Prejsť na obsah
Vedenie
 • prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

 • doc. Ing. Roman Čička, PhD.
 • doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.
 • doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. (uvoľnený z funkcie prodekana k 3.11.2021)
 • prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
 • prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
 • Ing. Alica Tibenská
 • Dr.h.c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
 • doc. Ing. Ivan Buranský, PhD.
 • prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
 • Ing. Peter Szabó, PhD.
 • Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
 • doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.
 • prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
 • prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
 • Ing. Viliam Vretenár, PhD.
 • doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. za ZR MTF STU
 • doc. Ing. Milan Naď, CSc. za  AS MTF STU      
 • Ing. Marián Pavlík za SČ AS MTF STU