Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Ciele projektu

Cieľ projektu

Väzba na príslušný cieľ opatrenia

Vytvorenie centra  poznatkovej organizácie a riadenia práv duševného vlastníctva pre podporu intelektuálneho kapitálu vedeckého potenciálu fakulty.

Zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov a celého Slovenska. 

 

Špecifické ciele projektu

Väzba na príslušné aktivity opatrenia

1. Vznik útvaru s funkcionalitou virtuálnej knižnice a digitálneho archívu duševného vlastníctva .

Podpora riadenia práv duševného vlastníctva vo výskumných organizáciách.

Tvorba a prevádzka inštitúcií a útvarov zabezpečujúcich komplexnú podporu riadenia práv duševného vlastníctva výskumných organizácií financovaných z verejných zdrojov a spoločných výskumných inštitúcií, do ktorých sú zapojené organizácie financované z verejných zdrojov, vrátane podpory finančného krytia prvých fáz právnej ochrany duševného vlastníctva

2. Vznik útvaru s funkcionalitou komplexnej  starostlivosti práv duševného vlastníctva inštitúcie.

Podpora riadenia práv duševného vlastníctva vo výskumných organizáciách.

Tvorba a prevádzka inštitúcií a útvarov zabezpečujúcich komplexnú podporu riadenia práv duševného vlastníctva výskumných organizácií financovaných z verejných zdrojov a spoločných výskumných inštitúcií, do ktorých sú zapojené organizácie financované z verejných zdrojov, vrátane podpory finančného krytia prvých fáz právnej ochrany duševného vlastníctva

3. Vznik útvaru s funkcionalitou expertného  vedeckého  a výučbového pracoviska duševného  a priemyselného  vlastníctva pre vedecko- výskumnú základňu organizácie.

Podpora riadenia práv duševného vlastníctva vo výskumných organizáciách.

Tvorba a prevádzka inštitúcií a útvarov zabezpečujúcich komplexnú podporu riadenia práv duševného vlastníctva výskumných organizácií financovaných z verejných zdrojov a spoločných výskumných inštitúcií, do ktorých sú zapojené organizácie financované z verejných zdrojov, vrátane podpory finančného krytia prvých fáz právnej ochrany duševného vlastníctva

   

Analýza potrieb a nadväznosť projektu na zvolené ciele

Analýza potrieb a nadväznosť na zvolené ciele riešenia projektu vychádza z poznania, že informácie sú výsostne dôležitým faktorom efektívneho fungovania každej súčasnej univerzity. Determinujú úroveň, príťažlivosť a kvalitu jej vzdelávacieho procesu a súčasne sú podmienkou i výstupom kvalitnej vedeckovýskumnej činnosti výskumnej univerzity. Výskum a vzdelávanie predstavujú najefektívnejšie investície do rozvoja výrobných faktorov, ktoré sa zhodnocujú dvoma formami: inovuje a zefektívňuje sa proces tvorby úžitkových hodnôt vo vzdelávacej a výskumnej organizácii a vytvárajú sa  podmienky pre vlastný rozvoj organizácie - rozvoj jej poznatkového potenciálu. Účelnosť a efektívnosť poznatkového manažmentu musí byť potvrdená množstvom a kvalitou výstupov. Kvalita výskumnej univerzity si bude vždy vyžadovať relevantné informačné zabezpečenie vzdelávacieho a vedecko-výskumného procesu. Základná charakteristika vhodnosti predkladaného projektu súvisí s revíziou postavenia znalostí duševného vlastníctva v hodnotovej hierarchii doterajších poznatkov, kde by sa poznatky mali chápať ako univerzálna výhoda, ktoré uľahčujú organizovanie podporných systémov vedy a výskumu. Riadenie poznatkov duševného vlastníctva možno charakterizovať ako proces podporujúci a umožňujúci integrovaný prístup a využitie všetkých informačných aktivít a zdrojov vo fázach vedeckého výskumu .

Rámcové pravidlá pre štátne  programy rozvoja infraštruktúry sú orientované na nasledovné aktivity a projekt svojim obsahom korešponduje so stanovenými rámcovými pravidlami takto:

  • zabezpečovať rozvoj technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v určitých oblastiach s cieľom vytvárať základné podmienky pre realizovanie výskumu a vývoja predovšetkým pre hospodársky, alebo spoločenský rozvoj Slovenska - projekt predpokladá zmenu infraštruktúry služieb súčasného odboru poznatkového manažmentu
  • dosiahnuť synergický efekt v podpore výskumu a vývoja, kde bude podporovaný rozvoj technickej infraštruktúry výskumu a vývoja predovšetkým v tých oblastiach, ktoré sú oblasťami vecných priorít výskumu a vývoja - k vecným prioritám patrí ochrana a riadenie práv duševného vlastníctva, na ktoré je celý projekt orientovaný
  • z prostriedkov štátneho rozpočtu podporovať vybudovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja tak, aby na Slovensku nebola duplicitne budovaná v tej istej oblasti výskumu a vývoja - v regióne, ani v rámci celej univerzity nie je vytvorené pracovisko, resp. funkcionalita, ktorá by sa venovala riadeniu práv duševného vlastníctva     
  • prostredníctvom štátnych programov rozvoja infraštruktúry podporovať založenie a začiatočnú etapu budovania organizácií, ktoré budú zabezpečovať transfer poznatkov do hospodárskej alebo spoločenskej praxe a skvalitneniu výskumu  a vývoj v regióne, v SR - projekt svojimi aktivitami zhodnocuje významy informácií a tvorí konkrétny príklad transferu informácií na poznatky s pridanou hodnotou pre ďalší vedecký výskum na fakulte (univerzite). Navyše vytvára informačné produkty verifikované v aplikovanom výskume.

Projekt Centra poznatkovej organizácie duševného vlastníctva je jedinečným naplnením nielen priorít dlhodobého zámeru rozvoja štátnej vednej a technickej politiky, ale môže sa stať reálnym výstupom v súlade s filozofiou rámcových pravidiel pre štátne programy. Celý obsah projektu generuje základné myšlienky, ktoré sa dajú definične ohraničiť základnými pojmami, resp. tézami:

  • transfer poznatkov a budovanie poznatkovej (znalostnej) spoločnosti (organizácie),
  • vybudovanie virtuálnej sféry informácií podporujúcich priamo výsledky vedy a výskumu,
  • komplexná starostlivosť o riadenie práv duševného vlastníctva ako nástroj informačného a znalostného manažmentu,
  • spĺňa predpoklady pre vytvorenie priestoru na verifikáciu poznatkov vo vedeckom výskume.