Prejsť na obsah
Ústav materiálov

Bakalárske štúdium – (Bc.)

Študijný program: Materiálové inžinierstvo

Absolvent získa úplné prvostupňové vzdelanie v študijnom odbore Materiály s orientáciou na hlavné druhy technických materiálov, bude rozumieť výrobe, skúšaniu, technologickému spracovaniu, výberu, exploatácii a degradácii vlastností hlavných druhov technických materiálov. Bude mať znalosti z pojmov, princípov a teórie, vzťahujúcich sa k technickým materiálom, z technológie výroby, technológie spracovania, aplikácie a recyklácie materiálov, taktiež zo základov elektrotechniky, konštruovania, informatiky a manažmentu priemyselného podniku, bude schopný zisťovať mechanické vlastnosti materiálov a pracovať s prístrojmi, používanými pri mechanických a defektoskopických skúškach materiálov, hodnotiť štruktúru materiálov štandardnými postupmi za použitia príslušnej prístrojovej techniky. Absolvent si bude vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie, bude pripravený buď na štúdium študijného programu druhého stupňa v študijnom odbore Materiály a v príbuzných študijných odboroch a po jeho absolvovaní aj na doktorandskom štúdiu, alebo na bezprostredný vstup na trh práce a nájde uplatnenie v priemyselnom podniku v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu a predaja materiálov, servisu a údržby.

Garant:

prof. Ing. Peter Grgač, CSc.

Študijný poradca:

doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.

 

Inžinierske štúdium – (Ing.)

Študijný program: Materiálové inžinierstvo

Absolvent získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore Materiály s orientáciou na technické materiály, bude rozumieť vývoju a výrobe technických materiálov, ich technologickému spracovaniu na polotovary a výrobky, ako aj kontrole ich kvality a prevádzkovej diagnostike, súvislostiam medzi chemickým zložením, štruktúrou a technicky dôležitými vlastnosťami materiálov, bude mať znalosti z výroby, spracovania, kontroly kvality, aplikácie a recyklácie materiálov, z metód, techník a prostriedkov analýzy vlastností, výberu a použitia materiálov. Bude schopný špecifikovať a navrhovať rozsiahle materiálové riešenia v rôznych technických odboroch, aplikovať široké spektrum experimentálnych metód štúdia štruktúry a vlastností materiálov pri riešení úloh inžinierskej praxe, analyzovať a porozumieť technologickým a iným procesom z hľadiska ich vplyvu na štruktúru a vlastnosti materiálov, kvalifikovane posúdiť pôsobenie výrobných a spracovateľských technológií na pracovné a životné prostredie a v prípade potreby odporučiť alternatívne riešenia, bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie, bude pripravený  na štúdium študijného odboru tretieho stupňa a budovanie vedeckej perspektívy v celej škále oblastí materiálového inžinierstva, alebo na bezprostredný vstup na trh práce. Nájde uplatnenie ako vedúci alebo člen tímu pracujúceho v oblasti materiálového inžinierstva (výskumu, vývoja, výroby alebo využitia), samostatne ako vedúci projektov, vedúci vlastného podniku alebo riadiaci pracovník v priemyselnej výrobe. 

Garant:

prof. Ing. Peter Grgač, CSc.

Študijný poradca:

doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.

 

Študijný program: Spracovanie a aplikácia nekovov

Absolvent  získa  ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore Materiály s orientáciou na nekovové materiály (primárne plasty, keramika, sklo). Bude rozumieť výrobe, technologickému spracovaniu, skúšaniu, exploatácii a degradácii nekovových materiálov  ako sú plasty, keramika, sklo, guma a niektoré špeciálne druhy materiálov, súvislostiam medzi štruktúrou a vlastnosťami uvedených materiálov ako aj kontrole ich kvality a prevádzkovej diagnostike. Bude mať znalosti z výroby, spracovania, kontroly kvality, aplikácie, recyklácie a  sekundárneho spracovania uvedených materiálov, z metód, techník a prostriedkov analýzy vlastností, výberu a použitia nekovových materiálov. Bude schopný špecifikovať a navrhovať rozsiahle materiálové riešenia v rôznych technických odboroch, aplikovať široké spektrum experimentálnych metód štúdia štruktúry a vlastností materiálov pri riešení úloh inžinierskej praxe, analyzovať a porozumieť technologickým a iným procesom z hľadiska ich vplyvu na štruktúru a vlastnosti nekovových materiálov, kvalifikovane posúdiť pôsobenie výrobných a spracovateľských technológií na pracovné a životné prostredie a v prípade potreby odporučiť alternatívne riešenia. Bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dôsledkov svojej činnosti na životné prostredie. Bude pripravený  na štúdium študijného odboru tretieho stupňa a budovanie vedeckej perspektívy v celej škále oblastí materiálového inžinierstva zameraného  na plasty a niektoré ďalšie uvedené nekovové materiály, alebo na bezprostredný vstup na trh práce. Nájde uplatnenie ako vedúci alebo člen tímu pracujúceho v oblasti materiálového inžinierstva (výskumu, vývoja, výroby alebo využitia nekovových materiálov), samostatne ako vedúci projektov, vedúci vlastného podniku alebo riadiaci pracovník v priemyselnej výrobe s príslušným zameraním.

Garant:

prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.

Študijný poradca:

 Ing. Roman Čička, PhD.

 

Doktorandské štúdium – (PhD.)

Študijný program: Materiálové inžinierstvo

Absolvent študijného programu Materiálové inžinierstvo v odbore Materiály si osvojí zásady vedeckej práce v oblasti materiálov, bude pripravený objavovať a prinášať nové vlastné riešenia problémov, naučí sa vedecky formulovať problém a prezentovať vlastné výsledky, bude schopný posúdiť právne a environmentálne aspekty, etické a spoločenské stránky vedeckej práce. Absolvent získa  vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Materiály, ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja, ako aj postupy vedúce k vlastnému riešeniu problémov v oblasti technických materiálov, osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, etickej a spoločenskej stránky vedeckej práce, zásady prezentácie výsledkov výskumu, bude  rozumieť väzbám výskum - vývoj - výroba - použitie - recyklácia, aspektom výskumu a vývoja nových materiálov, právnym a environmentálnym aspektom nových produktov, bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie, bude pripravený na budovanie vedeckej perspektívy v širokej škále oblastí materiálového výskumu, na tvorivý rozvoj a prehlbovanie poznatkov v odbore, alebo na bezprostredný vstup na trh práce. Nájde uplatnenie ako vedecko-výskumný pracovník vo výskumných ústavoch, na univerzitách alebo vysokokvalifikovaný odborný pracovník vo veľkých priemyselných podnikoch, zameraných na výrobu materiálov alebo technologické spracovanie materiálov na polotovary a výrobky.

Garant:

Spolugaranti:

prof. Ing. Peter Grgač, CSc.

doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.

doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.

Študijný poradca:

doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.

 

Študijný program: Spracovanie a aplikácia nekovov

Absolvent študijného programu Spracovanie a aplikácia nekovov v odbore Materiály si osvojí zásady vedeckej práce v oblasti nekovových materiálov, bude pripravený objavovať a prinášať nové vlastné riešenia problémov, naučí sa vedecky formulovať problém a prezentovať vlastné výsledky, bude schopný posúdiť právne a environmentálne aspekty, etické a spoločenské stránky vedeckej práce. Absolvent získa  vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Materiály, ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja, ako aj postupy vedúce k vlastnému riešeniu problémov v oblasti technických materiálov, osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, etickej a spoločenskej stránky vedeckej práce, zásady prezentácie výsledkov výskumu, bude  rozumieť väzbám výskum - vývoj - výroba - použitie - recyklácia, aspektom výskumu a vývoja nových materiálov (najmä na báze skiel, plastov a keramík), právnym a environmentálnym aspektom nových produktov, bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie, bude pripravený na budovanie vedeckej perspektívy v širokej škále oblastí materiálového výskumu, na tvorivý rozvoj a prehlbovanie poznatkov v odbore, alebo na bezprostredný vstup na trh práce, nájde uplatnenie ako vedecko-výskumný pracovník vo výskumných ústavoch, na univerzitách alebo vysokokvalifikovaný odborný pracovník vo veľkých priemyselných podnikoch, zameraných na výrobu materiálov alebo technologické spracovanie materiálov na polotovary a výrobky.

Garant:

Spolugaranti:

prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.

doc. Róbert Riedlmajer, PhD.

doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.

Študijný poradca:

doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.