Prejsť na obsah
Uchádzači

Bakalárske štúdium je prvým stupňom vysokoškolského štúdia. Štúdium je ukončené štátnou skúškou, ktorou je aj obhajoba bakalárskej práce. Absolventovi je udelený titul Bc.  Absolvent získa okrem diplomu aj dodatok k diplomu (Diploma Supplement), ktorý vytvorila Európska komisia, Rada Európy a UNESCO/CEPES. Dodatok dopĺňa údaje z VŠ diplomu a  umožňuje  absolventovi získať pracovnú pozíciu v rámci celoeurópskeho trhu práce.

Fakulta ponúka štúdium v dennej forme. Výučba prebieha v dvoch metódach štúdia:

Metóda štúdia:

 • prezenčná, výučba sa uskutočňuje v pondelok až piatok, pozri vysvetlivky
 • kombinovaná, výučba sa uskutočňuje v piatok popoludní a v sobotu. Táto metóda štúdia je vhodná pre uchádzačov, ktorí majú záujem študovať popri zamestnaní, pozri vysvetlivky

Štandardná dĺžka štúdia:  3 roky. Štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné. Po prekročení štandardnej dĺžky štúdia sa platí školné. Informácie k poplatkom za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium nájdete v smernici rektora

Miesto štúdia: 

uchádzač môže študovať celé bakalárske štúdium v Trnave, prípadne časť štúdia na výučbovom stredisku v Dubnici nad Váhom.

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM

Uchádzači sú prijímaní na štúdium BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY, na základe študijných výsledkov počas stredoškolského štúdia. Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie strednej školy maturitnou skúškou.

Vnútorný predpis 5/2013 – Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého, tretieho stupňa na STU v Bratislave v znení dodatku č. 1

Vnútorný predpis 12/2020 - Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na I. stupeň štúdia na MTF STU v ak. roku 2021/2022

 

POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE:

 • Doklad o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ústrižok poštovej poukážky, potvrdenie o prevode v banke, resp. výpis z účtu, z ktorého musí byť jasné priezvisko a meno uchádzača, za ktorého bol poplatok uhradený) doručí len uchádzač, ktorý neuhradil poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania online platobnou kartou v aplikácii elektronickej prihlášky v AIS, resp. neuviedol správny variabilný symbol pri platbe bankovým prevodom
 • Životopis
 • Uchádzači vložia do e-prihlášky scan vysvedčení za 1. až 4. ročník (4-ročné štúdium), resp. za 2. až 5. ročník (5-ročné štúdium).
 • Overenú kópiu vysvedčenia (notárom alebo matrikou) z posledného ročníka strednej školy a overenú kópiu maturitného vysvedčenia doručia na fakultu (poštou, alebo osobne) bezprostredne po podaní prihlášky na štúdium.
 • Uchádzači, ktorí absolvovali predchádzajúce štúdium na strednej škole v zahraničí, priložia doklad o ukončenom úplnom strednom vzdelaní spolu s rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní vydaným okresným úradom v sídle kraja podľa miesta ich pobytu v zmysle 36 alebo 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Overený doklad o účasti na odborných súťažiach – ak má uchádzač k dispozícii.

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou dokumentácie  uchádzača o štúdium. Zaplatený poplatok sa uchádzačovi po termíne určenom na podanie prihlášky nevracia.

 

UKONČENÉ STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE V ZAHRANIČÍ – dôležitá informácia:

Uchádzač, občan Slovenskej republiky, ktorý maturoval na strednej škole v zahraničí a uchádzač, občan inej krajiny (cudzinec), ktorý má záujem o štúdium na vysokej škole je povinný požiadať o ekvivalenciu štúdia na strednej škole podľa pokynov MŠ SR – bližšie informácie

 

PRÍLOHY K PRIHLÁŠKAM ZASIELAJTE NA ADRESU:

MTF STU so sídlom v Trnave
študijné oddelenie
Ulica Jána Bottu č. 25
917 24 Trnava

 

Kontaktná osoba:

Renáta Cuninková, email: renata.cuninkova@stuba.sk, +421 918 646 009
Adriana Richnáková, email: adriana.richnakova@stuba.sk, +421 918 646 008

E-mail : prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk

 

HARMONGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA


2. kolo prijímacieho konania – bez prijímacích skúšok

Termín na podanie e-prihlášky a uhradenie poplatku za prijímacie konanie od 15.05.2021 - do 31.07.2021
Vloženie požadovaných príloh do e-prihlášky od 15.05.2021 - do 31.07.2021
Doručenie povinných príloh na fakultu            do 31.07.2021
Zasadnutie prijímacej komisie dekana   23.08.2021
Zápis na štúdium             september 2021

 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Výučba vo všetkých ponúkaných študijných programoch sa realizuje iba v slovenskom jazyku. Pre  zahraničných uchádzačov, ktorí študujú na fakultách univerzity v slovenskom jazyku organizuje STU Kurzy slovenského jazyka pre zahraničných študentov

Jazyk výučby „slovenský jazyk a anglický jazyk“ znamená, že ide o študijný program vyučovaný v slovenskom jazyku a štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné.  Anglický jazyk môže byť niekedy potrebný napr. pri prečítaní odborných textov vo vyšších ročníkoch.

 

VSTUP DO ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Ak sa chceš dozvedieť o študijných programoch viac, klikni na názov študijného programu

Študijný program

Výučba

Plánovaný počet prijatých uchádzačov

Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Slovenský a anglický

70

Integrovaná bezpečnosť

Slovenský a anglický

70

Kvalita produkcie

Slovenský a anglický

70

Materiálové inžinierstvo

Slovenský a anglický

70

Mechatronika v technologických zariadeniach

Slovenský a anglický

70

Personálna práca v priemyselnom podniku

Slovenský a anglický

70

Počítačová podpora výrobných technológií

Slovenský a anglický

70

Priemyselné manažérstvo

Slovenský a anglický

70

Výrobné technológie

Slovenský a anglický

70

Výrobné technológie a výrobný manažment

Slovenský

70

Výrobné zariadenia a systémy

Slovenský a anglický

70

Študijné programy, ktoré budú zaradené ako moduly:

študijný program Priemyselné manažérstvo:

 • modul Priemyselné manažérstvo
 • modul Personálna práca v priemyselnom podniku
 • modul Kvalita produkcie

študijný program Výrobné technológie:

 • modul Výrobné technológie
 • modul Výrobné technológie a výrobný manažment.

 

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z.)

 • štúdium v štátnom (slovenskom) jazyku      20 €       prihláška na jeden program.

 

Vyžadujeme platbu za e-prihlášku realizovať jedným z troch nasledovných spôsobov:

 1. ONLINE platba (priamou platbou v elektronickej prihláške, platobná brána)
 2. bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu U. V týchto prípadoch je potrebné uviesť údaje uvedené nižšie

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

Číslo účtu príjemcu/IBAN: SK44 8180 0000 0070 0008 1404

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Názov účtu príjemcu: MTF STU Trnava, Ulica Jána Bottu 25, 917 24  Trnava, Kód krajiny – SK

Variabilný symbol: vygeneruje informačný systém pri podaní e-prihlášky.

 

PONUKA KURZOV FYZIKY A MATEMATIKY

Fakulta pre prijatých uchádzačov organizuje bezplatné kurzy matematiky a fyziky so zameraním na doplnenie znalostí a zručností z týchto predmetov, ktoré môžu budúcemu študentovi pomôcť k úspešnému zvládnutiu skúšok počas štúdia na fakulte. Kurzy sa realizujú v septembri pred začiatkom akademického roku počas predmetu Úvod do štúdia.