Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Priemyselné manažérstvo 

Študijný program priemyselné manažérstvo sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu. Program zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti prírodovedných, technických, technologických a humanitných disciplín a následne z oblasti priemyselného inžinierstva s dôrazom predovšetkým na praktickú aplikáciu nadobudnutých znalostí.

V prvých troch semestroch získava študent poznatky z prírodovedných, technických a technologických disciplín. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov z oblasti priemyselného inžinierstva so zameraním na podnikové hospodárstvo, manažment podniku, metódy a nástroje priemyselného inžinierstva, manažment výroby, logistiku, personálny manažment, účtovníctvo, metódy rozhodovania, prácu v tíme a pod.

Cieľom organického prepojenia štúdia prírodovedných, technických a technologických disciplín so štúdiom priemyselného inžinierstva je vyprofilovať absolventa s vedomosťami z oblasti sociálno-technických systémov, ktoré integrujú ľudské zdroje, informácie, materiály, zariadenia a procesy v rámci komplexného životného cyklu výrobkov a služieb. To mu poskytne schopnosť na úrovni prvolíniového a stredného manažmentu riadiť výrobu, logistiku, kvalitu, financie a ľudské zdroje.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent je schopný pracovať, komunikovať a riešiť konflikty v pracovných tímoch. Ovláda moderné informačno-komunikačné technológie a vie ich primerane využívať vo svojej praxi. Má manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokážu ho aplikovať pri výkone svojho povolania.

Nájde uplatnenie predovšetkým ako člen tvorivého tímu, resp. ako jeho vedúci v organizáciách rôznych odvetví priemyslu, predovšetkým na prvolíniových a stredných stupňoch riadenia priemyselných podnikov, avšak je schopný i zakladať a viesť malé firmy či spoločnosti alebo byť členom manažmentu jednotlivých zložiek väčších organizácií.

Garant: prof. Ing. Miloš Čambál, PhD., milos.cambal@stuba.sk

Študijný poradca: Ing. Viera Bestvinová, PhD., viera.bestvinova@stuba.sk

 

Personálna práca v priemyselnom podniku

Študijný program personálna práca v priemyselnom podniku sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu. Program zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti prírodovedných, technických, technologických a humanitných disciplín a následne z oblasti priemyselného inžinierstva a personálnej práce v priemyselných podnikoch, s dôrazom predovšetkým na praktickú aplikáciu nadobudnutých znalostí.

V prvých troch semestroch získava študent najmä poznatky z prírodovedných, technických a technologických disciplín. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov z oblasti priemyselného inžinierstva so zameraním na personálny manažment, pracovné právo, štatistické metódy, účtovníctvo a marketing špecificky aplikovateľné v personálnej práci, sociálnu politiku podniku a pod.

Cieľom organického prepojenia štúdia prírodovedných, technických a technologických disciplín so štúdiom priemyselného inžinierstva, so zameraním na personálnu prácu v priemyselných podnikoch je vyprofilovať absolventa, ktorý je schopný používať štatistické vyhodnocovanie personalistických údajov a tvoriť z nich vyplývajúce analýzy na rozhodovanie stredného a vyššieho manažmentu v oblasti plánovania a zabezpečovania personálu a posudzovania optimalizácie pracovných pozícií v závislosti na ergonomických parametroch pracovísk.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent má zručnosť vo vedení výberových rozhovorov, tvorbe adaptačných programov zamestnancov, vie zabezpečovať nábor a výber zamestnancov, spracovávať personálnu agendu, používať sociologické metódy zamerané na analýzu a prieskum spokojnosti zamestnancov a sociálnej klímy v podniku. Má vedomosti o spracovávaní plánov potreby zamestnancov, plánov vzdelávania zamestnancov a plánovania procesu hodnotenia zamestnancov.

Nájde uplatnenie najmä ako samostatný asistent na jednotlivých špecializovaných oddeleniach personálneho útvaru v stredných a veľkých firmách. Nájde uplatnenie na útvaroch mzdových a ekonomických záležitostí, vzdelávania a rozvoja, náboru a výberu zamestnancov alebo v oblasti sociálnej práce v rámci priemyselných podnikov  a pod. Môže pracovať ako „junior HR“ manažér, asistent HR manažéra, PR manažér. Môže pôsobiť na pozícii nižšieho manažmentu v oblasti personálnej práce  v malých podnikoch.

Garant: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.,  peter.sakal@stuba.sk

Študijný poradca: Ing. Kristína Koltnerová, PhD., kristina.koltnerova@stuba.sk

 

Kvalita produkcie

Študijný program kvalita produkcie zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti implementovania a riadenia výrobných systémov a procesov vrátane metrologickej zručnosti a základov materiálových a technologických znalostí. Poskytuje veľmi dobré predpoklady absolventa pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania.

V prvých dvoch ročníkoch získava absolvent poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín (matematika, fyzika, informačné technológie, náuka o materiáloch, základy výrobných technológií, základy ekonomiky a manažmentu a pod.). Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje najmä v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov z oblasti štatistiky, systémov manažérstva kvality, bezpečnosti práce, environmentalistiky, podnikového hospodárstva, metrológie, ale aj doplnkových oblastí týkajúcich sa spoľahlivosti a spôsobilosti procesov a kontroly ich výstupov z hľadiska materiálových vlastností.

Cieľom organického prepojenia štúdia predmetov manažérstva kvality, štatistiky, bezpečnosti práce a metrológie so štúdiom prírodovedných, humanitných a materiálových je vyprofilovať absolventov s vedomosťami o systémoch manažérstva kvality a riadenia výrobných procesov, ktorí súčasne budú mať znalosti o základoch technológie výroby strojárskych súčiastok a celkov a materiáloch používaných na ich výrobu, vrátane požiadaviek na úžitkové vlastnosti týchto materiálov a ich kontrolu.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent študijného programu kvalita produkcie je pripravený na praktické uplatnenie vo všetkých oblastiach  priemyselnej výroby. Získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v danom odbore so zameraním na implementovanie a riadenie predovšetkým výrobných systémov a procesov vrátane metrologickej zručnosti a na rozvíjanie tvorivosti v oblasti tvorby inžinierskych diel alebo procesov. Získa schopnosť praktickej aplikácie metód štatistickej regulácie procesov a štatistickej prebierky kvality produktov, získa schopnosť  aplikácie účinných nástrojov rozhodovacieho procesu, získa zručnosť v základných metrologických úkonoch potrebných na analýzu procesov overovania a kalibrácie meradiel, získa schopnosť a zručnosť spracovávania údajov a tvorby záznamov o kvalite vo všetkých etapách reprodukčného procesu, získa schopnosť analyzovať úroveň kvality procesu a produktu a tímovo sa podieľať na tvorbe nápravných a preventívnych opatrení zlepšovania kvality produkcie.

Nájde uplatnenie ako technik manažérstva kvality s orientáciou na materiálové, výrobné a metrologické procesy priemyslu a poskytovania služieb.  Dokáže pracovať efektívne i ako člen pracovného tímu, porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému, organizovať si vlastné učenie a vývoj, udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom  profesionálnom vývoji, využívať informačné technológie v zabezpečovaní a zlepšovaní kvality produkcie, komunikovať v cudzom jazyku na základnej úrovni. Dokáže zastávať aj funkcie vedúcich menších skupín v tíme manažérstva kvality. Môže sa uplatniť aj vo verejnom sektore ako technik alebo vedúci oddelenia, od ktorého sa vyžaduje všeobecná technická rozhľadenosť, schopnosť analyzovať fakty a rozhodovať na základe faktov, schopnosť riešiť bežné technické problémy. Je schopný rozvíjať svoje vedomosti ďalšou vedomostnou nadstavbou.

Garant: doc. Ing. Renáta Nováková, PhD., renata.novakova@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Renáta Nováková, PhD., renata.novakova@stuba.sk