Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Vedecká grantová agentúra
Projekt Číslo grantu Interné číslo Názov projektu Ústav Vedúci Doba riešenia Poznámka
Projekty riešené v roku 2014
VEGA 1/1203/12 1419 Manažment kvality informácií v projektovom riadení v priemyselných podnikoch v SR.  UPMK doc. Ing. Šujanová J., CSc. 2012-14  
VEGA 1/0787/12 1420 Identifikácia kľúčových parametrov udržateľnej výkonnosti priemyselných podnikov v podmienkach multikultúrneho prostredia.  UPMK doc. Ing. M. Čambál, CSc.  2012-14  
VEGA 1/0448/13 1428 Tranformácia ergonomického programu do štruktúry manažérstva podniku integráciou a využitím modulov QMS, EMS, HSMS UPMK prof. Ing. Sablik J., CSc. 2013-15  
Kultúrno - edukačná grantová agentúra
Projekt Číslo grantu Interné číslo Názov projektu Ústav Vedúci Doba riešenia Poznámka
Projekty riešené v roku 2014
KEGA 037STU-4/2012  1747 Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného programu Priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF STU Trnava UPMK prof. Ing. Sakál P., CSc.  2012-14