Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Počítačová podpora výrobných technológií

Študijný program počítačová podpora výrobných technológií sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu.
Podstatnou charakteristickou črtou tohto študijného programu je, že absolventi tohto programu získajú poznatky zo základných prírodovedných,  technických a technologických disciplín, manažmentu ako aj poznatky z informačných technológií  pre aplikačný prístup k využívaniu výpočtovej techniky.
Na tieto poznatky organicky nadväzuje štúdium profilujúcich predmetov, predovšetkým z výrobných technológií, počítačovej podpory výrobných technológií , počítačovej podpory montáže CAA, počítačovej podpory  kvality CAQ, s dôrazom na praktické zručnosti a schopnosti. Predchádzajúce poznatky sú doplnené znalosťami z oblasti mechaniky, ktoré sú potrebné pre konkrétne riešenie zadaní, projektov a záverečnej práce.
Organické prepojenie štúdia prírodovedných, ekonomických a manažérskych disciplín so štúdiom technických, technologických a počítačových disciplín vytvára u absolventov predpoklady na čo najlepšie uplatnenie sa v praxi. Študijný plán študijného programu  je postavený na základe súčasných poznatkov vedy a je dobrým základom pre prípadné pokračovanie na inžinierskom stupni štúdia.

Uplatnenie absolventa

Absolventi sú schopní uplatniť sa pri implementácii a prevádzkovaní výrobno-technologických systémov ako CAD/CAM technológovia, pracovníci CA technologických kancelárií, konštruktéri výrobných nástrojov a prípravkov, v oblasti technickej prípravy výroby a pri programovaní CNC techniky a výrobných systémov.
O absolventov študijného programu je zo strany podnikov a firiem  záujem už počas štúdia a preto sa prevažne uplatnia vo svojom obore.

Garant: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.,  peter.pokorny@stuba.sk
Študijný poradca: Ing. Ivan Buranský, PhD., ivan.buransky@stuba.sk

 

Výrobné technológie

Študijný program výrobné technológie sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu. Program zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti výrobných technológií a praktických zručností potrebných pre realizáciu výrobného procesu. Poskytuje veľmi dobré predpoklady absolventa pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania.
V prvých dvoch ročníkoch získava absolvent poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje najmä v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov z oblasti výrobných technológií , z oblasti aplikácie CAD/CAM systémov a programovania  a z oblasti projektovania a metrológie.
Cieľom organického prepojenia štúdia prírodovedných, humanitných a technických disciplín so štúdiom výrobných technológií je vyprofilovať absolventov s vedomosťami o technologických procesoch výroby, projektovaní výroby, počítačovej podpore technologických procesov, riadení a kvalite výrobných procesov.

Uplatnenie absolventa

Absolvent je pripravený na praktické uplatnenie  vo všetkých oblastiach  priemyselnej výroby. Má schopnosti tvorivo hľadať a nachádzať riešenia, implementovať tieto riešenia do výrobného procesu. Má základné manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania. 
Absolvent  študijného programu nájde uplatnenie ako samostatný technológ, alebo člen pracovného kolektívu v rôznych odvetviach priemyslu vo verejnom alebo v súkromnom sektore. Má dostatok vedomostí a poznatkov, ktoré môže uplatniť v oblasti technickej prípravy výroby, kontroly výrobného procesu a hodnotenia kvality výrobkov.

Garant:  doc. Ing. Jozef Bílik, PhD., jozef.bilik@stuba.sk
Študijný poradca: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD., jana.sugarova@stuba.sk

 

Výrobné technológie a výrobný manažment

Hlavnou charakteristickou črtou bakalárskeho študijného programu Výrobné technológie a výrobný manažment je, že absolventi tohto programu získajú poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín, základov ekonomiky a manažmentu, ako aj poznatky zo základov informatiky. Na tieto poznatky organicky nadväzuje štúdium profilujúcich predmetov, predovšetkým z problematiky výrobných technológií, manažmentu predvýrobných etáp a manažmentu výroby, metrológie a riadenia kvality, s dôrazom na praktické zručnosti. Súčasťou štúdia sú aj anglický jazyk,  humanitné predmety a telesná výchova.
Študijný plán študijného programu  je postavený na základe súčasných poznatkov vedy a je dobrým základom pre prípadné pokračovanie na inžinierskom stupni štúdia. V prípade, že absolvent nepokračuje v štúdiu na druhom stupni, má dostatok vedomostí a poznatkov, ktoré môže uplatniť v oblasti technickej prípravy výroby, plánovania a riadenia výrobného procesu a hodnotenia kvality výrobkov.

Uplatnenie absolventa

Po ukončení prvého stupňa študijného programu bude absolvent pripravený pokračovať na druhom stupni štúdia, alebo sa úspešne uplatniť na trhu práce. Vďaka svojim profesijným schopnostiam nájde uplatnenie ako samostatný technológ, alebo líniový manažér v technologickej príprave výroby a vo výrobných útvaroch. Náročnosť úloh, ktoré dokáže každý absolvent samostatne riešiť je primeraná stupňu štúdia a profilu absolventa.

Garant: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc., alexander.caus@stuba.sk
Študijný poradca: doc. Ing. Augustín Görög, PhD., augustin.gorog@stuba.sk

 

Výrobné zariadenia a systémy

Absolventi študijného programu výrobné zariadenia a systémy získajú v prvých dvoch ročníkoch poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín, manažérstva podniku a kvality, ako aj poznatky zo základov informatiky, pre aplikačný prístup k využívaniu výpočtovej techniky. Na tieto poznatky organicky nadväzuje, najmä v druhom a treťom ročníku, štúdium profilujúcich predmetov, predovšetkým z oblasti mechanizácie a automatizácie, priemyselných robotov a manipulátorov, častí a mechanizmov strojov, nástrojov a technologického vybavenia výrobných strojov a pod., s dôrazom na praktické zručnosti a schopnosti.
Cieľom organického prepojenie štúdia prírodovedných, ekonomických a manažérskych disciplín so štúdiom technických, technologických a počítačových disciplín je vytvoriť u absolventov predpoklady na čo najlepšie uplatnenie sa v praxi.

Uplatnenie absolventa

Absolvent nájde uplatnenie ako projektant automatizovaných výrobných systémov a zariadení, prípadne ako technológ alebo samostatný podnikateľ v inžinierskych službách a ako špecialista na rôznych miestach výrobných a technologických úsekov.
Napriek skutočnosti, že štatistiky uplatnenia absolventov nie sú presne vedené, je možné konštatovať, že väčšina absolventov bakalárskeho štúdia pokračuje v štúdiu na inžinierskom stupni v nadväznom študijnom programe výrobné zariadenia a systémy. Vyskytujú sa však aj prípady, kedy sa študenti v nadväznosti na riešené projekty a bakalárske práce okamžite zamestnajú vo firmách a pokračujú v štúdiu na kombinovanej forme štúdia. Vo všeobecnosti absolventi študijných programov výrobné zariadenia a systémy nemajú problémy zamestnať sa v odbore a sú zo strany firiem vysoko žiadaní.

Garant: prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc., karol.velisek@stuba.sk
Študijný poradca: doc. Ing. Peter Košťál, PhD., peter.kostal@stuba.sk

 

PROFIL ABSOLVENTA INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA

Obrábanie a tvárnenie

Študijný program je zameraný na výchovu odborníkov v oblasti výroby súčiastok obrábaním a tvárnením pre potreby priemyselnej výroby, výskumu a vývoja. Absolvent má hlboké teoretické znalosti z oblasti strojárskych výrobných technológií, technických materiálov, strojárskej výrobnej techniky, nástrojov, projektovania výrobných procesov, metrológie a systémov riadenia kvality, podporené vedomosťami z oblasti CAx technológií, uplatňovaných v danej oblasti. Disponuje schopnosťami systémovo a komplexne riešiť materiálovú, technologickú ale i organizačnú stránku výrobného procesu pri racionalizácii, modernizácii a návrhu nových výrobkov, strojárskych výrobných procesov a systémov.

Uplatnenie absolventa

Jeho uplatnenie je v oblasti konštrukčnej, technologickej a projekčnej príprave výroby, v technologických prevádzkach, vo výskume, vývoji a v oblasti služieb ako výrobný technológ, technológ – programátor CNC výrobnej techniky, člen alebo vedúci vývojových tímov, koordinátor výroby alebo projektový manažér.

Garant: prof. Ing. Peter Šugár, CSc., peter.sugar@stuba.sk
Študijný poradca: doc. Ing. Augustín Görög, PhD., augustin.gorog@stuba.sk

 

Počítačová podpora návrhu a výroby

V študijnom programe sú zapracované najnovšie vedecké a praktické poznatky, potrebné na výkon inžinierskeho povolania alebo pre prípravu na doktorandské štúdium. Pri profilujúcich predmetoch sa kladie dôraz aj na precvičenie samostatnosti študentov formou semestrálnych zadaní. Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu výrobný inžinier. Viesť tímy realizujúce inžinierske počítačové analýzy, simulácie výrobných procesov a projektovať výrobné celky.

Uplatnenie absolventa

Absolventi môžu pracovať aj ako vedúci pracovných tímov využívajúcich počítačovú techniku v oblasti technickej prípravy výroby a sú schopní sa uplatniť ako manažéri firiem a súkromní podnikatelia v oblasti aplikácie výpočtovej techniky a CA systémov pri výrobe. Absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. O absolventov študijného programu je zo strany podnikov a firiem záujem už počas štúdia a preto sa uplatnia vo svojom obore.

Garant: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, jozef.peterka@stuba.sk
Študijný poradca: doc. Ing.  Ladislav Morovič , PhD., ladislav.morovic@stuba.sk

 

Výrobné technológie a výrobný manažment

Podstatnou charakteristickou črtou inžinierskeho študijného programu Výrobné technológie a výrobný manažment je, že poznatky získané na prvom stupni štúdia sú rozvinuté a doplnené v oblasti prírodných vied a najmä v oblasti profilujúcich technologických a manažérskych predmetov. Absolventi tohto programu získajú poznatky o kovových a nekovových materiáloch a technológiách ich spracovania, vrátane ich hlbších teórií. Na tieto poznatky organicky nadväzuje štúdium profilujúcich predmetov, predovšetkým z problematiky progresívnych výrobných technológií, rôznych manažérskych disciplín, komplexného manažmentu kvality, s dôrazom na teoretické poznatky a praktické zručnosti, vrátane technickej angličtiny. Sú v ňom premietnuté požiadavky výrobnej praxe s cieľom hlbšieho prepojenia teórie a praxe už počas inžinierskeho štúdia.
Študijný plán študijného programu je postavený na základe súčasných poznatkov vedy a je dobrým základom pre prípadné pokračovanie na doktorandskom stupni štúdia. V prípade, že absolvent nepokračuje v štúdiu na treťom stupni, má dostatok vedomostí a poznatkov, ktoré môže uplatniť v oblasti technickej prípravy výroby, plánovania a riadenia výrobného procesu a hodnotenia kvality výrobkov.
Študijný program je určený pre absolventov 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Výrobné technológie, ale aj príbuzných odborov Výrobná technika, Priemyselné inžinierstvo a Kvalita produkcie.

Uplatnenie absolventa

Po ukončení druhého stupňa študijného programu bude absolvent pripravený pokračovať na treťom stupni štúdia, alebo sa úspešne uplatniť na trhu práce. Vďaka svojim profesijným schopnostiam nájde uplatnenie ako samostatný alebo vedúci technológ výroby. Ďalej sa uplatní ako vedúci pracovník technickej prípravy výroby. Svoje miesto bude mať ako člen tvorivého tímu alebo ako jeho vedúci v rôznych odvetviach strojárskeho priemyslu. S ohľadom na počas štúdia získané vedomosti a zručnosti svoje uplatnenie nájde aj priamo vo výrobných prevádzkach ako líniový vedúci prípadne vedúci výrobnej prevádzky. Náročnosť úloh, ktoré dokáže každý absolvent samostatne riešiť je primeraná stupňu štúdia a profilu absolventa.

Garant: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc., alexander.caus@stuba.sk
Študijný poradca: doc. Ing. Augustín Görög, PhD., augustin.gorog@stuba.sk

 

Výrobné zariadenia a systémy

Inžiniersky študijný program výrobné zariadenia a systémy je zameraný na získanie teoretických a praktických poznatkov, založených na súčasnom stave vedy a na rozvíjanie schopností ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu.
Umožňuje študentom upevniť a prehĺbiť svoje bakalárske vzdelanie v konkrétnej oblasti študijného odboru výrobná technika. Základom je prehĺbenie vedomostí z prírodovedných predmetov. Profilujúce predmety v študijnom programe sú orientované do oblasti aplikovanej mechaniky, strojov, komponentov a modulov pre stavbu výrobnej techniky, logistiky, automatizácie a programovania výrobnej a manipulačnej techniky, projektovania, prevádzky a údržby výrobných zariadení a systémov, ako aj diagnostiky, spoľahlivosti a bezpečnosti technických systémov. Obsah štúdia tvoria aj predmety z oblasti manažérskych zručností.

Uplatnenie absolventa

Absolvent nájde uplatnenie ako projektant automatizovaných výrobných systémov a zariadení, prípadne ako technológ, samostatný podnikateľ v inžinierskych službách alebo ako špecialista na rôznych miestach výrobných a technologických úsekov.

Garant:  prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc., karol.velisek@stuba.sk
Študijný poradca: doc. Ing. Peter Košťál, PhD., peter.kostal@stuba.sk

 

Zváranie a spájanie materiálov

Absolvent študijného programu je pripravený na bezprostredný vstup na trh práce, ako aj na štúdium študijného programu 3. stupňa a na ďalšie profesijné vzdelávanie. Disponuje schopnosťami analyticky myslieť, kriticky prehodnocovať súčasný stav poznania vedy a techniky, navrhovať a implementovať požadované technologické spracovanie konštrukčných materiálov, posúdiť kvalitu zvarkov podľa medzinárodných štandardov, prognózovať životnosť zváraných a inými technológiami vyhotovených spojov a celkov, ako aj posúdiť ich bezpečnosť. Pri výkone svojho povolania zároveň dokáže aplikovať dosiahnuté manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie.

Uplatnenie absolventa

Absolvent nájde uplatnenie v  priemyselnej výrobe, v konštrukčných a projekčných kanceláriách, vo vývoji a výskume, ale aj v oblasti služieb, certifikácie a manažmentu. Môže pracovať ako technológ, konštruktér, člen a vedúci pracovník vývojových tímov, kontrolór kvality, koordinátor výroby, projektový manažér, obchodný zástupca a podobne.

Garant: prof. Ing. Milan Marônek, CSc., milan.maronek@stuba.sk
Študijný poradca: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD., IWE. roman.kolenak@stuba.sk

 

PROFIL ABSOLVENTA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Strojárske technológie a materiály

Absolvent doktorandského študijného programu: Strojárske technológie a materiály v odbore 2307 Strojárske technológie a materiály má prehĺbené a rozšírené teoretické poznatky z technologických disciplín z oblasti metalurgie, progresívnych technológií beztrieskového a trieskového spracovania materiálov, poznatky z disciplín počítačovej podpory a aplikácií CA technologických systémov a simulácie technologických procesov, z automatizácie technologických procesov a možnosti ich aplikácií vo výrobných podnikoch so zohľadnením kvalitatívnych, technicko-ekonomických a ekologických aspektov rôznych typov výrob.
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja výrobných procesov so základnou orientáciou na technológiu obrábania, zvárania, spájkovania, tvárnenia, zlievania ale i na tvorbu povrchov, strojársku metrológiu, montáž, tribológiu, CA technológie v strojárstve a strojov pre spracovanie kovov.

Uplatnenie absolventa

Absolventi študijného programu: Strojárske technológie a materiály nájdu uplatnenie v špičkových výskumných, vedeckých alebo školiacich organizáciách bez ohľadu na to, či sa jedná o domáci alebo zahraničný trh práce, ako aj v priemysle na postoch špičkových vývojových pracovníkov alebo v špičkových manažérskych funkciách v oblasti riadenia výrobných oddelení so sofistikovanou výrobnou technológiou, v ústavoch Slovenskej akadémie vied, na fakultách technických univerzít a technických vysokých škôl výrobno-technologického zamerania. Okrem toho sa uplatnia v organizáciách zabezpečujúcich ďalšie profesijné odborné vzdelávanie.

Garant: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, jozef.peterka@stuba.sk
Študijný poradca:  doc. Ing. Mária Kapustová, PhD., maria.kapustova@stuba.sk

 

Výrobné zariadenia a systémy

Uplatnenie absolventa 3. stupňa štúdia sa predpokladá najmä v oblasti vedy, výskumu a vývoja, v školstve, ale aj v praxi, a to predovšetkým vo výskumných a vývojových centrách firiem, či na vysoko špecializovaných miestach vo výrobe a riadení spoločností. Absolventi môžu nájsť uplatnenie ako odborníci na pozíciách, zameraných na  riešenie koncepčných technických a organizačných úloh komplexnej automatizácie výrobných systémov.
Napriek skutočnosti, že štatistiky uplatnenia absolventov nie sú presne vedené, je možné konštatovať, že väčšina absolventov doktorandského štúdia sa v súčasnosti bez problémov uplatní v odbore. Niekoľko absolventov po ukončení štúdia zostalo pracovať na fakulte. Viacerí absolventi naďalej spolupracujú s ústavom, vedú záverečné práce, prezentujú novinky z praxe, poskytujú odborné prednášky na vybrané témy, pomáhajú pri zabezpečovaní exkurzií a odborných praxí študentov, podieľajú sa na rozvoji ústavu formou darov a sponzoringu a pod.

Garant: prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc., karol.velisek@stuba.sk
Študijný poradca: doc. Ing. Peter Košťál, PhD., peter.kostal@stuba.sk