Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií
Číslo projektu VMSP-P-0009-09
Slovenský názov Elektrónovolúčový technologický komplex pre zváranie, naváranie a povrchové spracovanie materiálov
Anglický názov An electron technological complex for welding, surfacing and surface treatment of materials
Katedra  
Doba riešenia 2009-2011
Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
   
   
Číslo projektu APVV-0057-07
Slovenský názov Výskum zvárania a tvárnenia nitrooxidačne povrchovo upravených oceľových plechov
Anglický názov Research of Welding and Forming of Nitrooxidatively Treated Steel Sheets
Katedra Katedra zvárania
Doba riešenia 02.06.2008-31.12.2010
Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
   
   
Číslo projektu VMSP-P-0009-09
Slovenský názov Elektrónovolúčový technologický komplex pre zváranie, naváranie a povrchové spracovanie materiálov
Anglický názov A complex of technological electrorays of welding, welding on and surface material treatment.
Katedra Katedra zvárania
Doba riešenia 03.09.2009-31.07.2011
Zodpovedný riešiteľ František Kolenič,  PhD.
   
   
Číslo projektu VEGA 1/0099/10
Slovenský názov Zlepšenie štruktúry a vlastností heterofázových materiálov pri výrobe presných polotovarov technológiou dopredného hydrodynamického pretláčania odliatkov
Anglický názov The structure and property enhancement upon production of near-net-shape semi-products using technology of a direct hydrodynamic extrusion of castings
Katedra Katedra zlievarenstva 
Doba riešenia 01.01.2010 - 31.12.2011
Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
   
   
Číslo projektu VEGA 1/0354/08
Slovenský názov Technologické a ekologické aspekty elektrolytického plazmového procesu pri leštení antikoróznych ocelí
Anglický názov The technological and the enviromental aspects of the plasma-electrolytic process used for stainless steel polishing
Katedra Katedra zlievarenstva 
Doba riešenia 01.01.2008- 31.12.2010
Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.
   
   
Číslo projektu VEGA 1/0130/08
Slovenský názov Skúmanie vplyvu CAM stratégií na dosahovanú presnosť rozmerov a drsnosť obrobených plôch v podmienkach univerzitného HI-tech laboratória.
Anglický názov Research of influence of CAM strategies on achieved dimension accuracy and roughness of machined surface in conditions of university Hi-tech laboratory
Katedra Katedra obrábania a montáže
Doba riešenia 01.01.2008- 31.12.2010
Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
   
   
Číslo projektu VEGA 1/0060/08
Slovenský názov Numerická simulácia a experimentálna verifikácia tvárniteľnosti laserovo zváraných prístrihov pre automobilový priemysel.
Anglický názov Numerical simulation and experimental verification of laser welded tailored blanks formability for the automotive industry
Katedra Katedra tvárnenia
Doba riešenia 01.01.2008- 31.12.2010
Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
   
Číslo projektu VEGA 1/0381/08
Slovenský názov Výskum vplyvu fyzikálno metalurgických aspektov vysokoteplotného spájkovania na štruktúru spojov kovových a keramických materiálov
Anglický názov Study of the effect of physico-metallurgical aspect of high-temperature brazing on the structure of joints in metallic and ceramic materials
Katedra Katedra zvárania
Doba riešenia 01.01.2008- 31.12.2010
Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Roman Koleňák, PhD.
   
   
Číslo projektu VEGA 1/0842/09
Slovenský názov Špeciálne metódy metalurgického spájania ťažko zvariteľných materiálov a ich aplikácia na výrobu nových materiálov vysokýchtechnických parametrov
Anglický názov Special methods for metallurgical bonding of hard-to-weld materials and their application in manufacture of new materials with high technical parameters.
Katedra Katedra zvárania
Doba riešenia 01.01.2009- 31.12.2011
Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Milan Turňa, PhD.IWE
   
   
Číslo projektu VEGA 1/0111/10
Slovenský názov Výskum tvorby a rastu reakčných produktov v oblasti rozhrania spájkovaných spojov vyhotovených environmentálne vhodnými zliatinami s prihliadnutím na životnosť a spoľahlivosť.
Anglický názov Research of the creation and growth of the reaction products in the area of interface solder joints produced by the environmentally suitable alloys in consideration of lifetime and reliability
Anglický názov The determination of suitable parameters for precision casting production by centrifugal spin casting into silicon moulds.
Katedra Katedra zlievarenstva 
Doba riešenia 01.01.2010 - 31.12.2011
Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Matej Beznák, CSc.
   
   
Číslo projektu KEGA 3/6370/08
Slovenský názov Inovatívne postupy výučby výrobných technológií a materiálov na báze elektronického vzdelávania. Spolurieš. ŽU Zvolen
Anglický názov Innovations in teaching of production technologies and materials on base of e-learning.
Katedra Katedra obrábania a montáže 
Doba riešenia 2008-10
Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Peter Šugár, CSc.