Prejsť na obsah
Uchádzači
  

Bakalárske štúdium je prvým stupňom vysokoškolského štúdia. Štúdium končí štátnymi skúškami a absolventovi je udelený titul Bc. – bakalár.

Absolvent získa okrem diplomu aj dodatok k diplomu (Diploma Supplement), ktorý vytvorila Európska komisia, Rada Európy a UNESCO/CEPES. Dodatok dopĺňa údaje z VŠ diplomu a umožňuje absolventovi získať pracovnú pozíciu v rámci celoeurópskeho trhu práce.

PREČO  ŠTUDOVAŤ PRÁVE NA MTF STU SO SÍDLOM V TRNAVE?

 

Forma štúdia: denná (prezenčná alebo kombinovaná metóda)
Dĺžka štúdia:  3 roky
Udelený akademický titul po absolvovaní: Bc.

Vysvetlivky k metóde štúdia nájdeš tu

 • Externú formu fakulta neponúka. Nahrádza ju denná forma kombinovanou metódou.
 • Výučba všetkých študijných programov sa realizuje v Trnave a v Dubnici nad Váhom. V Dubnici nad Váhom absolvujú študenti I. rok štúdia, následne pokračujú v štúdiu v Trnave.
 • Výučba vybraných študijných programov sa realizuje v I. roku štúdia aj v Brezne a v Leviciach. Študenti absolvujú I. rok v Brezne, resp. v Leviciach, následne pokračujú v štúdiu v Trnave.
 • Ak máš záujem o štúdium vo výučbovom stredisku – miesto štúdia označ v e-prihláške. Ak tak neurobíš, tvoja prihláška je automaticky zaradená do Trnavy.

TERMÍNY

Termín podania prihlášky a doručenie povinných príloh do 31. 7. 2018
Uhradenie poplatku za prijímacie konanie    do 31. 7. 2018
Zasadnutie prijímacej komisie dekana   23. 8. 2018
Zverejnenie výsledkov na web stránke fakulty  24. 8. 2018
Zápis na štúdium september 2018

 

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM - VSTUP

UCHOVAJ SI HESLO VYGENEROVANÉ PRI ZAKLADANÍ PRIHLÁŠKY, BUDEŠ HO POTREBOVAŤ PRE VSTUP DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU FAKULTY, AK ŤA PRIJMEME (odporúčame si heslo zmeniť pre zapamätanie).

Fakulta neakceptuje prihlášky založené cez web  stránku portalvs.sk.
Uchádzač si v prípade záujmu o štúdium zakladá e-prihlášku na MTF STU.

POVINNÉ PRÍLOHY:

 • životopis
 • overené kópie koncoročných vysvedčení – viď postup nižšie
 • overená kópia maturitného vysvedčenia – viď postup nižšie.

Postup a podrobné informácie k podaniu e-prihlášky a jej príloh

UPOZORNENIE!!!!

Požadované dokumenty nebude možné vkladať do informačného systému pre zadávanie prihlášok po uplynutí určeného termínu. Prihláška bude považovaná za kompletnú až budú splnené všetky podmienky prijímacieho konania.

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA JE PODMIENKOU PRIJATIA NA ŠTÚDIUM.

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM A POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE

Uchádzači sú prijímaní na štúdium BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. Kritériá pre prijatie na štúdium: 

  • celkový priemer zo strednej školy
  • priemer z profilujúcich predmetov (matematika, fyzika, chémia)
  • maturita z profilujúcich predmetov (matematika, fyzika, chémia)
  • účasť na odborných súťažiach (originál dokladu nevyhnutné doložiť)

Aj uchádzač, ktorý nematuruje z profilujúcich predmetov má šancu na prijatie na štúdium.

Odporúčame uchádzačovi vyplniť elektronickú prihlášku. Pred odoslaním e-prihlášky na fakultu je uchádzač povinný uhradiť poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Legislatívne predpisy:

Vnútorný predpis 5/2013 – Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého, tretieho stupňa na STU v Bratislave v znení dodatku 

Vnútorný predpis 4/2017 - Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na I. stupeň štúdia na MTF STU v ak. roku 2018/2019

 

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

- štúdium v štátnom (slovenskom) jazyku 20 €  jedna prihláška.

(Informácie o čísle účtu, variabilnom symbole, výške poplatku a adrese prijímateľa platby, nájdete priamo v systéme zakladania e-prihlášok  v sekcii "zaplatené")

Vyžadujeme platbu za e-prihlášku realizovať jedným z troch nasledovných spôsobov:

 1. online platba
 2. internet banking (realizovaný cez internet)
 3. bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky.

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu: MTF STU Trnava, Ulica Jána Bottu 25, 917 24  Trnava, Kód krajiny – SK
Variabilný symbol: vygeneruje informačný systém

Ak uhradíš platbu iným spôsobom ako fakulta požaduje (napr. poštovou poukážkou) DOKLAD DORUČ NA FAKULTU.

 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (na zobrazenie profilu absolventa klikni na názov programu)

Výučba v ponúkaných študijných programoch prebieha iba v slovenskom jazyku.

Názov študijného programu
v slovenskom a anglickom jazyku

Forma a metóda
štúdia
Dĺžka
štúdia
AIA Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky
Aplied Informatics and Automation in Industry
IBE Integrovaná bezpečnosť

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky
Integrated Safety
KPR Kvalita produkcie

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky
Quality of Production
MI Materialové inžinierstvo

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky
Materials Engineering
MTTZ Mechatronika v technologických zariadeniach

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky
Mechatronics in Technological Equipment
PPP Personálna práca v priemyselnom podniku

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky
Personnel Policy in Industrial Plant
PPT Počítačová podpora výrobných technológií

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky
Computer-Aided Production Technologies
PMA Priemyselné manažérstvo

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky
Industrial Management
VTE Výrobné technológie

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky
Manufacturing Technologies
VTVM Výrobné technológie a výrobný manažment

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky
Production Technologies and Production Management
VZS Výrobné zariadenia a systémy

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky
Production Devices and Systems

 

STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE ABSOLVOVANÉ V ZAHRANIČÍ – dôležitá informácia:

 • uchádzač, občan Slovenskej republiky, ktorý maturoval na strednej škole v zahraničí a uchádzač - cudzinec  (nie občan SR), ktorý má záujem o štúdium na vysokej škole je povinný požiadať o ekvivalenciu štúdia na strednej škole podľa pokynov MŠ SR – bližšie informácie

 

I) UCHÁDZAČ SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI 

 

J) Informácie ku Školnému a poplatkom spojených so štúdiom nájdete TU.

 

DOKUMENTY K PRIHLÁŠKAM SA ZASIELAJÚ NA ADRESU: 

MTF STU
študijné oddelenie
Ulica Jána Bottu 25
917 24 Trnava

Telefonický kontakt:
+421 918 646 007/008/009

E-mail : prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk