Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Študentská vedecká konferencia 2016 – UPIM

Tento rok bol naozaj výnimočný, pretože sa konal 20. ročník  fakultného kola Študentskej vedeckej konferencie (ďalej „ŠVK“) na Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave (ďalej len „MTF STU so sídlom v Trnave“) a zároveň to bolo prvý krát, kedy sme zorganizovali na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu súťaženie medzi našimi spriatelenými univerzitami MTF STU v Trnave a fakultou BERG Technickej univerzity v Košiciach. Taktiež do hodnotiacich komisií ŠVK prijali pozvanie prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., doc. Ing. Martin Straka, PhD., Ing. Peter Kačmáry, PhD. (TU Košice, Fa BERG) a Ing. Marián Drábik (Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice).

Práce ŠVK na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu (ďalej „UPIM“) formou posterovej prezentácie predstavilo 27 študentov v sekciách Priemyselné manažérstvo I,  Priemyselné manažérstvo II a Kvalita produkcie.

V každej  sekcii boli tri najlepšie práce ocenené diplomom za najlepšiu prácu, finančnou odmenou od MTF STU so sídlom v Trnave a zároveň vecnými cenami od našich sponzorov.

Sekcia: Priemyselné manažérstvo 1
Sekcia: Priemyselné manažérstvo 2
Sekcia: Kvalita produkcie

 

A) Sekcia: Priemyselné manažérstvo 1

Umiestnenie Študent  Názov práce  Vedúci práce 

1.

Bc. Filip Galgóci 

Návrh efektívne fungujúceho materiálového toku pre serióvú výrobu prístrojovej dosky s novými padmi M4 a M5 v spoločnosti Faurecia Slovakia,s.r.o. odštepný závod Interior 

doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.

2.

Peter Mesarč
Technická univerzita v Košiciach 

Logistika ľudských zdrojov vo sfére zabezpečenia efektívnej činnosti potrieb priemyslu 

doc. Ing. Martin Straka, PhD. 

3.

Bc. Miroslav Kubo 

Zlepšenie prepojenia podnikových procesov s informačnými systémami v podniku VIENA INTERNATIONAL, s.r.o 

doc Ing. Jana Šujanová, CSc 

Cena študentov: Veronika Krešáková

Téma: Analýza a posúdenie časti výroby konkrétneho podniku so zameraním sa na identifikáciu úzkeho miesta

Cena komisie za kreativitu: Bc. Rudolf Husovič

Téma: Návrh marketingových aktivít na propagáciu Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave

 

B) Sekcia: Priemyselné manažérstvo 2

Umiestnenie Študent  Názov práce  Vedúci práce 

1.

Bc. Tomáš Rudnický 

Inovácia produktového radu a jej propagačná podpora

Ing. Dagmar Babčanová, PhD. 

2.

Bc. Dávid Volner
Technická univerzita v Košiciach 

Návrh dynamického modelu obchodného plánu podniku 

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc. 

3.

Bc. Jana Ďurkovičová 

Návrh optimálneho udržateľného pohybu vozidile po parku s využitím metód operačnej analýzy- metódy vetvenia a hraníc (metódy obchodného cestujúceho) v spoločnosti GEFCO SLOVAKIA, s.r.o. 

Prof. Ing. Peter Sakál, CSc. 

 

C) Sekcia: Kvalita produkcie

Umiestnenie Študent  Názov práce  Vedúci práce 

1.

Bc. Petra Bieliková 

Aplikácia 8D s využitím Poka Yoke prvkov pri chybnej montáži dielu 155.055 

Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD  

2.

Milan Kováčik 

Aplikácia nástrojov manažérstva kvality pri zlepšovaní procesov v spoločnosti IKEA Industry Slovakia s.r.o., Trnava 

Ing. Katarína Čekanová, PhD. 

3.

Veronika Remžová 

Analýza audítorských postupov pri vykonávaní viacúrovňového procesného auditu v spoločnosti ZF Slovakia a.s., Trnava

Ing. Katarína Čekanová, PhD 

 

Víťazom aj  vedúcim prác srdečne blahoprajeme!

Ďakujeme vedeniu UPIM za podporu ŠVK,  školiteľom za ich vedenie študentov k vedeckej práci aj prostredníctvom prác ŠVK, študentom za ich ochotu urobiť dačo nad rámec ich povinností, členom komisií za hodnotenie a vedenie sekcii, tajomníkom za pomoc pri organizácii.

Na stránke https://www.facebook.com/%C3%9APIM-973461856083863/ prebieha teraz až do 6.5.2016 hlasovanie o najlepší poster, tak  daj svoj hlas tomu najlepšiemu a vyhraj hodnotné ceny!

Sponzori
Fotogaléria 

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia. V súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený, požiadajte doleuvedeného zodpovedného zamestnanca o odstránenie z fotodokumentácie.

Autor textu: Helena Fidlerová