Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Realizáciou projektu Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva v rámci výzvy Operačného programu Výskum a vývoj - 2008/2.2/01-SORO v prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja/ 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (ktorého hlavným cieľom bolo vytvorenie centra  poznatkovej organizácie a riadenia práv duševného vlastníctva pre podporu intelektuálneho kapitálu vedeckého potenciálu fakulty) sa zabezpečil vzdialený prístup k využívaniu svetových databáz pre MTF STU.

Pre riešenie  projektu a zabezpečenie aktivity s cieľom vytvorenia virtuálnej knižnice s jedinečným informačným fondom databáz pre podporu vedy a výskumu boli predmetom verejného obstarávania elektronické informačné zdroje - databázy/licencie, ktoré máte možnosť využívať cez prístupové práva:

www.engineeringvillage.com

a

http://online.sagepub.com/

V súvislosti s riešením projektu Vám Akademická knižnica MTF STU ponúka tvorbu informačných produktov z vyššie uvedených databáz. Na základe Vami stanovených požiadaviek budeme monitorovať všetky databázy a poskytovať relevantné informácie z informačných zdrojov a vytvoríme znalostnú databázu expertných oblastí výskumu fakulty.

Požiadavky môžu zamestnanci  (najmä výskumní pracovníci a doktorandi) špecifikovať v priloženom formulári.

Kontakt:    PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD. ; Mgr. Alena Prelovská