Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií
Vedecká grantová agentúra
Projekt Číslo grantu Interné číslo Názov projektu Ústav Vedúci Doba riešenia Poznámka
Projekty riešené v roku 2014
VEGA 1/0254/11 1404 Technologická dedičnosť procesu mikroobrábania laserom a jej vplyv na technologické a úžitkové vlastnosti materiálu UVTE prof. Ing. Šugár P., CSc. 2011-14  
VEGA 1/2594/12 1417 Výskum metalurgického  spájania a ďalších  technologických procesov spracovania horčíkových a iných ľahkých zliatin progresívnymi a ekologicky vhodnými technológiami.  UVTE Ing. Sahúl M., PhD.  2012-14  
VEGA 1/0615/12 1416 Vplyv parametrov 5-osového brúsenia na geometrickú presnosť stopkových rezných nástrojov.  UVTE doc. Ing. Václav Š., PhD.  2012-14  
VEGA 1/0455/14 1432 Výskum modifikovaných spájkovacích zliatin pre beztavivové spájkovanie kovových a keramických materiálov UVTE doc. Ing. Koleňák R. , PhD. 2014-16  
VEGA 1/0470/14 1433 Využitie moderných metód optického 3D skenovania na analýzu defomácií zvarkov  UVTE prof. Ing. Marônek M. CSc. 2014-16  
VEGA 1/0477/14 1434 Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím HI-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú montáž UVTE doc. Ing. Pokorný P., PhD. 2014-17  
VEGA 1/0481/14 1435 Výskum diagnostiky chýb zvarových spojov pomocou moderných NDT metód UVTE prof. Ing.Ulrich K. PhD. 2014-16  
Kultúrno - edukačná grantová agentúra 
Projekt Číslo grantu Interné číslo Názov projektu Ústav Vedúci Doba riešenia Poznámka
Projekty riešené v roku 2014
KEGA 032STU-4/2014 1751 Implementácia princípov Blended Learningu do výučby programovania CNC výrobných strojov a zariadení s pokrokovou kinematickou štruktúrou  UVTE prof. Ing. Šugár P., CSc. 2014-16  
KEGA 047STU-4/2012 1746 Vybudovanie on-line učebne pre dynamické vzdelávanie študentov SŠ a VŠ z oblasti návrhu a výroby tvarovo zložitých súčiastok.  UVTE prof. Ing. J. Peterka, Dr. 2012-14  
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Projekt Číslo grantu Interné číslo Názov projektu Ústav Vedúci Doba riešenia Poznámka
Projekty riešené v roku 2014
APVV APVV-0248-12 1K25 Výskum vlastností zvarových spojov duplexných a superduplexných ocelí UVTE prof. Ing. K. Ulrich, PhD. 2013-16  
APVV APVV-0023-12 1K26 Výskum nových spájkovacích zliatin pre beztavivové spájkovanie s využitím lúčových technológií a ultrazvuku UVTE doc. Ing. R. Koleňák, PhD. 2013-17