Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Dňa 07. 04. 2011 sa konal 15. ročník  fakultného kola ŠVOČ na Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave. V sekcii Priemyselné inžinierstvo, manažment a kvalita  obhajovalo svoje práce 24 študentov v troch komisiách. Hodnotiace komisie boli zložené z interných pedagogických a výskumných zamestnancov a doktorandov ÚPMK.

Výsledky ŠVOČ 2011:

Sekcia: Priemyselné inžinierstvo manažment a kvalita 1:

P. č.

Študent

Vedúci práce

Názov práce

1.

Bc. Peter Levický

Ing. Juraj Drahňovský, PhD.

Posudzovanie rizík v lisovni PCA Slovakia, s.r.o., Trnava

2.

Bc. Matej Mikuláš

Doc. Ing. Helena Vidová, PhD.

Návrh racionalizácie montážnej linky na výrobu predných nárazníkov v podniku Faurecia Slovakia s.r.o. odštepný závod Front End Hlohovec

3.

Bc. Kristína Hýsková

Doc. Ing. Viliam Cibuľka, CSc.

Návrh metodického postupu optimalizovania riadenia zásob a skladového hospodárstva v malých priemyselných podnikoch na Slovensku

Sekcia: Priemyselné inžinierstvo manažment a kvalita 2:

P. č.

Študent

Vedúci práce

Názov práce

1.

Bc. Martin Beluský

Doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.

Návrh počítačového programu pre analýzu finančných výsledkov malých podnikov

2

Bc. Ľubomír Šmida

Prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Ing. Gabriela Hrdinová

Spoločensky zodpovedné podnikanie verzus udržateľná výroba, verzus udržateľná spotreba, verzus udržateľný marketing, verzus udržateľný zisk

3.

Bc. Dominik Juriš

Ing. Zuzana Lenhardtová, PhD.

Návrh rozvoja tvorivého prostredia v HKS Forge, s.r.o.

Sekcia: Priemyselné inžinierstvo manažment a kvalita 3

P. č.

Študent

Vedúci práce

Názov práce

1.

Lenka Pechová

Prof. Ing. Peter Sakál, CSc., Ing. Gabriela Hrdinová

Návrh opatrení na prípravu personálu v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov v oblasti environmentálneho manažmentu v kontexte so stratégiou SZP (CSR)

2.

Bc. Jana Turčanová, Ondrej Neslušan

Ing. Jana Urdzíková, PhD.

Monitoring spokojnosti stravníkov v stravovacích zariadeniach na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave

3.

Monika Hetešová

Ing. Viera Bestvinová, PhD.

Návrh podnikateľského plánu pre malý podnik ako predpoklad zabezpečenia jeho konkurencie schopnosti

Fotogaléria