Prejsť na obsah
Uchádzači

Tento štatút súťaže „Voucher” v hodnote 20,00 EUR za odpustenie poplatku za prijímacie konanie na akademický rok 2020/2021 na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave (ďalej len „Štatút“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.

 

I. Vyhlasovateľ súťaže

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
Súčasť:  Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave
Adresa:   Ulica Jána Bottu č.2781/25, 917 24 Trnava
IČO: 00397687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK 2020845255
Štatutárny orgán: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor STU
Oprávnený na zastupovanie: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan MTF STU
Právna forma: verejná vysoká škola v zmysle zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „MTF STU“ alebo „Vyhlasovateľ“)

 

II. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční 04.februára 2020 od 10:00 hod., do 17:00 hod. 

 

III. Účastníci súťaže

 1. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr ku dňu uskutočnenia súťaže dovŕšila vek 18 rokov (ďalej len „Účastník súťaže“) a ktorá splnia pravidlá súťaže.
 2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi a zároveň̌ sa priamo podieľajú na ktorýchkoľvek nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže: príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže.
 3. Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do mechanizmu súťažnej hry.
 4. Ak sa preukáže, že osoba požívajúca výhody z tejto súťaže je osobou podľa bodu 2. tohto článku III., alebo sa zistí, že do súťaže nebola zaradená v súlade s podmienkami účasti, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhra bude odovzdaná osobe, ktorá bola vybraná ako náhradník. Osoba podľa prvej vety tohto bodu 4, čl. III je povinná uhradiť̌ škodu spôsobenú Vyhlasovateľovi.

 

IV. Pravidlá súťaže

1. Mechanizmus súťaže

Do súťaže budú zaradený každý Účastník súťaže, ktorý splnil podmienky účasti v súťaži podľa článku III a ktorý sa zapojí do súťaže oskenovaním/registráciou cez QR kód zobrazený v laboratóriách MTF STU a následne doplní telefónne číslo prostredníctvom google dotazníka. Účastník súťaže bude zaradený do žrebovania vo vzťahu k telefónnemu číslu, ktoré využíva. Výhercom je účastník, ktorý bude náhodne vyžrebovaný spomedzi všetkých zaregistrovaných QR kódov. Celkový počet výhercov: 5.

Šanca získať výhru sa zvyšuje počtom registrácii cez QR kód rôznych laboratórií. QR kód z jedného laboratória je možné oskenovať/zaregistrovať iba jedenkrát.

Žrebovanie výhercov sa uskutoční 07.02.2020.

V prípade, že výhercom bude osoba vylúčená zo súťaže v zmysle podmienok stanovených v tomto Štatúte, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhercom sa stane osoba, ktorá bola vybraná ako náhradník. Ak ani jeden z náhradníkov nespĺňa podmienky účasti v súťaži, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa.

Ak sa súťaže nezúčastní aspoň 10 (slovom: desať) súťažiacich, výhra prepadne v prospech vyhlasovateľa. Výber výhercov prebehne za účasti 3 zamestnancov vyhlasovateľa. Žrebujeme 5 výhercov a 5 náhradníkov. Ak ani daný počet náhradníkov nebude postačujúci, zvyšné výhry prepadnú v prospech vyhlasovateľa.

Každý Účastník súťaže zapojením sa do súťaže vyjadruje svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže stanovenými týmto štatútom súťaže. MTF STU si vyhradzuje právo neodovzdať alebo odobrať výhru v prípade, ak výherca nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení tohto štatútu. MTF STU nehradí Účastníkovi súťaže žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s výhrou alebo plnením podmienok tohto štatútu. MTF STU nenesie žiadnu zodpovednosť̌ za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s výhrou.

 

2. Výhra v súťaži

Odpustenie poplatku za prijímacie konanie na akademický rok 2020/2021 na MTF STU v celkovej hodnote 20,00 EUR.

 

3. Výherca súťaže

Výhercom súťaže sa stane Účastník súťaže vybraný podľa postupu uvedeného v článku IV. bod 1.

Identifikácia výhercov sa uskutoční na základe telefónneho čísla.

 

4. Oboznamovanie s výsledkami súťaže

Vyžrebovaný účastník bude zo strany vyhlasovateľa 07.02.2020 informovaný o výhre a o spôsobe jej uplatnenia. Ak výhercu nebude možné do 07.02.2020 do 14:00 hod. kontaktovať na telefónnom čísle, ktoré uviedol v dotazníku, bude kontaktovaný náhradník.

 

V. Spôsob odovzdania výhry

Výhra môže byť uplatnená najskôr v deň jej oznámenia výhercovi, najneskôr do 31.03.2020.

Ak výherca nevyužije výhru do 31.03.2020 s podaním prihlášky na bakalárske štúdium na MTF STU so sídlom v Trnave pre akademický rok 2020/2021 – nárok na jej uplatnenie zaniká.

Za zdanenie vecnej výhry zodpovedá výherca. Podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, je prijatá výhra v hodnote neprevyšujúcej 350,00 EUR od dane z príjmov oslobodená, t.j. suma výhry nad uvedenú sumu podlieha dani z príjmov a zároveň odvodu do zdravotnej poisťovne.

 

VI. Súhlas so zverejnením osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na www.mtf.stuba.sk .

Na účely zabezpečenia priebehu súťaže a určenia výhercov, je oprávneným záujmom Vyhlasovateľa spracúvať osobné údaje Účastníkov súťaže v rozsahu meno, priezvisko, adresa, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré je potrebné uviesť vo vyjadrení výhercu.  

Vyhlasovateľ súťaže spracúva osobné údaje účastníkov súťaže v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Účastník zapojením sa do súťaže (splnením podmienok účasti v súťaži) dáva súhlas vyhlasovateľovi na spracovanie osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v tomto Štatúte.

 

VII. Právo Vyhlasovatelia zmeniť Štatút súťažnej hry alebo zrušiť súťaž

1. Právo Vyhlasovateľa zmeniť Štatút alebo zrušiť súťaž:

Vyhlasovateľ má právo zmeniť Štatút a/alebo zrušiť súťaž, najmä v prípadoch, ak by mu hrozila škoda.

2. Spôsob zmeny Štatútu alebo zrušenia súťaže:

Na účinnú zmenu Štatútu súťažnej hry alebo zrušenia súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo zrušení na stránke https://www.mtf.stuba.sk/sk/uchadzacov/pozvanka/statut-sutaze.html?page_id=14874

 

VIII. Záverečné ustanovenia  

 1. Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na stránke https://www.mtf.stuba.sk/sk/uchadzacov/pozvanka/statut-sutaze.html?page_id=14874
 2. Zo strany Vyhlasovatelia súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov.
 3. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.
 4. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, príp. nejasností týkajúcich sa výkladu tohto Štatútu, Vyhlasovateľ vysvetlí resp. má právo na jednostrannú opravu nejasností v Štatúte.
 5. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.
 6. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
 7. Štatút je k dispozícii na stránke https://www.mtf.stuba.sk/sk/uchadzacov/pozvanka/statut-sutaze.html?page_id=14874
 8. MTF STU si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.

 

V Trnave, dňa 28.01. 2020

Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave