. 1

Vnútorný predpis 5/2018 - Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na I. stupeň štúdia na MTF STU v ak. roku 2019/2020

 

TERMÍNY

1. kolo prijímacieho konania – bez prijímacích skúšok

Termín podania e-prihlášky a uhradenie poplatku za prijímacie konanie do 31. 3. 2019
Doručenie povinných príloh do 31. 3. 2019
Doručenie povinných príloh (platí pre maturantov 2018/2019) do 7. 6. 2019
Zasadnutie prijímacej komisie dekana   12. 6. 2019
Zápis na štúdium             jún 2019

2. kolo prijímacieho konania – bez prijímacích skúšok

Termín podania e-prihlášky a uhradenie poplatku za prijímacie konanie do 31. 7. 2019
Doručenie povinných príloh do 31. 7. 2019
Zasadnutie prijímacej komisie dekana   26. 8. 2019
Zápis na štúdium             september 2019


ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

Odporúčame uchádzačovi vyplniť elektronickú prihlášku.  Fakulta neakceptuje prihlášky založené cez web stránku portal.sk.

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM - VSTUP

Podávanie prihlášok bude možné od 1.12.2018.


HESLO VYGENEROVANÉ PRI ZAKLADANÍ E-PRIHLÁŠKY JE UCHÁDZAČ POVINNÝ SI UCHOVAŤ. BUDE POTREBNÉ V PRÍPADE PRIJATIA NA ŠTÚDIUM PRE VSTUP DO OSOBNEJ ADMINITRATÍVY.

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE K PODANIU E-PRIHLÁŠKY

 
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (na zobrazenie profilu absolventa klikni na názov programu)

Jazyk výučby „slovenský jazyk a anglický jazyk“ znamená, že ide o študijný program vyučovaný iba v slovenskom jazyku a štúdium počas štandardnej dĺžky je bezplatné.

Názov študijného programu
v slovenskom a anglickom jazyku

Forma a metóda
štúdia
Dĺžka
štúdia
AIA Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky
Aplied Informatics and Automation in Industry
IBE Integrovaná bezpečnosť

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky
Integrated Safety
KPR Kvalita produkcie

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky
Quality of Production
MI Materialové inžinierstvo

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky
Materials Engineering
MTTZ Mechatronika v technologických zariadeniach

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky
Mechatronics in Technological Equipment
PPP Personálna práca v priemyselnom podniku

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky
Personnel Policy in Industrial Plant
PPT Počítačová podpora výrobných technológií

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky
Computer-Aided Production Technologies
PMA Priemyselné manažérstvo

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky
Industrial Management
VTE Výrobné technológie

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky
Manufacturing Technologies
VTVM Výrobné technológie a výrobný manažment

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky
Production Technologies and Production Management
VZS Výrobné zariadenia a systémy

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky
Production Devices and Systems

 

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z.)

- štúdium v štátnom (slovenskom) jazyku 20 €  jedna prihláška.

Vyžadujeme platbu za e-prihlášku realizovať jedným z troch nasledovných spôsobov:

 1. online platba
 2. internet banking (realizovaný cez internet)
 3. bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky.

Ak uchádzač uhradí platbu iným spôsobom ako fakulta požaduje (napr. poštovou poukážkou) JE POVINNÝ doložiť doklad o úhrade.

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu: MTF STU Trnava, Ulica Jána Bottu 25, 917 24  Trnava, Kód krajiny – SK
Variabilný symbol: vygeneruje informačný systém

 

UKONČENÉ STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE ABSOLVOVANÉ V ZAHRANIČÍ – dôležitá informácia:

Uchádzač, občan Slovenskej republiky, ktorý maturoval na strednej škole v zahraničí a uchádzač, občan inej krajiny (cudzinec), ktorý má záujem o štúdium na vysokej škole je povinný požiadať o ekvivalenciu štúdia na strednej škole podľa pokynov MŠ SR – bližšie informácie

 

PONUKA KURZOV FYZIKY A MATEMATIKY

Fakulta pre prijatých uchádzačov ponúka kurzy matematiky a fyziky so zameraním na doplnenie znalostí a zručností z týchto predmetov, ktoré môžu budúcemu študentovi pomôcť k úspešnému zvládnutiu skúšok počas štúdia na fakulte. Kurzy sa realizujú začiatkom septembra, pred začiatkom akademického roku.

Prihlášky na kurz budú doručené prijatých uchádzačom s rozhodnutím o prijatí a zároveň zverejnené na web stránke s oznamom o termíne zápisu na štúdium.

 

INFORMÁCIE KU ŠKOLNÉMU A POPLATKOM SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM

Štúdium v štandardnej dĺžke (3 roky) je bezplatné. Poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium sú zverejnené nájdete v smernici rektora

 

UCHÁDZAČ SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

 

DOKUMENTY K PRIHLÁŠKAM SA ZASIELAJÚ NA ADRESU: 

MTF STU so sídlom v Trnave
študijné oddelenie
Ulica Jána Bottu č.25
917 24 Trnava

E-mail : prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk 

Kontaktná osoba:

Adriana Richnáková, email: adriana.richnakova@stuba.sk, +421 918 646 008

PhDr. Katarína Tóthová, email: katarina_tothova@stuba.sk, +421 918 646 007