Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

KEGA 032 STU -4/2014 (int. č. )

Implementácia princípov blended learningu do výučby programovania CNC výrobných strojov, zariadení s pokrokovou kinematickou štruktúrou

Šugár Peter, prof. Ing., CSc.

VEGA 1/0254/11 (int. č. 1404)

Technologická dedičnosť procesu mikroobrábania laserom a jej vplyv na technologické a úžitkové vlastností materiálu

Šugár Peter, prof. Ing., CSc.

VEGA 1/0481/14 (int. Č.     )

Výskum diagnostiky chýb zvarových spojov pomocou moderných NDT metód.

Ulrich Koloman, prof. Ing., PhD.,

VEGA 1/0455/14 (int. Č.     )

Výskum modifikovaných spájkovacích zliatin pre beztavivové spájkovanie kovových a keramických materiálov

Koleňák Roman, doc. Ing., PhD.

VEGA 1/0477/14 (int. Č.    )

Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím Hi-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú montáž.

Pokorný Peter, Doc., Ing., PhD.,

VEGA 1/0470/14 (int. Č.     )

Využitie moderných metód optického 3D skenovania na analýzu deformácií zvarkov

Marônek Milan, prof. Ing., CSc.,

VEGA  1/0615/12  (int. č. 1416)

Vplyv parametrov 5-osového brúsenia na geometrickú presnosť stopkových rezných nástrojov.

Štefan Václav, doc. Ing., PhD.

VEGA  1/2594/12  (int. č. 1417)

Výskum metalurgického spájania a ďalších technologických procesov spracovania horčíkových a iných ľahkých zliatin progresívnymi a ekologicky vhodnými technológiami

Miroslav Sahul Ing., PhD.

VEGA  1/0273/14 (int. Č.      )

Výskum vplyvu technologických parametrov výroby oceľových drôtov ťahaných za studena na ich mechanické vlastnosti a  spotrebu prievlakov

Tittel Viktor, doc. Ing., CSc.,

VEGA 1/0137/14 (int. Č.     )

Výskum, vývoj a aplikácia metód kvantitatívnej metalografie na stanovenia lokálnej plastickej deformácie v tvárnení

 Martinkovič Maroš, doc. Ing. PhD.

VEGA 1/0509/14 (int. Č.     )

Skúmanie možností zvyšovania koróznej odolnosti odliatkov z nehrdzavejúcich ocelí

Podhorský Štefan, Doc. Ing. CSc.

KEGA  047STU-4/2012 (int. č. 1746)

Vybudovanie On-line učebne pre dynamické vzdelávanie študentov stredných a vysokých škôl z oblasti návrhu a výroby tvarovo zložitých súčiastok.

Jozef Peterka, prof. Dr. Ing.

APVV-0248/12 (int. č. 1K25)

Výskum vlastností zvarových spojov duplexných a superduplexných ocelí

Ulrich Koloman, prof. Ing., PhD.,

APVV-0023/12 (int. č. 1K26)

Výskum nových spájkovacích zliatin pre beztavivové spájkovanie s využitím lúčových technológií a ultrazvuku

Koleňák Roman, doc. Ing., PhD.

SF - 707513  MIKON (int. č. 6515)

Priemyselný výskum silenblokov pre nadmerné zataženie pri extrémnych teplotách v oblasti priemyselného využitia

MIKON spol.s r.o. Púchov

SF - WeldCenter  (int. č. 2019)

Centrum pre výskum a vývoj v oblasti elektrónovolúčových a progresívnych oblúkových technológií zvárania, navárania a povrchového spracovania

MTF STU Trnava (zodpovedný prof. Marônek)

SF - Metrológia (int. č. 2020)

Technická infraštruktúra výskumu a vývoja pre oblasť kontaktných a bezkontaktných metód merania

MTF STU Trnava (zodpovedný prof. Görög)