Prejsť na obsah
Študijné oddelenie

Študijné oddelenie je samostatným oddelením fakulty. Komplexne zabezpečuje všetky administratívne a servisné činnosti a aktivity súvisiace so štúdiom študentom všetkých stupňov štúdia, sociálnym zabezpečením študentov a systémom kvality v pedagogickom procese. V spolupráci s ďalšími útvarmi fakulty poskytuje služby v súvislosti so zabezpečením úloh organizačného charakteru.  Prispieva k plneniu hlavných a vedľajších úloh fakulty v rozsahu dohodnutým s vedením fakulty.

Do pôsobnosti oddelenia patrí:

 • evidencia životného cyklu študenta a s tým spojené činnosti pre všetky tri stupne štúdia s podporou akademického informačného systému,
 • propagácia štúdia smerom k uchádzačovi o štúdium – úprava informácií na webe, príprava propagačných materiálov, účasť na propagačných akciách a vzdelávacích veľtrhoch, inzercia v periodikách,
 • organizačné činnosti spojené s Programom Ambasádor, Deň otvorených dverí, Letná univerzita stredoškolákov a ďalších
 • administrácia  a organizovanie procesu prijímacieho konania na všetky stupne štúdia,
 • zabezpečovanie komplexnej agendy motivačných štipendií pre študentov,
 • zabezpečovanie komplexnej agendy sociálnych štipendií pre študentov,
 • zabezpečovanie komplexnej agendy pre stále komisie dekana a Ad hoc komisie dekana – disciplinárna komisia, komisia pre sociálne veci študentov, prijímacia komisia dekana pre prijímanie uchádzačov na štúdium,
 • Black Box – administratíva, reakcia, riešenie podnetov a sťažností,
 • aktualizácia a správa údajov na webovej stránke fakulty v oblastiach pôsobenia oddelenia,
 • organizácia fakultných akademických slávností a spolupráca pri organizovaní ďalších akcií fakulty,
 • organizačné zabezpečenie ŠVOČ a ŠVK,
 • administratívna podpora v príprave a procese akreditácie,
 • administratívne zabezpečenie ponuky a spracovanie štatistík celoživotného vzdelávania,
 • v spolupráci s ďalším útvarom fakulty evidovanie zahraničných pobytov študentov fakulty,
 • zabezpečovanie prípravy analýz a štatistík týkajúcich sa agendy študentov pre potreby Rektorátu, MŠ SR, vonkajšieho prostredia, vedenia a útvarov fakulty,
 • zabezpečovanie podkladov k spracovaniu výročných správ o vzdelávaní, o zhodnotení prijímacieho konania, o činnosti VŠ,  správ o hospodárení a financovaní fakulty,  
 • administratívna komunikácia s útvarmi fakulty pri príprave podkladov rozvrhov,
 • zabezpečenie prípravy prezentácií/propagácií firiem, činnosti súvisiace s ponukou práce študentom, aktivity v rámci kariérneho poradenstva pre študentov.