Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

  

Výzva na predkladanie ponúk (zadávanie podprahovej zákazky)

MTF podprahová zákazka  - PZ č. MTF 01/2010 mobilné POSUVNÉ REGÁLE

  

Identifikácia obstarávateľskej organizácie

Názov: Slovenská technická univerzita Bratislava,

Materiálovotechnologická fakulta so  sídlom v Trnave,

Paulínska 16, 917 24 Trnava

IČO: 00 397 687

  

Kontaktná osoba: Ing. Martin Korbačka

Adresa: Paulínska 16, 917 24 Trnava

E-mail: martin.korbacka@stuba.sk,   

Telefón:  0905 404 257

Internetová adresa: www.mtf.stuba.sk

  

Predmet zákazky

Zákazka na dodanie tovarov - kúpa

  

Názov predmetu zákazky:

mobilné POSUVNé REGÁLE

  

Podprahová Zákazka č. MTF 01/ 2010 Mobilné posuvné regále

pre projekt „Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva"

ITMS kód projektu 26220220054

  

Rozdelenie predmetu zákazky na časti

Nie

  

Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je

-          dodávka zariadenia Mobilné posuvné regále

-          montáž zariadenia Mobilné posuvné regále (v ďalšom texte MPR)

Presnejšia špecifikácia sa nachádza v časti „C Opis predmetu zákazky súťažných podkladov".

Tovar požadujeme nový

  

Miesto dodania predmetu zákazky

Tovar bude dodaný na MTF STU, Odbor poznatkového manažmentu, J. Bottu 25,  91724 Trnava

  

Obhliadka miesta dodania a montáže

Obhliadka miesta dodania a montáže sa uskutoční dňa 24.05.2010 o 10:00 h. zraz účastníkov o 09:45 h. na STU MTF Odbor poznatkového manažmentu J. Bottu 25,  91724 Trnava. Prosíme nahlásiť účasť  E-mail: martin.korbacka@stuba.sk,   tel.  0905 404 257, minimálne deň pred termínom obhliadky do 12:00 h.

  

  

  

  

Spoločný slovník obstarávania (CPV)

CPV - 39152000-2 Mobilné police na knihy

CPV - 45223100-7 Montáž kovových konštrukcií

  

Doplnkový slovník (CPV)

CPV - FA01-6 Na účely vzdelávania

  

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky

Rozsah zákazky je určený pre kapacitu do 100 000 knižničných jednotiek.

  

Možnosť predloženia variantných riešení:

Nie

  

Typ zmluvy

Kúpna zmluva podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/2009Zb. z. v znení neskorších predpisov.

  

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

-    Verejná zákazka bude financovaná z prostriedkov Štrukturálnych fondov EU, z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa, a štátneho rozpočtu - ŠR.

-    Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky alebo zálohy na plnenie zmluvy.

-    Platby sa uskutočnia po odovzdaní a prevzatí celej zákazky. Splatnosť faktúry je podľa zmluvy uzavretej medzi obstarávateľom a Agentúrou ministerstva školstva SR 150 dní.

-    Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo viazať 10 % z ceny diela, z ktoré uvoľní po riadnom a úplnom vykonaní diela a odstránení prípadných chýb a nedorobkov.

 

Podmienky účasti záujemcov:

v zmysle § 99 ods. 1 písm. b)

  

Osobné postavenie

-    doklad o oprávnení dodávať tovar § 26.1.f, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby - výpis z obchodného, prípadne živnostenského registra (aktuálny originál dokladu alebo overenú fotokópiu dokladu nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk § 26.2.e,)

  

Finančné a ekonomické postavenie

-    minimálny ročný obrat 180 000 € za posledné 3 roky (2007, 2008, 2009) doložené ekonomickou uzávierkou a súvahou za uvedené obdobia,

-    zoznam vlastných dodávok predmetu obstarávania za posledné 3 roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, s potvrdením odberateľov,

-    preukázanie schopnosti zabezpečovať servis dodaných zariadení doložením kópie servisnej zmluvy s odberateľom.

  

Zabezpečenie kvality

-    certifikát manažérstva riadenia kvality podľa ISO 9001: 2008, alebo popis vlastného systému opatrení z hľadiska manažérstva riadenia kvality, ktoré použije pri plnení predmetu zákazky, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača,

-    vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponúk,

-    vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so všetkými podmienkami určenými obstarávateľom uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.

  

Podmienky poskytnutia súťažných podkladov

Kontaktná osoba: Ing. Martin Korbačka, Ing. Silvia Rosenbergerová,

Adresa: Paulínska 16, 917 24 Trnava E-mail : martin.korbacka@stuba.sk,  telefón:  0905 404 257

Súťažne podklady budú vydávať denne od zverejnenia výzvy do 24.05.2010 v čase od 09:00 h. do 12:00 h. Ing. Martin Korbačka v miestnosti 068, alebo Ing. Silvia Rosenbergerová, e-mail: silvia.rosenbergerova@stuba.sk,  v miestnosti 065 na adrese MTF STU, Paulínska 16, 917 24 Trnava.

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady končí: 24.05.2010 do 12:00 h.

  

Úhrada za súťažné podklady:

Nie

  

Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk:  denne v čase 8:00 -12:00 h. najneskoršie do 03.06.2010 do 12:00 h.

Adresa: Paulínska 16, 917 24 Trnava, podateľňa, prízemie.

  

Otváranie obálok s ponukami:

Dátum a čas otvárania obálok s ponukami: 03.06.2010 o 12:35 h.

Miesto otvárania obálok s ponukami: Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Paulínska 16, 91724 Trnava miestnosť č. 068 na prízemí.

  

Kritériá na hodnotenie ponúk:

Najnižšia  cena.


 

Lehota viazanosti ponúk:

30.11.2010.

  

Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska?

Toto právo nebude uplatnené.

  

Použitie elektronickej aukcie

Nepoužije sa.

  

Zákazka sa týka projektov / programov financovaných z fondov EU

Zákazka bude financovaná zo štrukturálnych fondov EU - projekt „Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva" ITMS kód projektu 26220220054

  

Ďalšie informácie :

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie podprahovej zákazky v prípade, ak  

-    ponuka uchádzača presiahne čiastku podprahovej zákazky,

-    žiaden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti zadané verejným obstarávateľom,

-    verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku,

-    ani jedna z ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky,

-    alebo ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo zadávanie podprahovej zákazky.

 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Meno odborne spôsobilej osoby:

Ing. Martin Korbačka

zodpovedný za verejné obstarávanie MTF STU

registračné číslo OSO: D014-099-2001

E-mail : martin.korbacka@stuba.sk,  tel.  0905 404 257

 

v Trnave dňa: 17.05.2010