Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Dňa 29. marca 2012 sa konal 16. ročník  fakultného kola Študentskej vedeckej a odbornej konferencie (ďalej len „ŠVOČ") na Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave. V sekcii Priemyselné inžinierstvo, manažment a kvalita  obhajovalo svoje práce 16 študentov v dvoch komisiách. Hodnotiace komisie boli zložené z interných pedagogických a výskumných zamestnancov a doktorandov Ústavu priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality.

Výsledky ŠVOČ 2012:

Sekcia: Priemyselné inžinierstvo manažment a kvalita 1

P.č.

Študent

Vedúci práce

Názov práce

1.

Bc. Monika Hlavatá

Prof. Ing. Peter Sakál, CSc., Ing. Gabriela Hrdinová

 

Návrh zefektívnenia systému EMS v rámci IMS  procesným prístupom v kontexte s udržateľnou stratégiou SZP v podniku TSS GRADE, a. s.

2.

Bc. Marianna Baťková

Doc. Ing. Helena Vidová, PhD.

Návrh na zefektívnenie chodu výrobného a skladového systému v podniku Hammerbacher SK, a. s.

3.

Bc. Ľubomír Šmida

Prof. Ing. Peter Sakál, CSc., Ing. Gabriela Hrdinová

Príspevok (k vízii) spoločensky užitočného a zodpovedného podnikania MKEM, spol. s r.o. v kontexte udržateľného rozvoja

Sekcia: Priemyselné inžinierstvo manažment a kvalita 2

P.č.

Študent

Vedúci práce

Názov práce

1.

Roman Blažo

Doc. Ing. Andrea Holková, PhD.

Analýza komunikačných bariér v informačnom toku priemyselného podniku

2.

Vladimír Krajčo

Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.

Rozvoj manažérskych rolí manažérov strednej úrovne riadenia

3.

Bc. Veronika Koníčková

Bc. Marta Špirková

Lucia Vyskočová

Doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. 

Vplyv starnutia obyvateľstva na pracovnú silu v priemysle

Viac informácií o ŠVOČ 2012