Prejsť na obsah
Dianie na MTF

máj 2017

 • 30.05.2017
  • Hosťovanie zahraničného profesora-výzva VÚB
   Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického a finančného zamerania každoročne vyhlasuje otvorenú grantovú schému na: Hosťovanie zahraničného profesora / profesorky ekonómie  
  • MTF STU na Techfórum 2017
   V dňoch 23.-26.5.2017 sa prezentovala MTF STU na podujatí Techfórum 2017, ktoré bolo súčasťou medzinárodneho strojárskeho veľtrhu v Nitre.  
 • 29.05.2017
  • Návšteva na UVTE
   Dňa 26.5.2017 navštívil Ústav výrobných technológií Ing. Jozef Šandora,PhD.  
  • Prihlášky na inžinierske štúdium do konca mája
   NEZABUDNI - termín podávania prihlášok na inžinierske štúdium do konca mája!!!!  
  • NANO Art (31.5.2017)-pozvánka
   Ústav polymérov SAV Bratislava a Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave si Vás dovoľujú pozvať na otvorenie výstavy NANO Art (Advanced Technology Applied in Fine Art).  
  • Celouniverzitná licencia MATLAB na STU!
   Študenti a pracovníci STU majú teraz k dispozícií plnú verziu MATLABu – skvelého nástroja na inžinierske výpočty a výskum, ktorý používajú najlepšie univerzity na svete.  
 • 23.05.2017
 • 22.05.2017
 • 19.05.2017
 • 18.05.2017
 • 17.05.2017
  • Výberové konanie na docentov
   Výberové konanie na docentov  
  • Účasť našich študentov na ŠVOČ vo Zvolene
   Dňa 11. mája 2017 sa zúčastnili aktívne Bc. Tomáš Zelenay, Bc. Rudolf Husovič a Gabriela Hubinová 58. ročníka Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene.  
  • Voľby do Zamestnaneckej rady (ZR) MTF STU so sídlom v Trnave
   Voľby do ZR sa uskutočnia v dňoch 16. 5. 2017 a 17. 5. 2017.  
  • Oznam o konaní inauguračnej prednášky doc. Ing. Márie Dománkovej, PhD.
   Dňa 25. 5. 2017 bude na MTF STU, ul. Jána Bottu 25 v Trnave, o 13.00 hod. v m. č. 214 na zasadnutí VR MTF STU prednesená inauguračná prednáška doc. Ing. Márie Dománkovej, PhD. pedagogickej pracovníčky MTF STU v Trnave na tému: „Aplikácia transmisnej elektrónovej mikroskopie v oblasti materiálového výskumu“  
  • Výberové konanie na odborných asistentov a asistenta
   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov  
  • STU má plnú verziu MATLABu
   Študenti a pracovníci STU majú teraz k dispozícií plnú verziu MATLABu – skvelého nástroja na inžinierske výpočty a výskum, ktorý používajú najlepšie univerzity na svete. Študenti a zamestnanci ho môžu používať na pracovných a osobných počítačoch aj na mobiloch a absolvovať zdarma certifikované kurzy.  
  • Mobility pre výskumníkov- výzva
   Štipendium na 1-14 dňové prednáškové a výskumné pobyty v ČR pre akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov.  
 • 16.05.2017
  • Stretnutie s bývalými zamestnancami MTF STU
   Dňa 12. 05. 2017 sa v priestoroch fakulty už ôsmy krát uskutočnilo stretnutie vedúcich zamestnancov MTF STU s bývalými zamestnancami MTF STU, ktorí v rokoch 1986 - 2016 skončili pracovný pomer odchodom do dôchodku.  
  • Zahraničná návšteva na UPIM
   V dňoch 8. - 12.5. 2017 poctil svojou návštevou Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, MTF STU v Trnave, p. Doc. Ing. Jože Kropivšek, PhD. z University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Slovenia.  
 • 15.05.2017
  • Návšteva z Južnej Kórei
   Dňa 11.5.2017 doc. Ing. Štefan Václav, PhD. riaditeľ UVTE prijal návštevu z Južnej Kórei – Korea Institute of Industrial Technology a z firmy AM Technology Co,. Ltd. Návšteva bola uskutočnená na základe žiadosti kórejskej strany oboznámiť sa s pracoviskami UVTE MTF STU.  
  • Návšteva z Beijing University of Technology na MTF
   V dňoch 18. - 23.4.2017 prodekan MTF STU prof. Ing. Milan Marônek, CSc. a riaditeľ UVTE doc. Ing. Štefan Václav, PhD. prijali delegáciu z Beijing University of Technology, College of Materials Science and Technology v rámci spoločného bilaterálneho projektu APVV SK-CN.  
 • 14.05.2017
 • 12.05.2017
 • 10.05.2017
  • CEEPUS – informácia
   Spolupráca vysokých škôl v sieťach sa realizuje v rámci sietí pozostávajúcich aspoň z troch vysokých škôl, z toho aspoň dve musia byť z rôznych členských krajín programu CEEPUS...  
  • Stretnutie s bývalými zamestnancami
   Dňa 12.5.2017 (od 12.30 hod.) sa v priestoroch fakulty na Ul. Jána Bottu uskutoční Stretnutie s bývalými zamestnancami na pozvanie dekana prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku.  
 • 05.05.2017
  • Zverejnenie kandidátov na členov do AS MTF STU - študenti
   V súlade so schváleným harmonogramom doplňujúcich volieb do AS MTF STU na funkčné obdobie 2014-2018 volebná komisia spracovala návrhy akademickej obce MTF STU a zverejňuje zoznam kandidátov  
  • NONSTOP 2017 - pozvánka na študentskú akciu
   Nájdite si spolu s nami čas v dňoch 4.-6. mája 2017, pretože v priestoroch Študentského domova Miloša Uhra budeme NONSTOP.  
  • Výzva na projekty - Nadácia Volkswagen
   Nadácia Volkswagen Slovakia otvára tradičný grantový program určený pre vysoké školy a univerzity technického zamerania na Slovensku – Rozvíjať technik(o)u.  
  • APVV SK-Taiwan- výzva
   Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov...  
  • VYKONÁVACIE PREDPISY PRE DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO AS MTF STU
   VYKONÁVACIE PREDPISY PRE DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO AS MTF STU (Študentská časť AS MTF STU pre volebné obdobie 2014-2018)  
  • Seminár - Výsledok, Patent, Licencia
   Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva vedecko-výskumných pracovníkov na seminár zameraný na nasledovné témy...  
  • Seminár k duševnému vlastníctvu
   Seminár 30.5.2017 Bratislava (bezplatný) - Ako prebieha proces patentovania? Oplatí sa Váš produkt/ technológiu patentovať? A ako vystihnúť ten správny moment? Koľko patenty stoja a aké typy existujú? Zistíte viac o patentoch od odborníkov z Úradu priemyselného vlastníctva SR a patentového zástupcu pre Európu, Slovensko a Čechy.  
  • Zástupcovia IBM prijatí vedením MTF STU
   Zástupcovia IBM Ing. Matúš Košina, obchodný zástupca pre globálne trhy v IBM, Ing. Martin Martinkovič, konzultant pre vzťahy s univerzitami a ďalšie vzdelávanie, Ing. Martin Vívodík, IIC koordinátor a Bc. Ján Januš, študent Priemyselného manažérstva, boli prijatí dňa 4.5.2017 vedením fakulty v zastúpení prodekanky pre zahraničné projekty, doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. a prodekana pre rozvoj, doc. Ing. Petra Pokorného, PhD.  
 • 03.05.2017
  • Prednáška na tému Medzinárodný finančný manažment na MTF
   Dňa 03.05.2017 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU Trnava uskutočnila pre študentov 1. ročníka Ing. štúdia priemyselného manažérstva prednáška na tému Medzinárodný finančný manažment realizovanou IBM International Services Centre s.r.o. s prednášajúcimi Ing. Ľubicou Kmeťovou za Regional Accounting Center Bratislava a Ing. Kolomanom Murakozym za IBM Europe Finance Centers.  
  • Šachový turnaj o pohár rektora STU 2017
   Dňa 24. 4. 2017 sa v priestoroch rektorátu STU v Bratislave konal Šachový turnaj o pohár rektora STU.