Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Cebro, T

Sledovanie degradácie PVC pomocou fyzikálnych metód = Monitoring the process of degradation of PVC by physical methods

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Janíček, R

Porovnanie makroskopickej a mikroskopickej plastickej deformácie ocelí pri statickej skúške tlakom = The comparison of macroscopic and microscopic plastic deformation of steel in connection with the static compresion test

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Poláčik, M

Klasifikácia spôsobov výroby ozubených kolies = The Classification Forms of Cogwheel Production

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Lím, M

Výroba a montáž konektora pre optické vlákno = Polishing and assembling of fibreoptic connector

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Kramár, T

Vplyv povrchových úprav tenkých oceľových plechov na ich zvariteľnosť = The effect of finish of thin steel sheets on their weldability

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Auxt, Ľ

Uplatnenie technológie tvárnenia v oblasti automobilového priemyslu = Application technology of forming in the automotive industry

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Bošeľa, M

Rozbor technologických parametrov presného zápustkového kovania = Analysation and technological parameters of Precise forging

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Hanicová, E

Možnosti hodnotenia plasticity a tvárniteľnosti materiálov pri spracovaní plechov = Evaluation Possibilities for Plasticity and Formability of materials at processing of Metal Plates

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Kučerák, P

Výroba skrutiek pretlačovaním = The production of the screws by extrusion

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Marko, M

Analýza opotrebených a poškodených strižníkov = Analysis of worn and damaged shearers

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Podhájsky, A

Porovnanie mechanických vlastností ťahaných rúr = Compéarison of mechanic characteristics of drawn tubes

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Puskásová, S

Hodnotenie tvárniteľnosti kovových materiálov = Rating of formability metallic materials

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Synaková, B

Využitie zápustkových výkovkov z ľahkých neželezných kovov v automobilovom priemysle = Utilization of Drop Forgings from LightNon-ferrous Metals in Automobile Industry

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Štefák, P

Automatizačné zariadenia pre pracoviská tvárnenia = Automation equipments for workplaces of mechanical working

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Držka, M

Modifikovanie ST zmesí (samotuhnúcich zmesí) na báze vodného skla = Modified ST mixtures on the basis of water glass

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2009

Giertl, R

Prehľad zlievarenských metód spracovania rýchlorezných ocelí za účelom zlepšenia ich štruktúry a vlastností = Overview of foundry methods of hogh speed steel to improve their structure and properties

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2009

Hurajt, M

Technologickosť konštrukcie odliatkov = Construction of technology in casting

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2009

Kozej, M

Spôsoby výroby voskového modelu figurálnej plastiky

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2009

Molent, M

Použitie keramických filtrov v zlievarenstve = The use of ceramic filters in casting

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2009

Barcík, V

Modelovacie techniky v CAD = Modelling techniques in CAD

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Bellay, M

Počítačová podpora dizajnu a výroby v automobilovom priemysle = Computer aided design and manufacturing in automobile industry

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Blšťák, R

Vzťah meracia sonda a CAM softvér = Connection measuring probe and CAM software

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Bludovič, M

Audiovizuálna podpora výučby pre program PowerSHAPE = Audio-visual support of learning PowerSHAPE

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Bogdányi, L

Využitie CAD softvéru PowerSHAPE pri modelovaní auta = Exploitation CAD software PowerShape at modelling car

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Gajdoš, M

Rýchla výroba nástrojov (Rapid Tooling) = Rapid Tooling

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Gorný, R

Porovnanie presnosti CNC frézovačiek na KOM = Comparison of precision CNC millers at KOM

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Grúbel, M

Stratégia obrábania v CAM = Strategies machining in CAM

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Herceg, P

Simulácie a ich využitie v technológii obrábania = Simulations and their utilization in machining

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Hesko, P

Digitalizácia a výroba modelu ľudskej hlavy = Rapid Prototyping

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Chovanec, L

Kvalita obrobených plôch pri 4D a 5D frézovaní = Quality of machined surfaces after 4-axis and 5-axis milling

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Chudý, P

Možnosti parametrického CAD softvéru T-FLEX = Possibilities of parametric CAD software T-Flex

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Karaivanov, D

Svetové trendy v obrábaní foriem = The Global trends in machining of the forms

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Kollár, M

Audiovizuálna podpora výučby pre program PowerMILL = Audiovizual support of learning PowerMILL program

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Kollár, V

CAD/CAM softvér FeatureCAM = CAD/CAM software FeatureCAM

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Kovács, A

Návrh modelu vznášadla v softvéri PowerSHAPE = Model proposition of hovercraft in Powershape software

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Kožík, M

Návrh a výroba zjednodušeného modelu využitím Rapid Prototyping technológie = Design of a simplified model using Rapid Prototyping Technology

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Kresťanko, J

Montáž zdvíhacieho zariadenia = Assembly of lifting device

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Laburdová, P

Možnosti parametrického CAD softvéru T-FLEX = Possibilities of parametric CAD software T-Flex

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Lisinovič, D

CAM stratégie frézovania = CAM strategies of phrasing

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Maňko, J

Montáž a návrh bezpečnostného ventilu = Design and assembly of safety valve

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Matulová, D

CAM ako komplexný pohľad na počítačovú podporu vo výrobe = CAM as a global view on a computer support in production

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Mičic, P

3D CAD/CAM softvér ArtCAM = 3D CAD/CAM software ArtCAM

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Mikulová, B

Technické výpočty v obrábaní = Technical calculations in machining

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Minárik, M

CAD systémy a vytvorenie modelu v programe PowerShape = CAD systems and model creation in program PowerShape

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Novák, M

Návrh montáže lamelovej spojky

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Otočková, P

Využitie softvérov v metrológii = Exploiting software in the metrology

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Pós, P

Väzba CAQ v modeli CIM = Connection of CAQ in CIM model

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Rosenberger, M

Softvér pre výučbu odčítavania na posuvných meradlách = Software for learning how to scale reading on vernier's caliper

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Šintal, J

Návrh montáže pre výrobu LCD televízora

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Škoda, M

Využitie CAD pri navrhovaní hudobného nástroja = Utilization CAD in musical instrument designing

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Štefanec, J

Presnosť súčiastok vyrábaných CAM stratégiami = Preciseness of components produced by CAM strategies

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Tomáš, L

Aplikácia metódy konečných prvkov v obrábaní = Application of Finite Element Method in Tooling

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Tóth, J

Využitie CAD - CAM systémov pre zdravotníctvo = Utilization CAD - CAM system for health service

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Bohunický, A

Moderné obrábacie stroje = Modern Machining Devices

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Budzel, V

Metódy merania drsnosti povrchu = Measuring methods of the surface´s buckling

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Drobný, A

Meracie sondy a ich využitie v strojárenstve = Measurement probes and their utilization in engineering

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Držík, M

Prierez odrezávanej vrstvy a tvorba triesok pri sústružení = Cut off layer cross section and formation of chips when turning

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Farkas, R

Návrh a realizácia posteru merania závitov = Design and realisation of the threads measurement poster

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Gábor, T

Vysokorýchlostné obrábanie = High-speed machining

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Gubien, M

Elektroerozívne rezanie drôtom = Wire Cut Electro Discharge Machining

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Hencz, M

Návrh prípravku pre frézovanie dielov z kompozitných materiálov = Proposal of appliance for paring parts of composite materials

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Juráková, Z

CNC bezhrotové brúsenie = CNC centreless grinding

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Jurkas, M

Obrábanie vodným lúčom = Water Jet Machining

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Kišša, E

Drsnosť obrobeného povrchu = Roughness of Treated Surface and its Evaluation

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Kočitý, M

Rezné sily pri sústružení = Tool forces near turning

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Kubovič, P

Výskum delaminačného faktora pri vŕtaní = Study of delamination in drilling

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Martinus, M

Opotrebenie rezného nástroja pri obrábaní vláknových kompozitných materiálov = Tool wear at fibres composite materials machining

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Mazán, Ľ

Meranie na súradnicových meracích strojoch = Measuring on the coordinative measure machine

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Mujgoš, M

Meranie drsnosti voľných tvarových plôch = Roughness measuring on free form surfaces

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Rehák, P

Meracia technika v podmienkach KOM MTF STU - video

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Strýček, P

Rezanie plazmou = Cutting with the plazma ray

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Šelmeci, O

Vodný lúč a jeho využitie vo firme REZMAT spol. s r.o. = Water jet and its use in REZMAT spol. s r.o.

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Trulík, F

Sústružnícke nože s vymeniteľnými reznými doštičkami a oblasti ich použitia = Turning tools with convertible cutting slides and areas theirs applications

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Trulík, T

Vysokorýchlostné obrábanie = High speed cutting

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Vizváry, T

Sprievodné javy pri obrábaní kompozitných materiálov = Accompanying phenomena in machining of composite materials

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Vöröš, M

Bezdotykové metódy merania drsnosti povrchu = The measuring of contactless methods on asperity surface

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Zbyvateľ, A

Moderné rezné materiály = Modern cutting materials

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Heteš, M

Rezné sily pri frézovaní = Cutting forces during milling

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Hrašna, Š

Výroba hlbokých presných otvorov = The manufacture of precise deep holes

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Ivic, J

Aplikácia pre vyhodnocovanie kvality rezných kvapalín = Software for cutting liquid quality evaluating

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Janeček, M

Tvorba NC programov pre vysekávací stroj

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Lebeda, M

Softvér pre výučbu odčítavania na mikrometrických meradlách = Software for teaching reading to the micrometer-devices

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Pastorek, T

Návrh technológie výroby súčiastky na priamočiary hydromotor = Design of technology of part production on line hydratropic

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Vanák, P

Možnosti bezkontaktného merania teploty v procese obrábania

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Žák, D

Monitorovanie rezných kvapalín = Monitoring of the cutting fluinds

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Vyhnička, P

Výpočet pracovných uhlov pri sústružení = Calculating angles of rotation at lathe work

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Kašuba, R

CA systémy pre výrobu a kontrolu strojárskych súčiastok

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Bernadič, P

Návrh a realizácia výroby prítlačného kotúča = The proposal and the realization of the pressure plate production

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Maroš, J

Montáž sedadiel = Seats assembly

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Horváth, T

Superfinišovanie a jeho vývojové tendencie = Superfinish and it's development trends

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Márk, A

Racionalizácia výroby vo firme Pro Winf Slovakia spol. s r.o. = Rationalisation of production in company Pro Wind Slovakia Ltd

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Muráň, T

Návrh montáže pneumatického valca = Design of the instalation pneumatic cylinder

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Jankech, D

Metalurgické spájanie Mg zliatin = Metallurgical joining of Mg alloys

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Hornák, M

Vysokofrekvenčné zváranie a naváranie kovov = Highfrequency welding and deposition metals

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Frimel, V

Renovácia a opravy funkčných častí nástrojov laserovým = Renovation and repair of the functional parts tools of a laser welding

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Palacka, M

Využitie laserového navárania pri renovácii poškodených súčiastok strojov = Utilization laser cladding at renovation damaged components of machines

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Šuňal, I

Tvorba tvrdonávarov použitím laserového navárania = The creation of hard use of the laser weld deposit

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Trebichalský, P

Meranie deformácie trimetalu vyhotoveného zváraním explóziou = The measurement of a deformation of trimetal manufactured by an explosion welding

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Bubanec, B

Ultrazvuková defektoskopia kompozitov vyhotovených explóziou = Ultrasonic Flaw compositesmade explosion

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Nádaský, P

Odporové zváranie v priemysle = Resistance welding in industry

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Jackulík, L

Zváranie plastových segmentov v automobilovom priemysle ultrazvukom

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Obrtáč, J

Výber ochrannej atmosféry pre MAG zváranie nakladacieho výložníka

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Kabátová, V

Vytváranie povrchových vrstiev laserovým lúčom a hodnotenie ich kvality = Creating of the coatings by laser and evaluation of quality

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Krampoťák, P

Nedeštruktívne skúšanie oceľových zvarových spojov = Non desctructive testing steel welde joint

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Praženka, R

Zváranie plastových potrubných systémov vo vodárenskom priemysle = Welding of plastic pipelines systems in water industry

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Uhrinová, J

Difúzne zváranie kombinovaných materiálov = Diffusion welding of combined materials

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Zázrivec, M

Spájkovanie vysokoteplotnými mäkkými bezolovnatými spájkami = Soldering high-heat lead-free solders

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Nemsila, J

Spájkovanie Al a zliatin Al = Brazing of aluminium and aluminium alloys

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Magula, R

Hodnotenie kvality bodových zvarov pri výrobe osobných automobilov = Quality assessments of point welds during car manufacturing

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Krajčí, M

Vplyv úpravy povrchu na zmáčanie epoxidových adhezív = Influence of surface adjustments to wetting of epoxy adhesives

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Gregora, R

Zváranie koľajníc v rámci ŽSR = Rail Welding Within the Slovak Railways

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Daxner, M

Spoľahlivosť spojov vyhotovených bezolovnatými spájkami používanými v mikroelektronike = Reliability of Lead free solder joints in microelectronics

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Beťková, K

Laserové spájkovanie kovových materiálov v automobilovom priemysle = Laser brazing of metal materials in automotive industry

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Beťko, J

Mäkké spájky pre vyššie pracovné teploty = Soft Solders for higher working temperatures

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Hlaváčová, I

Bodové zváranie v automobilovom priemysle = Point welding in car manufacturing industry

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Hôrka, M

Spájkovanie medených potrubných rozvodov = Soldering of copper pipings

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Kosinszký, A

Naváranie nástrojových materiálov laserom = Laser metal deposition of implement materials

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Šuhajda, P

Zváranie TRIP ocelí laserom = Laser welding of TRIP steel

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Daňo, J

Zváranie častí automobilov laserovým lúčom = Welding parts motor - car by laser beam

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009