Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Dňa 21. marca 2013 sa konal 17. ročník  fakultného kola Študentskej vedeckej a odbornej konferencie na Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave.

V sekcii Priemyselné inžinierstvo, manažment a kvalita  obhajovalo svoje práce 12 študentov v dvoch odborných komisiách. Hodnotiace komisie boli zložené z docentov, odborných asistentov a doktorandov Ústavu priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality.

V každej sekcii boli tri najlepšie práce ocenené diplom za najlepšiu prácu a finančnou odmenou.

Víťazom aj im vedúcim prác srdečne blahoprajeme!

Sekcia: Priemyselné inžinierstvo, manažment a kvalita  1:

Poradie

Študent

Vedúci práce

Názov práce

1.

Bc. Milan Kmec

Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.

Návrh aplikácie moderných metód merania výkonnosti v spoločnosti Metzeler Slovakia s.r.o

2.

Bc. Lukáš Jurík

Prof. Ing. Peter Sakál, CSc.,
Ing. Gabriela Hrdinová

Návrh využitia metódy AHP pre určenie kompetenčného profilu personálneho pracovníka podniku Delta Electronics (Slovakia), s.r.o

3.

Bc. Lenka Pechová

Prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Ing. Gabriela Hrdinová

Názov práce Návrh rozvoja konceptu udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o

Sekcia: Priemyselné inžinierstvo, manažment a kvalita  2:

Poradie

Študent

Vedúci práce

Názov práce

1.

Bc. Matej Daňo

Ing. Rastislav Beňo, PhD.

Využitie moderných nástrojov pri ergonomickej analýze a racionalizácii vybranej prevádzky v podniku Delta Electronics (Slovakia), s.r.o

2.

Bc. Jozef Bobot

Prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.

Racionalizácia systému manažérstva výrobného procesu v podniku

3.

Ján Jánošík

Prof. Ing. Peter Sakál, CSc., Ing. Gabriela Hrdinová

Návrh konceptu strategických rozhodnutí stakehodlerov -príležitosť pre efektívnejšie riadenie firmy BETA-CAR, s.r.o. v čase globálnej krízy

Viac informácií o ŠVOČ 2013