Prejsť na obsah
Vedenie

(funkčné obdobie 01. 11. 2010 - 31. 10. 2014)
(funkčné obdobie 01. 11. 2014 - 31. 10. 2018)
(funkčné obdobie 01. 11. 2018 - 31. 10. 2022)

(aktuálne zloženie platné od 01. 11. 2018)

Interní členovia  odbor HaI  funkcia
1. prof. Ing. MILOŠ ČAMBÁL, CSc.  Priemyselné inžinierstvo  predseda VR
   
2. prof. Ing. PETER ŠUGÁR, CSc.  Strojárske technológie a materiály  podpredseda VR
     
3. prof. Ing. ĽUBOMÍR ČAPLOVIČ, PhD.

 Materiály

 člen
4. prof. Ing. ALEXANDER ČAUS, DrSc.  Strojárske technológie a materiály  člen
5. doc. Ing ROMAN ČIČKA, PhD.  Materiály  člen
6. prof. Ing. MÁRIA DOMÁNKOVÁ, PhD.  Materiály  člen
7. doc. Ing. MARIANA DERZSI, PhD.  Materiály  člen
8. doc. Ing. KRISTÍNA GERULOVÁ, PhD.  Bezpečnostné vedy  člen
9. doc. Ing. HELENA MAKÝŠOVÁ, PhD.  Priemyselné inžinierstvo  člen od1.1.2021
10. prof. Ing. ROMAN KOLEŇÁK, PhD.  Strojárske technológie a materiály  člen
11. Dr.h.c. prof. Dr. Ing.  OLIVER MORAVČÍK  Automatizácia  člen
12. prof. Ing. PETER SAKÁL, CSc.  Priemyselné inžinierstvo  člen
13. prof. Ing. MAROŠ SOLDÁN, PhD.  Bezpečnostné vedy  člen
14. prof. Ing. ĽUBOMÍR ŠOOŠ, PhD.  Výrobná technika  člen
15. doc. Ing. MAXIMILIÁN STRÉMY, PhD.  Automatizácia  člen
16. prof. Ing. PAVOL TANUŠKA, PhD.  Automatizácia  člen
17. prof. Ing. PAVEL VAŽAN, PhD.  Automatizácia  člen
18. prof. h.c. prof. Ing. KAROL VELÍŠEK, CSc.  Výrobná technika  člen
   
Externí členovia: odbor HaI  funkcia
19. prof. Ing. KAROL BALOG, PhD. Bezpečnostné vedy

Člen VR MTF STU; Emeritný profesor

20. Ing. MIROSLAV BOŽIK, PhD. Automatizácia

Člen VR MTF STU; člen predstavenstva a riaditeľ divízie JAVYS, a. s.

21. prof. Ing. IVO HLAVATÝ, Ph.D. Strojírenská technologie

Člen VR MTF STU; FS VŠB TU Ostrava

22. doc. Ing. BŘETISLAV JANOVSKÝ, Dr. Bezpečnost průmyslu, větrání a požární ochrana

+Člen VR MTF STU; riaditeľ VaV OZM Research, s r.o.

23. Ing. ĽUBOŠ  LOPATKA, PhD. Priemyselné inžinierstvo

Člen VR MTF STU; MH Manažment, a.s. Bratislava

24. prof. Dr. Ing. MILAN SÁGA Časti a mechanizmy strojov

Člen VR MTF STU; dekan SjF ŽU Žilina

25. Dr.h.c. prof. Ing. JOZEF ŽIVČÁK, PhD. MPH. Biomedicínske inžinierstvo

Člen VR MTF STU; dekan Strojnícka fakulta TU v Košiciach

26. Mgr. MARTIN VENHART, PhD. Materiály

Člen VR MTF STU; člen Predsedníctva SAV

27. prof. RNDr. MIROSLAV URBAN, DrSc. Chemická fyzika

Člen VR MTF STU; Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

   
Čestní externí členovia: odbor HaI funkcia
28. Ing. JURAJ VÁCLAV, PhD. Automatizácia

Člen VR MTF STU; riaditeľ Odboru jadrových materiálov, ÚJD SR, Trnava

 

Rokovací poriadok VR MTF STU

 

Za správnosť: Peter Šugár

 

Aktualizované: 01.01.2021