Prejsť na obsah
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

UIAM bol založený 1. 1. 2007 na základe rozhodnutia Akademického senátu  MTF STU zo dňa 20. 12. 2006 z dvoch katedier:

  

Katedra aplikovanej informatiky a automatizácie

vznikla pod názvom Katedra automatizovaných systémov riadenia výrobných procesov v strojárstve súčasne so vznikom Strojársko - technologickej fakulty SVŠT v roku 1986. Prvým vedúcim bol doc. Ing. Dušan Dobrovodský, CSc. Katedra sa orientovala na vzdelávanie študentov pre potreby automatizácie a riadenia výrobných systémov a procesov. Zabezpečovala študijný odbor päťročného inžinierskeho štúdia Automatizované systémy riadenia v strojárstve, neskôr odbor Strojárska aplikovaná informatika. V roku 1989 sa ku katedre pričlenila časť Katedry mechanizácie, automatizácie a robotizácie technologických procesov a došlo k premenovaniu na Katedru automatizovaných výrobných systémov v strojárstve. V roku 1991 bola katedra znovu rozčlenená, pričom vznikla nová Katedra automatizovaných výrobných systémov a pôvodná katedra sa premenovala na Katedru aplikovanej informatiky v strojárstve. V roku 1993 sa obe katedry zlúčili pod názvom Katedra aplikovanej informatiky a automatizácie.

 

Doterajší vedúci katedry:
doc. Ing. Dušan Dobrovodský, CSc.  1986 - 1989
doc. Ing. Zdenko Doskočil, CSc. 1989 - 1993
prof. Ing. Ján Békés, CSc. 1991 - 1993
Prof. Dr.-Ing. Oliver Moravčík 1993 - 1999
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. 1999 - 2006
doc. Ing. Pavol Važan, PhD. 2007 - 2011

  

Katedra matematiky

bola zriadená v roku 1986 ako Katedra matematiky, fyziky a deskriptívnej geometrie na novovytvorenej Strojárskotechnologickej fakulte SVŠT v Trnave.  Oddelenie matematiky a deskriptívnej geometrie sa postupne budovalo príchodom ďalších mladých absolventov prevažne z MFF UK. V roku 1990 sa z pôvodnej Katedry matematiky, fyziky a deskriptívnej geometrie oddelila Katedra matematiky s kmeňovými učiteľmi v oblasti matematiky a geometrie. Odborná vedecká i pedagogická činnosť nadväzuje najmä na tradíciu dvoch významných osobností pôsobiacich na SVŠT a to matematika akad. prof. Š Schwarza a geometra prof. V. Medeka.

 

Doterajší vedúci katedry:
doc. RNDr. Ján Kalužný, CSc.    1986- 1990
doc. RNDr. Jozef Rovder, CSc. 1990- 1993
doc. RNDr. Marián Halabrín, CSc. 1993- 1998
doc. RNDr. Jozef Zámožík, CSc. 1998- 2002
doc. RNDr. Jaroslav Červeňanský, CSc. 2002- 2009
doc. Mgr. Róbert Vrábel, PhD. 2009 - 2011

 

V roku 2011 boli katedry zrušené a zmenou organizačnej štruktúry sa stali súčasťou dnešného UIAM. 1. 1. 2015 bola katedra aplikovanej mechaniky priradená k UIAM. Názov ústavu bol zmenený na Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. Súčasným riaditeľom UIAM je prof. Ing. Pavel Važan, PhD.

Doterajší riaditelia UIAM:

doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

 

Od 1.4.2015 vznikli nové výskumné oddelenia:

Katedra informačných a riadiacich systémov (IRS) – doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.

Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky (AMM) – doc. Ing. Milan Naď, CSc.

Katedra aplikovanej matematiky (AM) – doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD

Katedra priemyselnej automatizácie  (PA) – doc. Ing. German Michaľčonok, Csc.