Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

VEGA:

  

Číslo projektu:

1/2580/05

Slovenský názov:

Podstata a význam priemyselného a duševného vlastníctva podniku, jeho tvorba, udržiavanie, ochrana, ohodnocovanie a hlavný prínos pre maximalizáciu hodnoty podniku

Anglický názov:

Substance and value of firm industrial and intellectual property, its creation, maintenance, protection, valuation and its main contribution to the firm value maximalization

Doba riešenia:

01.01.2005 - 31.12.2007

Zodpovedný riešiteľ:

prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.

Katedra:

Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu

  

  

Číslo projektu:

1/2578/05

Slovenský názov:

Analýza súčasných trendov projektového manažmentu vo svete, výskum súčasného stavu na Slovensku a návrh prehĺbenia jeho využitia v podmienkach Slovenska

Anglický názov:

Analysis of international trends in project management, present state of project management in Slovakia and proposal for its more effective implementation in Slovak conditions

Doba riešenia:

01.01.2005 - 31.12.2007

Zodpovedný riešiteľ:

Ing. Peter Ončák

Katedra:

Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu

 

 

Číslo projektu:

1/2579/05

Slovenský názov:

Nové trendy v marketingovom manažmente smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku

Anglický názov:

New marketing-management trends leading to increase corporate competitiveness

Doba riešenia:

01.01.2005 - 31.12.2007

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. Milan Jedlička, PhD.

Katedra:

Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu

  

  

Číslo projektu:

1/2586/05

Slovenský názov:

Využitie personalistických ukazovateľov pri riadení ľudských zdrojov v podnikateľskej praxi v súvislosti so vstupom SR do EÚ

Anglický názov:

Exploitation of personnel indicators at human resource management in business practice in connection with Slovak republic´s entry to the EU

Doba riešenia:

01.01.2005 - 31.12.2007

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. Andrea Holková, PhD.

Katedra:

Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu

 

 

Číslo projektu:

1/1244/04

Slovenský názov:

Možnosti rozvoja kreatívneho potenciálu manažérov v malých a stredných podnikoch na Slovensku ako podpora tvorby podnikovej kultúry

Anglický názov:

The possibility of development of creative potential of manager in small and middle enterprises in Slovakia as a support of enterprise culture

Doba riešenia:

01.01.2004 - 31.12.2006

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. František Horňák, PhD.

Katedra:

Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu

 

 

Číslo projektu:

1/3764/06

Slovenský názov:

Implementácia manažérstva kvality v neštátnych zdravotníckych zariadeniach

Anglický názov:

Implementation of quality management in non-governmental health-service institutions

Doba riešenia:

01.01.2006 - 31.12.2008

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.

Katedra:

Katedra inžinierstva kvality

  

  

KEGA:

  

Číslo projektu:

3/3190/05

Slovenský názov:

Projekt dištančného vzdelávania v oblasti manažérstva kvality neštátnych zdravotníckych zariadení

Anglický názov:

Project of distance education in quality management of non-governmental health-service institutions field

Doba riešenia:

01.01.2005 - 31.12.2007

Zodpovedný riešiteľ

doc. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.

Katedra:

Katedra inžinierstva kvality

 

 

Číslo projektu:

3/3016/05

Slovenský názov:

Zavedenie predmetu Manažérstvo kvality na stredných odborných školách

Anglický názov:

Introduce a subject "Management of Quality" on Secondary schools

Doba riešenia:

01.01.2005 - 31.12.2007

Zodpovedný riešiteľ

doc. Ing. Renáta Nováková, PhD.

Katedra:

Katedra inžinierstva kvality

 

 

Číslo projektu:

3/3113/05

Slovenský názov:

Dištančné vzdelávanie v oblasti metód zlepšovanie efektívnosti a účinnosti komplexného manažérstva kvality

Anglický názov:

Distance education in the efficiency improvement methods and total quality management effectiveness area

Doba riešenia:

01.01.2005 - 31.12.2007

Zodpovedný riešiteľ

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.

Katedra:

Katedra inžinierstva kvality

 

 

Číslo projektu:

3/4155/06

Slovenský názov:

Východiská hodnotenia a vhodné metódy pre prax pri vyučovaní manažérskych predmetov.

Anglický názov:

The evaluating resources and the applicable methods for management objects teaching practice

Doba riešenia:

01.01.2006 - 31.12.2008

Zodpovedný riešiteľ

doc. Ing. Andrea Holková, PhD.

Katedra:

Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu

 

  

Číslo projektu:

3/3068/05

Slovenský názov:

Využitie e-learningu vo výučbe predmetu výrobná logistika

Anglický názov:

E-learning utilisation in reaching of production logistics subject

Doba riešenia:

01.01.2005 - 31.12.2007

Zodpovedný riešiteľ

doc. Ing. Rudolf Rybanský, PhD.

Katedra:

Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu