Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Diplomové práce UVTE

Autor

Názov

Vydavateľ

Augustin, R

Vysokoteplotné spájkovanie nehrdzavejúcich ocelí = High temperature brazing of stainless steel

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Barczi, T

Optimalizácia odporového zvárania klietok valivých ložísk = Die Optimalisierung von Widerstandsschweissen der Wälzlager

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Bartošek, L

Nové technológie vo výučbe a ich aplikácia na KOM = New teaching technologies and their application in Department of machining and assembly

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Bayer, M

Návrh výrobných zariadení pre prototypovú výrobu dekontaminačných zariadení vo firme ALLDeco s. r. o. Jaslovské Bohunice = Design of suitable production equipment for the production of a prototype decontamination equipment in the company called AllDeco s.

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Bazala, P

Návrh usporiadania pracoviska pre výrobu hydrodynamického meniča

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Behúlová, D

Aplikácia Goldakovho modelu pre elektrické oblúkové zváranie = Application of Goldak model for the electric arc welding

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Belás, R

Racionalizácia výroby vybraných súčiastok v podmienkach PSL a. s. Považská Bystrica = Development engineering of selected components´  production under the conditions in PSL, a. s. Považská Bystrica

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Bellay, J

Návrh uchopovačov pre presun plechových komponentov v lise s viacerými nástrojmi = Proposal of grippers for transport sheet metal partst in press with a few tools

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Beňo, M

Návrh zefektívnenia montáže reťazového systému = Proposal of effectivity increase in chain´s systems assemblage

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Benovič, M

Návrh výroby a montáže zdvíhacieho zariadenia = Design of the production and installation of the manual lift device (jack)

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Bernadič, Ľ

Výroba drôtov pre zvárané siete valcovaním za studena = Producing of wires meshes by the cold rolling

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Bilkovič, M

Zváranie medi s cínom v pevnom stave = Cooper and tin solid state welding technology

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Bilovský, P

Návrh usporiadania montážnych pracovísk a ich automatizácia

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Blaško, M

Určenie presnosti systémov ATOS a TRITOP = Evaluation of the accuracy of systems ATOS and TRITOP

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Blažej, B

Montáž vybraného vzduchotechnického zariadenia

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Bohušová, K

Analýza zvarových spojov vybraných typov feritických žiarupevných ocelí = Investigation on weld deposits of ferritic creep resistant steels

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Boleček, M

Analýza procesov ťahania hranatých výťažkov = The analysis process extracts angular drawing

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Bothová, I

Štúdium rozhrania spájkovaných spojov v mikroelektronike = The study of soldered joints interface in microelectronics

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Brezovský, F

Vplyv geometrie tvaru odľahčovacieho otvoru (ov) na pevnosť rebra - časti krídla ultraľahkého lietadla (ULL) = Effect of endurance hole (s) shape on the strength of the fillet - part of ultralight aircraft wing (UAC)

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Cibuľa, M

Vplyv teplotných podmienok na správanie sa kovografitových kief = Immanate of temperature conditions on behavior of metal-graphit brushes

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Dekrétová, M

Oceľové rúry na potrubia na horľavé tekutiny - vplyv voľby parametrov a prídavných materiálov na mechanické vlastnosti rúr zváraných metódou pod tavivom

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Dikácz, F

Vhodnosť technológie laserového navárania pre tvorbu kompozitných vrstiev odolných voči abrazívnemu opotrebeniu

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Dobišová, M

Tvárniteľnosť oceľových plechov s vyššou pevnosťou pre automobilový priemysel = Sheets steel with higher strength and their applicability for forming process in automobile industry

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Doboš, R

Vplyv upínania na odchýlku kruhovitosti pri sústružení vonkajších plôch = Influence of clamping on circularity deviation with outer facing

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Dudžák, Š

Prievarkové zváranie oceľových plechov laserom

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Dugovič, Z

Zváranie nitrooxidačne upravených oceľových plechov pulzným Nd:YAG laserom = Welding nitrooxidation treated steel sheets pulse Nd:YAG laser

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Duliak, I

Údržba ventilov v energetike = Maintenance of valves in energetic

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Ďurica, M

Zváranie TRIP ocele koncentrovanými zdrojmi energie = Welding TRIP steel with concentrated power sources

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Dvořák, V

Vplyv totálne produktívnej údržby na výkonnosť montážnej linky v podmienkach PSA Peugeot Citro?n Trnava = Influence of Total production maintenance on assembly line efficiency in PSA Peugeot Citro?n Trnava

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Dzíbela, M

Racionalizácia výroby nástrojov a foriem = Rationalization of tool and form production

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Filo, B

Zefektívnenie procesu ťahania pozinkovaných drôtov = Improvement of the efficiency of the zinc-coated wire drawing

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Florkovičová, R

Výskum procesu trenia pri objemovom tvárnení = Study of the friction process in bulk forming

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Frankovič, J

Návrh optimálneho postupu zvárania časti rámu zváracieho stroja pre firmu Branson = Optimal Welding Procedure Proposal of the Part of Frame of Welding Machine for BRANSON Company

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Fraňo, R

Návrh nosného profilu pre exteriérovú a interiérovú architektúru vyrobeného z oceľového plechu ohýbaním = Designing of carrier profil for exterior and interior architecture made of steel plate by bending

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Gažo, A

Štúdium vrstiev odolných voči abrazívnemu opotrebeniu v závislosti od použitej technológie ich tvorby

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Geryk, A

Optimalizácia procesu montáže v podniku Konštrukta - Industry a. s., Trenčín = Optimalization of assembly process in enterprise Konštrukta - Industry a. s., Trenčín

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Greguš, T

Bezolovnaté spájky pre vyššie aplikačné teploty = Lead-free solders with increased working temperatures

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Hafnerová, N

Zváranie nehrdzavejúcej ocele pulzným Nd:YAG laserom

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Hanko, T

Návrh motocykla pomocou CAx technológií = A motorcycle design using CAx technologies

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Hanzen, V

Vplyv jadrových zmesí na formovacie zmesi s bentonitom používané v Zlievarni Trnava, spol. s r. o. = Influence core mixtures for molding compounds with bentonite that are used in Zlievaren Trnava Ltd.

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Hegedüs, J

Aplikácia zváracích prípravkov vo výrobe veľkorozmerných objektov = Application of welder appliance at production of great volume objects

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Hodulík, R

Počítačová podpora výučby teórie obrábania = Training software for support of jigging theory education

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Hollósy, T

Výber zvarových spojov pre ventilátorové mlyny tepelných elektrární = Activities of informations management

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Horňák, P

Návrh optimálnej metódy merania kežeľových plôch vo výrobnej praxi

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Horváth, T

Analýza parametrov kvality obrobenej plochy = Analysis of quality parameteres of tooled surface

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Chmelina, P

Racionalizácia výroby súčiastky "hydraulická doska" vo VOP a. s. Trenčín = Manufactory rationalization of component "hydraulic plate" in VOP Trenčín, a. s. company

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Chovanec, S

Animácie pre vybrané progresívne metódy obrábania = Animations for chosen progressive methods of machining

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Chudík, P

Porovnanie mechanických vlastností skúšobných telies vyrobených vybranými metódami Rapid Prototyping = Collated mechanical properties of specimens manufactured by Rapid Prototyping with selected methods

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Janáč, R

Zváranie hliníka s cínom v pevnom stave = Welding aluminium with the tin in consistent state

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Jankech, J

Špeciálne prievlaky pre ťahanie oceľového drôtu = Special bearers for drawing steel wire

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Jassa, F

Výroba vybraných súčiastok vo firme ILMONT spol. s r. o. Ďulov Dvor = Production of selected components in the company Ilmont spol. s r. o.

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Jurinová, M

Zváranie čerpadla hydrodinamického meniča v ochrannej atmosfére aktívneho plynu metódou CMT = Welding a pump of a hydrodynamic converter by CMT method in protective active gas atmosphere

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Karika, G

Návrh technológie pri ohýbaní kužeľových stĺpov osvetlenia = The proposal of technology by bending of tapered light poles

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Kleinedlerová, I

Analáza vyhodnotenia vybraných parametrov drsnosti povrchu na krátkych úsekoch

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Kolman, P

Návrh technológie výroby vrhača dymovej munície = Draft of production method of caster smoke munition

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Koloň, P

Ťahanie oceľových odokujnených drôtov bez povrchovej úpravy

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Konečná, L

Návrh technológie výroby výkovku Vnútorné koleso s využitím simulácie = Design of the technology of "internal Wheel" forged production using simulation

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Kováč, J

Optimalizácia výroby a montáže skúšobných modulov káblových zväzkov

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Kováč, M

CA technológie využívané v procese návrhu a výroby závesu klapky = Exploitation of CA technologies in process of design and manufacturing for wing hanger

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Kováčik, M

CAM stratégie frézovania a kvalita frézovaných plôch = CAM strategy milling operation and quality milled surface

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Krafský, R

Predúprava povrchu ocele pred galvanickým chrómovaním využitím plazmového výboja v elektrolyte = Pretreatment of steel surface before galvanic chrome plate using the plasma discharges in electrolyte

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Krajčiová, J

Zváranie a tepelné spracovanie moderných žiarupevných austenitických ocelí pre kotly s nadkritickými parametrami v podmienkach SES a.s. = Welding and heat treatment of new creep resistant austenitic steels for ultra super critical boilers in conditions of

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Kravárik, Ľ

Možnosti simulácie technologických procesov tvárnenia = Possibilities of simulation technological processes of forging

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Krištof, V

Zváranie ozubeného kolesa z ocele C55 = Welding of cog-wheel from steel C55

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Kubíček, R

Zváranie nehrdzavejúcich austenitických ocelí metódou TIG pre účely potravinárskeho priemyslu = Welding of Stainless Steels Using the TIG Method for the Purpose of Food Processing Industry

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Kubovič, P

Obrábanie kompozitných materiálov = Machining of composite Materials

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Kvaššay, J

Zváranie AlMg3 zliatiny pulzným Nd:YAG laserom

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Lacko, S

Vŕtanie priebežných otvorov do profilov zábradlia = Drilling of through holes into profiles of railing

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Levák, M

Návrh na zlepšenie obrábania vo firme SaM, prevádzka Metalchem = Proposal to improve the machining in SaM, operations Metalchem

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Lezo, D

Návrh CAM softvéru pre obrábanie vodným lúčom = Design of CAM software for water jet machining

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Madoš, J

Vplyv Cu na kvalitu spojov vyhotovených bezolovnatými spájkami = Effect of Cu in joints created by lead-free solders

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Macháček, V

Riešenie vybraných problémov údržby v energetike = Solution of chosen problems of maitenance

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Machovičová, S

Moderná koncepcia používania mazív pre zápustkové kovanie = Modern approach in application of lubricants in die forging

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Martančík, B

Zváranie Hadfieldovej ocele s liatinou = Welding of Hadfield steel with iron

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Marušinec, Ľ

Návrh metódy pre výrobu otvorov v podniku Matador Automotive a.s. = Design metode for production opening on the company Matador Automotive a.s.

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Melko, M

Identifikácia rizík pri prevádzke zváracích zdrojov = Identification of risks using welding sources

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Mikoláš, J

Stratégie frézovania = Milling strategies

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Mnich, I

Vplyv parametrov zvárania na mechanické charakteristiky a vznik objemových a povrchových necelistvostí zvarových spojov karosárskych plechov zváraných laserom = Welding parameters influence on mechanical characteristics and formation of volume and surface

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Mulík, P

Posúdenie kvality rozhrania trimetalu oceľ-Cu-Al vyhotoveného explóziou = Assess the structural stability of steel - Cu - Al trimetal fabricated by explosion welding

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Nerádová, M

Vplyv teploty žíhania na koróznu odolnosť žiarupevnej ocele a jej ZS po vysokom stupni plastickej deformácie = Influence of the annealing temperature on corrosion resistance of heat resisting steel and weld metal after large plastic deformation

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Nosáľ, D

Vplyv Cd na štruktúru a vlastnosti zinkovej zliatiny používanej pre odstredivé liatie metódou TEKCAST = Effect of Cd on the structure and properties of zinc alloy used for the centrifugal casting method TEKCAST

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Núdzik, M

Štúdium štruktúrnych zmien v rýchlorezných oceliach na odlievané rezné nástroje pri ich tepelnom spracovaní = Study of microstructural changes in high speed steels for cast cutting tools at their heat treatment

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Ondráš, P

Výroba vybranej súčiastky vo firme ELE Advanced Technologies s.r.o. Trenčín = Production of a selected component in the company ELE Advanced Technologies Ltd.

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Ondruška, J

Výskum zvárania kombinovaných kovov v pevnom stave = Research of solid state welding of compound metals

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Oravec, E

Modifikácia a montáž spalinovodu reverznej práčky spalín = Modification and instalation of duct system for exbaust gas in reverse washer

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Pásztor, R

Využitie simulačnej analýzy v technológii voľného kovania = Simulation analyses exploitation in technology of free forging

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Pavlík, L

Návrh technológie metalurgického spájania kovov pre solárne kolektory = Develop metallurgical bonding of metals for solar collectors

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Pivková, A

Optimalizácia spôsobu delenia a tvarového obrábania sklotextitu v podmienkach ZŤS-ŠPECIÁL, a.s. Dubnica nad Váhom = Optimization of the method of separating and form processing of Sklotextit in the conditions of the company ZŤS-ŠPECIÁL, a.s. Dubnica nad V

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Plank, M

Presnosť CNC sústruhu SUI 500 COMBI = Accuracy of CNC lathe SUI 500 COMBI

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Pogač, M

Obrábanie tenkostenných súčiastok frézovaním = Milling of thin-walled components

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Porubský, J

Štúdium vplyvu očkovania v rýchlorezných oceliach na odlievané rezné nástroje = Study of the effect of treating in high-speed steels for casting cutting tools

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Porubský, R

Drsnosť povrchu rezaného plazmou a laserom = Surface roughness cutting with plasma and laser

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Provazník, M

Štúdium prechodovej oblasti spájkovaného spoja keramiky ITO = Study of transition areas of soldering joint ITO ceramics

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Psota, Ľ

Výroba ventilovej dosky presným strihaním = Produce scope plate with precision cutting

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Puschenreiter, Ľ

Korekcia časti vstrekovacej formy = Injection mould correction

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Radimák, R

Analýza odporového zvárania s elektródami typu Nitrode a CuCrZr vo VW Slovakia, a.s. = Analyse of resistance spot welding with electrode Nitrode and CuCrZr type in the VW company

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Ridzoň, M

Ovplyvnenie zelenej pevnosti výliskov zmenou sypnej hustoty redukovaných železných práškov = The influence of green strength of compacts thourgh the powder density change of reduced iron powders

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Rolník, R

Zváranie ocele DP 600 laserom = Laser Welding of DP 600 steel

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Roščák, Ľ

Vplyv kvality povrchu plechu na rozvoj plastickej deformácie výliskov pri tvárnení za studena = Influence of quality surface sheet on expansion of plastic deformity by cold mechanical working

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Sahul, M

Zváranie ocele pre automobilový priemysel laserom = Welding of steel automotive industry by laser

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Samson, R

Naváranie cínu na konštrukčnú uhlíkovú oceľ explóziou = The surfacing of tin on structural steel the explosion welding

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Slahučka, M

Zváranie hliníka pulzným Nd:YAG laserom = Welding of Aluminium pulse Nd:YAG laser

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Slotík, T

Racionalizácia technologického postupu výroby disku vedenia uzatváracích čelustí sklárskeho stroja v podmienkach BOST SK a.s.

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Sojka, J

Analýza vlastností nekonvenčného klzného materiálu pripraveného izostatickým lisovaním práškovej RO so sulfidom molybdénu = Analysis of properties of an unconventional slip material made by an isostatic pressing of powder high-speed steel out of molybdenu

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Sokolovič, J

Použitie bezolovnatej spájky SA1015 v procese výroby novej digitálnej dosky = SA1015 lead-free solder alloy application to production process of new type of digital board

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Streicher, F

Zváranie explóziou mosadze s cínom = Explosion welding of brass with tin

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Struhár, V

Zefektívnenie výroby presných dier pre rúrkovnicu výmenníka tepla v podmienkach S.E.S as. ., Tlmače = Rationalization of production of precision hole for flue sheet heat exchangers

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Stúpal, J

Náhrada brúsenia sústružením kalibrovacím nástrojom na viacvretenovom automate = A substitute of grinding for turning by a cylibrating cutting tool in polyspindle machine

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Suchý, M

Štúdium spájkovacích vlastností bezolovnatej spájky BiAg11 = Properties study of lead-free solder BiAg11

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Svitek, J

Analýza príčin zvýšeného výskytu zlievarenských chýb skriňových odliatkov = Cause analysis of raised incidence of foundry mistakes in console castings

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Szabo, J

Externá montáž podzemnej transformačnej stanice = External mounting of an underground transformer station

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Šimo, E

Racionalizácia výroby vybraných ozubených kolies

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Škantár, M

Možnosti úpravy chemického zloženia železného prášku eutektického zloženia vysokoteplotnou úpravou = Opportunities of modification chemical composition of iron eutectic powders by high temperature treatment

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Škorvánek, Z

Ekonomické a ekologické aspekty mikromazania = Economic and ekological aspects of the microlubrication

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Šnejt, M

Závislosť hustoty výliskov na zmene sypnej hustoty železného prášku WPL pre zvolené tlaky = Dependence of density compact on the changeover apparent density WPL ferrous powder by selected pressures

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Štefánik, M

Návrh technológie výroby rýchloupínačov = Design of manufacture's technology of quick clamps

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Šurina, S

Opotrebenie a trvanlivosť vybraných druhov rezných nástrojov = Chosen Type of Cutting Tools Wear and Durability

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Takács, L

Racionalizácia montážneho pracoviska vo firme Technogym E.E. s. r. o. = Racionalization of assembly in TECHNOGYM E.E. s. r. o.

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Tarko, J

Fyzikálno-metalurgické charakteristiky vysokoteplotne spájkovaných spojov = Physical-metallurgical characteristics of high-temperature brazed joints

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Tománek, F

Algoritmizácia a programová podpora vybraných úloh z teórie obrábania = The Algorithmization and software support of selected tasks from theory of machining

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Trencsik, C

Porovnanie softvérov PowerMILL, SURFCAM  SprutCAM = Comparison of software PowerMILL, SURFCAM and SprutCAM

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Urik, D

Výroba palubných dosiek pri modernizáciách leteckej techniky = Production of cocpit's panels by the aircraft modernizing

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Valachovičová, L

Návrh riešenia sústruženia axiálnych ložísk v podmienkach INA s. r. o. Skalica = Proposed solution for swinging of axial bearings in the conditions of INA Ltd. Skalica

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Valášek, J

Projekt racionalizácie výroby vo firme EKOMET-KUPREX spol. s r. o. = The Project of manufacture rationalization in the EKOMET-KUPREX Ltd company

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Vanák, T

Vplyv upínacej sily na presnosť sústružených súčiastok = Effect of fixative forces on accuracy turning component

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Vandák, D

Návrh technológie opráv pozinkovaných transformátorových nádob = Design of repair-technology for zinc-coated transformer tanks

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Varačka, M

Klasifikácia súčiastok z pohľadu CNC výroby = Classification of parts from view of CNC production

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Vargová, K

Delenie materiálov laserom = Cutting of materials with laser

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Vargová, Z

Návrh opracovania nosičov pásu v podmienkach firmy Stroje a Mechanizmy a.s. = A proposal of a belt carrier treatment in the environment of "Machines and Mechanisms Inc."

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Vávra, M

Nekonvenčné metódy ohýbania plechov

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Vicena, A

Racionalizácia technologického postupu súčiastky drive pulley = Rationalization of technological process parts drive pulley

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Vnučko, M

Drsnosť povrchu rezaného vodným lúčom = Surface roughness of cut by waterjet

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Vrabec, J

Návrh technológie výroby foriem zo silikónových gúm a jej vplyv na vlastnosti odliatkov zo Zn zliatin = The technology proposition of silicone rubber molds and its influence on the properties of Zn alloy castings

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009

Vrábel, J

Frézovanie dutín zlievarenských foriem na báze organických systémov

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Zahorec, N

4D kopírovacie frézovanie = 4D copying milling

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Zaňát, I

Racionalizácia sústruženia vnútorného krúžku s vonkajšou obežnou dráhou ihličkového ložiska = Rationalization of turning operation of inner ring with outer track of the rolling bearing

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Zemko, P

Modelovanie a verifikácia kinematiky postupového lisovacieho nástroja pomocou výpočtovej techniky = Modeling and kinematics verification of tandem die by using computing technique

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009

Zvončan, M

Realizácia pamätnej mince Národný park Veľká Fatra = Realisation of the National park Veľká Fatra memmorative coin model

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009

Ženiš, P

Modelovanie teplotných polí pri delení ocele kyslíkom s podporou experimentu = Thermal field modelling during oxygen cutting of steel supported by an experiment

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009

Žišková, D

Výroba elektrických prípojných vodičov k elektrickým spotrebičom a možnosti jej racionalizácie = Production electric connecting cablet to electric appliance and desicion its development engineering

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009