Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Priemyselné manažérstvo

Študijný program zabezpečuje nadobudnutie vedomostí a zručností z oblasti priemyselného inžinierstva, najmä projektovania výrobných systémov, ich modelovania a simulácie, manažmentu výroby, operačnej analýzy, racionalizácie práce, ergonómie, inovačného, investičného a projektového manažmentu. Súčasťou štúdia sú aj spoločensko-vedné predmety a rozvoj jazykových kompetencií. Absolvent je schopný na úrovni stredného a vrcholového manažmentu riešiť komplexné problémy ako v technickej, tak aj manažérskej oblasti. Dokáže plánovať, navrhovať, implementovať, koordinovať a monitorovať inžinierske projekty z oblasti výroby, logistiky, procesného riadenia, ergonómie, kvality a pod. a nápravné opatrenia pre zefektívnenie pracovných podmienok, na zvýšenie produktivity práce a na zníženie výrobných nákladov. Je schopný tvoriť podnikové a podnikateľské stratégie s dôrazom na udržateľný rozvoj, pracovať v oblasti aplikovaného priemyselného výskumu a inovácií. Je schopný používať metódy projektového manažmentu na plánovanie a realizáciu malých a stredných projektov a pracovať v medzinárodných a interdisciplinárnych tímoch.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie v organizáciách rôznych odvetví priemyslu predovšetkým na stredných a vrcholových stupňoch riadenia a všade tam, kde je potrebná synergia manažérskych, ekonomických, technických a humanitno-spoločenských vedomostí a zručností, s uplatnením progresívnych nástrojov, metód a techník priemyselného inžinierstva. Dokáže integrovať a optimalizovať procesy v priemyselnom podniku spôsobom, ktorý prináša zvýšenie celkovej efektívnosti činnosti danej organizácie.

Absolvent je pripravený na štúdium v nadväzujúcom študijnom programe doktorandského stupňa a na budovanie vedeckej perspektívy v celej škále oblastí priemyselného inžinierstva.

Garant: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., milos.cambal@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Marta Kučerová, PhD., marta.kucerova@stuba.sk 

  

Personálna práca v priemyselnom podniku

Študijný program zabezpečuje nadobudnutie vedomostí a zručností z oblasti priemyselného inžinierstva (najmä analýza a racionalizácia práce, ergonómia, technická príprava výroby, manažérstvo kvality, operačná analýza, inovačný, informačný a projektový manažment) a špecificky so zameraním na personálnu prácu v priemyselnom podniku (riadenie kariéry a rozvoja zamestnancov, riadenie výkonnosti zamestnancov, personálne poradenstvo, interkultúrny manažment).

Absolvent získa vedomostí v oblasti riadenia projektov, ekonomického zhodnocovania investícii do zamestnancov, komplexného manažérstva kvality v kontexte s udržateľným rozvojom a stabilizáciou zamestnancov na kľúčových pozíciách.

Je spôsobilý pripravovať metodické usmernenia pre líniových manažérov, poskytovať podporu pri implementácii a prijímaní zmien, poskytovať poradenstvo v riadení kariéry, vytvárať systémy nástupníctva a systémy vyhľadávania a riadenia talentov, pripraviť a organizovať interný personálny audit, vytvárať kompetenčné modely, systémy hodnotenia zamestnancov, komplexné systémy vzdelávania a rozvoja zamestnancov a uplatňovať jednotlivé personalistické ukazovatele v kontexte s princípmi spoločensky zodpovedného podnikania. Absolvent je schopný pracovať v medzinárodných a interdisciplinárnych tímoch.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie najmä na pozíciách stredného manažmentu predovšetkým priemyselného podniku, v HR útvaroch, ako manažér na špecializovaných oddeleniach personálneho útvaru v stredných a veľkých firmách, v oblasti mzdového a finančného manažmentu, na útvaroch vzdelávania a rozvoja, kariérneho poradenstva, plánovania, náboru a výberu zamestnancov alebo v oblasti sociálnej práce v rámci priemyselných podnikov.

Má dispozíciu pracovať ako samostatný kariérny poradca a kouč. Má vytvorené predpoklady zastávať pozície i na úrovni vrcholového manažmentu podniku v pozícii HR manažéra alebo PR manažéra.

Garant: prof. Ing. Peter Sakál, PhD., peter.sakal@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD., jaromira.vanova@stuba.sk