Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Dňa 20. marca 2014 sa konal 18. ročník  fakultného kola Študentskej vedeckej konferencie (ďalej „ŠVK“) na Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave (ďalej len „MTF STU so sídlom v Trnave“).

Na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu (ďalej „UPIM“) sa zúčastnilo 40 študentov s 33 prácami a vedeckými článkami ŠVK v 4 sekciách. Veľmi nás teší vzrastajúci záujem študentov a ich školiteľov o účasť na ŠVK a veríme, že tento trend bude pokračovať.

V každej sekcii boli tri najlepšie práce ocenené diplomom za najlepšiu prácu, finančnou odmenou od MTF STU so sídlom v Trnave a zároveň vecnými cenami od viacerých sponzorov, napr. od Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu, spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s., SAS Slovakia, s. r. o. a monografiou „Logistika výkonného podniku“.

Ďakujeme vedeniu UPIM za podporu ŠVK,  školiteľom za ich vedenie študentov k vedeckej práci aj prostredníctvom prác ŠVK, študentom za ich ochotu urobiť dačo nad rámec ich povinností, členom komisií za hodnotenie a vedenie sekcii, tajomníkom za pomoc pri organizácii.

Víťazom aj  vedúcim prác srdečne blahoprajeme!

Poradie

Študent

Vedúci práce

Názov práce

1.

Bc. Matúš Schiffel

Prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Návrh využitia metódy AHP pre určenie kompetenčného profilu manažéra  podniku PCA Slovakia, s.r.o. v kontexte UR a USZP

2.

Bc. Mária Kubašová

Doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.

Problematika riadenia kariéry so zameraním na nástupníctvo vo vybranom priemyselnom podniku

3.

Bc. Ján Marcinek

Ing. Yulia Šurinová, PhD.

Návrh implementácie požiadaviek ISO 50001:2011 na systém energetického manažérstva v spoločnosti EMERSON a.s.

Sekcia: Priemyselné manažérstvo 2:

Poradie

Študent

Vedúci práce

Názov práce

1.

Bc. Iveta Petrovičová

Ing. Marta Kučerová, PhD.

Zlepšovanie procesov aplikáciou metódy DOE

2.

Bc. Ján Juroš

Ing. Juraj Drahňovský, PhD.

Návrh na zefektívnenie procesu pretypovania vulkanizačných lisov pomocou metodiky SMED v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia a.s., Trnava

3.

Filip Gálgóci

doc. Ing. Helena Vidová, PhD.

Návrh opatrení na úpravu dispozičného riešenia odbytového skladu oddelenia výroby osobných spojok a dvojhmotnostných zotrvačníkov spoločnosti ZF SACHS Slovakia, a.s.

Sekcia: Udržateľný strategický manažment a udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie:

Poradie

Študent

Vedúci práce

Názov práce

1.

Bc. Michaela Gregušová

Bc. Petra Haršanyová

Bc. Ingrid Kalmová

Prof. Ing. Peter Sakál,

CSc.

Ing. Ľubomír Šmida

Návrh stratégie udržateľného rozvoja podniku LIMP, s.r.o.

2.

Natália Vraňaková

Prof. Ing. Peter Sakál,

CSc.

Návrh odporučení pre zvyšovanie dopytu spotrebiteľov o výrobky spoločensky zodpovedných podnikov

3.

Bc. Monika Babišová

Prof. Ing. Peter Sakál,

CSc.

Návrh využitia stratégie udržateľného

spoločensky zodpovedného podnikania – objektívnej stratégie udržateľného rozvoja v spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.

Sekcia: Digitálny podnik

Poradie

Študent

Vedúci práce

Názov práce

1.

Bc. Vladimír Krajčo

Ing. Juraj Drahňovský, PhD., Ing. Rastislav Beňo PhD.

Návrh efektívneho montážneho procesu  na montážnom pracovisku VS20 pomocou analýzy MTM UAS a simulácie v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava

2.

Bc. Matúš Březovský

Ing. Yulia Šurinová,  PhD.

Využitie moderných softvérových nástrojov pri optimalizácii vybraného  procesu

3.

Bc. Richard Foriška

Bc. Róbert Kovács

Ing. Yulia Šurinová,  PhD.

Využitie moderných softvérových nástrojov pri optimalizácii vybraného procesu

Sekcia „ Udržateľný strategický manažment a udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie“ bola realizovaná ako súčasť projektu KEGA č. 037STU-4/2012 „Implementácia predmetu „Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie“ v rámci študijného programu Priemyselné manažérstvo na druhom stupni štúdia na MTF STU Trnava“.

Sekcia „Digitálny podnik“ bola realizovaná v rámci projektu int. č. 6111 „Zvýšenie technickej vedomostnej základne a praktických zručností pedagógov a študentov UPIM v rámci koncepcie „Digitálny podnik“, (akronym: DigFacVWprojekt).

Projekt je financovaný z prostriedkov Nadácie Volkswagen Slovakia z grantového programu „Rozvíjať technik(o)u“. 

logo O projekte sledujte viac na: https://www.facebook.com/digfacUPMK

nadacia_volkswagen_slovakia

Fotogaléria

Viac o ŠVOČ 2014 na MTF STU so sídlom v Trnave

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia. V súlade so zákonom c. 122/2013 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený, požiadajte doleuvedeného zodpovedného zamestnanca zo odstránenie z fotodokumentácie.